Impozitul/taxa pe cladiri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Impozitul/taxa pe cladiri

Cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa,  care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

In conformitate cu prevederile art. 253 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

 

Valoarea impozabila a cladirii reprezinta valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului, conform prevederilor legale in vigoare, valoare care nu se diminueaza cu amortizarea calculata potrivit legii.

Cota de impozit aplicata a fost stabilita prin Hotararile Consiliului Local nr. 158/2014, astfel:

  • 1,5% asupra valorii de intrare in patrimoniu in cazul cladirilor dobandite, (re)evaluate, in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;
  • 15% asupra valorii de intrare in patrimoniu in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta. Aceasta cota se aplica pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.
  • 30% asupra valorii de intrare in patrimoniu in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta. Aceasta cota se aplica pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, cota de impozitare este de 1,5%, iar valoarea impozabila se reduce cu 15%.

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozbila a cladirii este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului – persoana juridica.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:

  1. impozitul este datorat de locatar
  2. valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau locatarului, conform prevederilor legale in vigoare
  3. in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator

Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic este de 5% pe an din valoarea de inventar a cladirii. Fac exceptie structurile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

Pentru cladirile construite potrivit Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:

  1. pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;
  2. pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului – verbal de receptie in termenul prevazut de lege;
  3. pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul e cladiri.

Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

La cotele de impozitare mentionate anterior se va adauga majorarea de 20% conform H.C.L. 158/2014.

Termene de plata

Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03 a anului curent (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat

Sanctiuni:

Contraventie

Cuantumul amenzii (lei)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale

de la 280 la 1116

Nedepunerea declaratiilor fiscale

de la 1116 la 2784

 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live