Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2020

Convocator nr.33276/23.07.2020

Proiect de hotărâre nr. 128/27.07.2020 referitor la aprobarea documentelor necesare atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt” din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Olt, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele menționate și mandatarea Asociației pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului.

Proiect de hotărâre nr. 127/23.07.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 126/22.07.2020 referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a rețelelor termice și instalațiilor tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în vederea casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 125/22.07.2020 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 69/30.06.2020 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 23,06 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA“- Sucursala Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 124/22.07.2020 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 61/30.06.2020 privind darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 154 către U.A.T. Comuna Deveselu, U.A.T. Comuna Redea, U.A.T. Comuna Traian și U.A.T. Comuna Vlădila, cu destinația construirii unei Stații SRMP care să deservească aceste localități.

Proiect de hotărâre nr. 123/22.07.2020 referitor la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 122/22.07.2020 referitor la aprobarea solicitării către Consiliul Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren, situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2A, în suprafață de 7053 mp, aflat în domeniul public al județului Olt și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 121/22.07.2020 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 29359/30.06.2020 formulată de Nicolae Teodor Daniel împotriva H.C.L. Caracal nr. 33/31.03.2020.

Proiect de hotărâre nr. 120/22.07.2020 referitor la transformarea unor posturi prevăzute cu funcții contractuale de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 119/22.07.2020 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 102/2017 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 108/29.06.2020 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Hale cu destinatia service auto, str. Mărăști nr. 82 și str. Mărăști nr. 84 din municipiul Caracal, județul Olt”, inițiată de doamna Dinu Ioana și domnul Dinu Ionel.

Proiect de hotărâre nr. 103/25.06.2020 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 19/28.03.2016 privind Înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

Convocator nr.32114/16.07.2020

Proiect de hotărâre nr. 115/13.07.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 89/31.08.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2020

Convocator nr. 29014/26.06.2020

Proiect de hotărâre nr. 102/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea ,,Fișei de date a procedurii ”Cap II, pct. 5 Documente obligatorii” aprobată prin Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 20/28.02.2020

Proiect de hotărâre nr. 101/25.06.2020 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 23,06 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA“- Sucursala Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 100/25.06.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/25.06.2020 referitor la aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Caracal pentru strada Măceșului până la numărul 104.

Proiect de hotărâre nr. 98/25.06.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2020.

Proiect de hotărâre nr. 97/25.06.2020 referitor la dobândirea de către Municipiul Caracal a calității de membru al Asociației de Proprietari “CARPAȚI”.

Proiect de hotărâre nr. 96/25.06.2020 referitor la vânzarea, cu plata în rate, a imobilului ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere în suprafață utilă de 51,68 mp, situată în Caracal, Jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Simion Florian, titular al contractului de închiriere nr. 49/25.05.2015.

Proiect de hotărâre nr. 95/25.06.2020 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 86/28.05.2020 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 20/28.02.2020.

Proiect de hotărâre nr. 94/25.06.2020 referitor la retragerea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal" conferit domnului OLIWER DOBRE – CONSTANTIN.

Proiect de hotărâre nr. 93/25.06.2020 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Anton Pan, nr. 8A, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 92/25.06.2020 referitor la darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 154 către U.A.T. Comuna Deveselu, U.A.T. Comuna Redea, U.A.T. Comuna Traian și U.A.T. Comuna Vlădila, cu destinația construirii unei Stații SRMP care să deservească aceste localități.

Proiect de hotărâre nr. 91/25.06.2020 referitor la abrogarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 49/29.05.2020 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea.

Proiect de hotărâre nr. 90/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 46/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Deveselu și administrarea Consiliului Local al Comunei Deveselu.

Proiect de hotărâre nr. 89/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 45/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea. Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2020

Convocator nr. 24424/25.05.2020

Proiect de hotărâre nr. 85/28.05.2020 referitor la aprobarea cuantumului  burselor  pentru  elevii  din invațământul  preuniversitar  de stat de pe raza Municipiului  Caracal pentru anul școlar 2019-2020.

Proiect de hotărâre nr. 84/26.05.2020 referitor la completarea anexei nr.  2 la H.C.L. Caracal nr. 150/31.10.2019 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de  Amenajare a  Teritoriului și Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 83/25.05.2020 referitor la revocarea domnului Alexe Costică din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acestuia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 82/22.05.2020 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1B, Judeţul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 81/22.05.2020 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la HCL nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 79/22.05.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2019.

Proiect de hotărâre nr. 78/22.05.2020 referitor la alocarea din bugetul local al municipiului Caracal a sumelor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu hrana personalului Centrului de Asistență Medico Socială Caracal aflat în izolare la locul de muncă, începând cu data de 11.04.2020.

Proiect de hotărâre nr. 77/22.05.2020 referitor la aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 72/12.05.2020 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 46/06.03.2020 referitor la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal in domeniul public al U.A.T. Comuna Redea si administrarea Consiliului Local al Comunei Redea. 

Convocator nr. 23485/18.05.2020

Proiect de hotărâre nr. 74/18.05.2020 referitor la aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Deveselu și administrarea Consiliului Local al Comunei Deveselu.

Proiect de hotărâre nr. 73/18.05.2020 referitor la aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2020

Convocator nr. 20847/24.04.2019

Proiect de hotărâre nr. 68/29.04.2020 referitor la aprobarea aportului Municipiului Caracal la majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apă Olt S.A.

Proiect de hotărâre nr. 67/28.04.2020 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Popescu Luminiţa, membru P.N.L.

Proiect de hotărâre nr. 65/23.04.2020 referitor la aprobarea cumpărării imobilului teren intravilan în suprafaţă de 1056 mp situat în municipiul Caracal, str. Carpaţi nr. 114, judeţul Olt, imobil aflat în proprietatea domnului Dioşteanu Dan.

Proiect de hotărâre nr. 64/23.04.2020 referitor la aprobarea Planului Local de acţiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2020 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor pentru perioada 2015-2020 precum şi înfiinţarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 63/23.04.2020 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

Proiect de hotărâre nr. 62/23.04.2020 referitor la aprobarea inventarierii mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului 2019, precum şi casarea sau valorificarea acestora, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 61/23.04.2020 referitor la aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.857 lei, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 60/23.04.2020 referitor la aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 43.578,78 lei, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 59/23.04.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal, pe anul 2020.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2020

Proiect de hotărâre nr. 54/31.03.2020 referitor la aplicarea Programului de asistenţă socială “Hrană pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite” pe perioada instituirii stării de urgenţă

Convocator nr. 17662/26.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 53/25.03.2020 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2020 referitor la aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2020 referitor la instituirea unui sens unic de mers pe Calea București din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2020 referitor la modificarea parțială a anexelor la H.C.L. Caracal nr. 143/2017.

Proiect de hotărâre nr. 24/03.02.2020 referitor la aprobarea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 06/22.01.2020 referitor la desființarea Serviciului social “Cantina Socială Caracal” . 

Convocator nr. 15298/11.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 47/11.03.2020 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pentru anul 2020.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2020

Convocator nr.9446/13.02.2019

Proiect de hotărâre nr. 31/14.02.2020 REFERITOR LA: aprobarea retragerii Comunei Redea prin Consiliul Local al Comunei Redea si a Comunei Deveselu prin Consiliul Local al Comunei Deveselu din societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L. şi preluarea pârtilor sociale de către U.A.T. Municipiul Caracal, deţinute de către acestea

Proiect de hotărâre nr. 29/12.02.2020 referitor la aprobarea strategiei de tarifare pentru servicii de apă şi apă uzată furnizată de operatorul regional S.C. Compania de Apă Olt S.A. pentru perioada 2020-2024.

Convocator nr.11444/24.02.2020

Proiect de hotărâre nr. 43/24.02.2020 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Proiect de hotărâre nr. 42/24.02.2020 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv, modificarea a două repartiţii la solicitarea beneficiarilor. 

Proiect de hotărâre nr. 41/24.02.2020 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L.. 

Proiect de hotărâre nr. 40/24.02.2020 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 9 al Anexei la H.C.L. nr. 117/30.08.2019 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 - 2020.  

Proiect de hotărâre nr. 39/24.02.2020 referitor la aprobarea delegării serviciului public de iluminat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 38/24.02.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 111/30.08.2019, precum și însușirea raportului de evaluare nr. 9129/12.02.2020 având ca obiect imobil teren și clădiri cu destinația de locuințe care aparțin fondului locativ al municipiului Caracal, situat în Caracal, Calea București nr. 10, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 37/24.02.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 35/07.03.2018 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”.   

Proiect de hotărâre nr. 36/24.02.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 89/31.08.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Proiect de hotărâre nr. 35/24.02.2020 referitor la închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 34/24.02.2020 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. nr. 79/28.06.2019 privind completarea activităților specifice serviciului public de salubrizare delegate către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 05/17.01.2020 referitor la aprobarea Programului de asistență socială “Hrană pentru persoanele aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite”.  

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National