Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2019

Convocator nr. 26693/24.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 102/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport la Școala gimnazială Gheorghe Magheru” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 101/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport Liceul Teoretic Mihai Viteazul” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 100/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației tehnice - studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport Liceul Tehnologic Matei Basarab” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei Tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REPARATII INTERIOARE, DOTARI LA CLADIREA INTERNAT A LICEULUI TEHNOLOGIC MATEI BASARAB”.

Convocator nr. 26664/24.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 98/23.05.2019 referitor la înscrierea Primăriei municipiului Caracal în numele U.A.T. Municipiul Caracal în calitate de ofertant la licitaţia publică organizată în vederea valorificării bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar SOR Insolvency IPURL, înscrise în Publicaţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Caracal sub nr. 17795/01.04.2019, în limita sumei de ......................... lei, în vederea cumpărării acestora.

Proiect de hotărâre nr.97/23.05.2019 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Milcov, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 95/23.05.2019 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 42.665 lei pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 94/23.05.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect teren intravilan ce apartine domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață totală de 11 mp, având nr. cadastral 55618, situat în Caracal, Bld. Antonius Caracalla nr. 15A, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 93/23.05.2019 referitor la desființarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică aflat în patrimoniul U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 92/23.05.2019 referitor la transformarea unui post din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 91/23.05.2019 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 90/23.05.2019 referitor la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere Cimitirul nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 89/23.05.2019 referitor la acceptarea ofertei de donație a domnului Doldurea Ion constând în opera de artă realizată de artistul vizual Marcel Voinea – bust din bronz masiv al haiducului Iancu Jianu.

Proiect de hotărâre nr. 88/23.05.2019 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 62/31.05.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situate în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 87/23.05.2019 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor art. 1 alin. 2 și 3 din H.C.L. Caracal nr. 61/31.05.2018 privind schimbarea sediului social și modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 86/23.05.2019 referitor la neasumarea de către U.A.T. Municipiul Caracal a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României.

Proiect de hotărâre nr. 85/23.05.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul Anexei la HCL nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 65/16.04.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere și schimbare destinație din locuință în spațiu comercial și spațiu depozitare, str. Elena Doamna nr. 5, Municipiul Caracal, Jud. Olt”, investitor Voicu Aurel.

Proiect de hotărâre nr. 64/16.04.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Schimbare destinație din cămin nefamiliști în hotel” pentru imobilul din str. Romaniței nr. 8, Caracal, județul Olt, investitor S.C. ROMANIȚA S.A..

Convocator nr. 25939 din 20.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 83/20.05.2019 referitor la aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii Cererii de Finanțare, pentru proiectul "ELEV DE NOTA 10" din cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiect de hotărâre nr. 81/20.05.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2019

Convocator nr. 20933/18.04.2019

Proiect de hotărâre nr. 74/17.04.2019 referitor la aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 73/17.04.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 151/29.11.2018 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 10,80 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Bld. Antonius Caracalla bl. 15, parter, jud. Olt către Negrilă Nicolae Ghiocel.

Proiect de hotărâre nr. 72/17.04.2019 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 71/17.04.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere în suprafață utilă de 50,62 mp, situat în Caracal, str. Plopilor nr. 2, bl. 15, scara 1, parter, ap. 3, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 70/17.04.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 69/17.04.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 68/17.04.2019 referitor la aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare pentru produse consumabile în sumă totală de 10.972,5 lei, propus de S.C. CERES COM S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 67/17.04.2019 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

Proiect de hotărâre nr. 66/17.04.2019 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielilor de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2019 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 61/25.03.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Spațiu Comercial pe B-dul Antonius Caracalla Nr. 43A, Municipiul Caracal, Județul Olt”, investitori Apipie Dănuț si Apipie Elena.

Proiect de hotărâre nr. 46/11.03.2019 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2019.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2019

Convocator nr. 16305/25.03.2019

Proiect de hotărâre nr. 60/25.03.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție vacantă din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal și modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Caracal nr. 102/2017 - Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 58/25.03.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect de hotărâre nr. 57/25.03.2019 referitor la instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 56/25.03.2019 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 55/25.03.2019 referitor la completarea cu un reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, din municipiul Caracal, care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, inclusiv în învățământul postliceal, pentru anul școlar 2018 – 2019.

Proiect de hotărâre nr. 54/25.03.2019 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2019 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 53/25.03.2019 referitor la acceptarea ofertei Direcției Silvice Olt - Ocolul Silvic Caracal constând în material lemnos în cantitate de 4m3, specia fag, sortiment lemn de foc.

Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2019 referitor la aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare pentru produse în valoare totală de 12.078,5 lei propus de S.C. CERES COM S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2019 referitor la contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2019 referitor la transformarea unor posturi contractuale și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 49/25.03.2019 referitor la modificarea calității postului de la poziția 28 din statul de funcții al Primăriei municipiului Caracal, în sensul transformării din funcție contractuală de execuție în funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Statului de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 40/22.02.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălilor de sport din municipiul Caracal.

Convocator nr. 12476/06.03.2019

Proiect de hotărâre nr. 44/06.03.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2019

Convocator nr.9984/22.02.2019

Proiect de hotărâre nr. 39/21.02.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2018.

Proiect de hotărâre nr. 38/21.02.2019 referitor la înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.

Proiect de hotărâre nr. 37/21.02.2019 referitor la înlocuirea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 36/21.02.2019 referitor la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică.

Proiect de hotărâre nr. 35/21.02.2019 referitor la modificarea și completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 120/27.11.2017 privind repartizarea, în vederea închirierii, a 2 spații din locuința aparținând fondului locativ situată în Caracal, str. Traian nr. 2A, domeniul privat al municipiului Caracal, domnului Avram Alexandru.

Proiect de hotărâre nr. 34/21.02.2019 referitor la aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din Romania.

Proiect de hotărâre nr. 33/21.02.2019 referitor la aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează, pe perioada anului școlar 2018-2019, serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 32/21.02.2019 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, ce se vor actualiza anual cu rata inflației.

Proiect de hotărâre nr. 25/25.01.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Locuințe colective în regim de înălțime P+4E cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr. 7 si nr. 11, Municipiul Caracal, județul Olt”, ințiatori Luca Remus Dacian, Luca Roxana, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana Madalina.

Proiect de hotărâre nr. 07/15.01.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Sală pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale - C.F. Nr. 55298", "Amenajare Parcare - C.F. Nr. 55250" și "Amenajare terasă acoperită - C.F. Nr. 55300" pe str. Piața Victoriei Nr. 14 Municipiul Caracal, Județul Olt“, investitori S.C. COBRALI 2000 S.R.L. si S.C. PARC S.A..

Convocator nr.6988/06.02.2019

Proiect de hotărâre nr. 28/06.02.2019 referitor la îndreptarea unor erori materiale survenite în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 15/31.01.2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre nr. 26/30.01.2019 referitor la repartizarea și utilizarea excedentului realizat în anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și funcționare la nivelul U.A.T. municipiul Caracal.

Convocator nr.4559/25.01.2019

Proiect de hotărâre nr. 23/23.01.2019 referitor la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

Proiect de hotărâre nr. 22/23.01.2019 referitor la desființarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

Proiect de hotărâre nr. 21/23.01.2019 referitor la închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 250.00 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Intrarea Vornicul Ureche nr. 6, Județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 18/21.01.2019 referitor la aprobarea bugetului și a calendarului principalelor acţiuni de promovare aferente Planului de marketing al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Caracal în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 17/21.01.2019 referitor la calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 16/21.01.2019 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2019-2020.

Proiect de hotărâre nr. 15/21.01.2019 referitor la aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „ROMANAŢI SERV” pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 14/21.01.2019 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 13/21.01.2019 referitor la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 12/21.01.2019 referitor la înlocuirea Anexei la H.C.L. nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 11/21.01.2019 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea unor repartiţii la solicitarea beneficiarilor.

Proiect de hotărâre nr. 10/21.01.2019 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 09/21.01.2019 referitor la aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în Municipiul Caracal.  

Convocator nr. 05/11.01.2019

Proiect de hotărâre nr. 04/11.01.2019 referitor la acoperirea temporară a golurilor de casă din secțiunea de funcționare ca sursă de finanțare din bugetul local în sumă de 200.000 lei, din excedentul bugetului local al Municipiului Caracal pe anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 03/11.01.2019 referitor la aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2018

Convocator nr. 58550 din 17.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 289/17.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 288/14.12.2018 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 286/13.12.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal - societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și S.C. Mario Salar S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 285/13.12.2018 referitor la prelungirea folosinţei gratuite de către Casa Judeţeană de Pensii Olt - Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, pe o perioadă de 3 ani a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei nr. 36, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 284/13.12.2018 referitor la acceptarea ofertei de donație a S.C. CITRINE ROYAL STAR SRL-D constând în complex de joacă pentru copii.

Proiect de hotărâre nr. 283/13.12.2018 referitor la anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale a societăților comerciale radiate din evidențele Oficiului Registrului Comerțului și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 282/13.12.2018 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 14A».

Proiect de hotărâre nr. 281/13.12.2018 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 142/31.10.2018 privind aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 280/13.12.2018 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

Proiect de hotărâre nr. 279/13.12.2018 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Serviciului Public de Asistență Socială Caracal și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Caracal pentru perioada 2019-2023.

Proiect de hotărâre nr. 278/13.12.2018 referitor la completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 277/13.12.2018 referitor la completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 276/13.12.2018 referitor la modificarea Anexei la HCL nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 228/21.11.2018 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2019.

Convocator nr.58198/13.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 274/14.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr.57917/12.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 273/12.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr. 56648/05.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 267/05.12.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 266/05.12.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National