Impozitul pe mijloace de transport- persoane juridice - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Impozitul pe mijloace de transport- persoane juridice

Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.

1. In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

2. In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, taxa asupra mijlocului de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.

            In cazurile prevazute la punctele 1 si 2, taxa asupra mijloacelor de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.

In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

           

Termene de plata

Rata I - pana la 31 martie, inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03 a anului curent (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.

Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv. In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:

   a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;

  b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Neplata la termenele scadente atrage calcularea majorarilor de intarziere in cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Sanctiuni

Contraventie

Cuantumul amenzii (lei)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale

de la 280 la 1116

Nedepunerea declaratiilor fiscale

de la 1116 la 2784

 

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Impozitul auto se datoreaza pentru:

  • mijloace de transport cu masa totala maxima autorizatasub 12 tone;
  • mijloace de transport cu masa totala maxima autorizatapeste 12 tone;
  • mijloace de transport pe apa;
  • remorci si semiremorci;

In cazul impozitului pe mijloacele de transport, pe fiecare categorie, cuantumul acestuia se regaseste in Tabloul cuprinzand valorile impozabile pentru anul curent.

Impozitul pentru mijloacele de transport sub 12 tone se calculeaza in functie de tipul si capacitatea cilindrica a acestoraprin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabloul cu valorile impozabile pentru anul curent.

Impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone se calculeaza in functie de numarul de axe si demasa totala maxima autorizata.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule taxa asupra mijlocului de transport se calculeaza in functie de masa totala maxima autorizata a acesteia.

Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.

            Impozitul pe mijloacele de transport este majorat cu 20% prin Hotararea Consiliului Local Caracal nr.158/2014.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live