Anunţ Procedura nr.16718 din 04.05.2017 - Primaria Caracal


Anunţ Procedura nr.16718 din 04.05.2017

A N U N Ţ

     În urma desfăşurării procedurii nr. 13823/11.04.2017 şi a aplicării metodologiei privind evaluarea şi selectarea partenerului nr. 13825/11.04.2017, cu privire la intenţia de selectare a partenerilor privaţi în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Capitolul VIII – Proiecte implementate în parteneriat, art.28 şi art.29, alin.(1), (2), (3) şi a procedurii privind intenţia de selectare a partenerilor în vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii la finanţare a unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Prioritatea de investitii 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii”. Obiectivul specific: OS 4.2 ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”, comisia de evaluare a ofertelor şi de selectare a partenerilor privaţi constituită în baza Dispoziţiei nr. 634/24.04.2017 a Primarului municipiului Caracal, a selectat oferta Asociaţiei „PROGRESSON”, care a întrunit un număr de 97 de puncte.

Descarca anunt

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live