Impozitul/ taxa pe teren - persoane juridice - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Impozitul/ taxa pe teren - persoane juridice

Orice persoana care dobandeste, instraineaza, modifica folosinta terenului are obligatia de a depune la compartimentul de specialitate al autoritatii administrativ-teritoriale,  in termen de 30 de zile, o declaratie fiscala.

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, in conditii similare impozitului pe teren.

In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar. In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

 

Termene de plata

Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv

Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03 a anului curent (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.

 

Contraventie

Cuantumul amenzii (lei)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale

de la 280 la 1116

Nedepunerea declaratiilor fiscale;

de la 1116 la 2784

 

Calculul impozitului/taxei datorat(e) de persoanele juridice

Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul – Municipiul Caracal are rangul 2,  categoria de folosinta a terenului  si zona conform incadrarii facute de consiliul local.

1. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos.

Zona in cadrul localitatii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - lei/ha -

0

I

II

III

IV

V

A

10353

8597

7553

6545

889

711

B

8597

6499

5269

4447

711

534

C

6499

4447

3335

2113

534

355

D

4447

2113

1763

1230

348

178

 

2. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator –Municipiul Caracal - 4.

                                                                                                               - lei/ha

Categorie de folosinta

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Teren arabil

28

21

19

15

Pasune

21

19

15

13

Faneata

21

19

15

13

Vie

46

35

28

19

Livada

53

46

35

28

Padure sau alt teren cu vedetatie forestiera

28

21

19

15

Teren cu ape

15

13

8

x

Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

Neproductiv

x

x

x

x

 

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor mentionate mai sus numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

  1. au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura
  2. au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din agricultura

In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul Municipiului Caracal inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea cu constructii, se calculeaza conform  prevederilor mentionate la punctul 1.

3. In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie in functie de zona in care este amplasat terenul, astfel:

- zona A – 2,40

- zona B – 2,30

- zona C – 2,20

- zona D – 2,10

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                - lei/ha

Categorie de folosinta

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Teren cu constructii

31

28

26

22

Arabil

50

48

45

42

Pasune

28

26

22

20

Faneata

28

26

22

20

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt 5.1

55

53

50

48

Vie pana la intrarea pe rod

x

x

x

x

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt 6.1

56

53

50

48

Livada pana la intrarea pe rod

x

x

x

x

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de productie

x

x

x

x

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

6

5

2

1

Teren cu amenajari piscicole

34

31

28

26

Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

Teren neproductiv

x

x

x

x

In cazul in care se constata diferente intre suprafetele de teren inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii Cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Modificarea sarcinilor fiscale se opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live