Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2018

Convocator nr. 39378 din 27.08.2018

Proiect de hotărâre nr. 173/27.08.2018 referitor la închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 375 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Florilor, nr. 1, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 172/27.08.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 171/22.08.2018 referitor la aprobarea cuantumului chiriei pentru imobilul teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a domnului Țicu Romulus Marius, compus din teren în suprafață de 228 mp și construcție în suprafață de 77 mp.

Proiect de hotărâre nr. 170/22.08.2018 referitor la transformarea unor posturi din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 169/22.08.2018 referitor la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 168/22.08.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2018.

Proiect de hotărâre nr. 167/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 - 2019.

Proiect de hotărâre nr. 166/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 - 2019.

Proiect de hotărâre nr. 165/22.08.2018 referitor la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea Parcului auto al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 164/22.08.2018 referitor la transmiterea imobilului situat în municipiul Caracal, strada Cuza Vodă nr. 12, județul Olt, din domeniul public al municipiului Caracal, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Convocator nr. 36566 din 03.08.2018

Proiect de hotărâre nr. 147/02.08.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 128/06.07.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2018

Proiect nr.145/31.07.2018 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L. Caracal nr. 86/29.06.2018.

Proiect nr.142/19.07.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 36 din anexa la H.C.L. nr. 73/29.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

Proiect nr.141/19.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect nr.140/19.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”.

Proiect nr.139/19.07.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. Caracal nr. 19/31.01.2018, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect nr.138/19.07.2018 REFERITOR LA: înlocuirea d-lui Căldăraru Gheorghe Cristi din Comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea îmrumutului bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile aprobată prin HCL Caracal nr. 86/29.06.2018. 

Proiect nr.137/19.07.2018 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a domnului Căldăraru Gheorghe Cristi, membru P.S.D..

Proiect nr.126/28.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuință parter și garaj auto pe B-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Ciugulea Adrian şi Ciugulea Rodica.

Proiect de hotarare nr. 131/13.07.2018 referitor la transformarea si mutarea  unor posturi  prevazute cu functii publice vacante in statul de functii al Primariei municipiului Caracal  si  modificarea corespunzatoare a Anexei  nr. 2 si  Anexei nr. 3 la HCL nr. 103/2017  referitoare la aprobarea  numarului  maxim  de posturi a Regulamentului de organizare si functionare, a  structurii organizatorice  si statului   de  functii  ale  Primariei municipiului Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2018

Convocator nr. 29807/25.06.2018

Proiect de hotărâre nr.125/25.06.2018 referitor la aprobarea  unui schimb de locuinte A.N.L., avand ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe - Viorel.

Proiect de hotărâre nr.124/25.06.2018 referitor la aprobarea demarării procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Proiect de hotărâre nr.123/25.06.2018 referitor la suplimentarea numărului de posturi al Centrului municipal Creşe Caracal, înființarea în structura acestuia a Creșei nr. 2 Caracal și modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului municipal Creşe Caracal.

Proiect de hotărâre nr.122/25.06.2018 referitor la aprobarea subînchirierii suprafeței de 27 mp ce face parte din spațiul comercial in suprafață totală de 56 mp, situat în incinta curții interioare a Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr.121/25.06.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr.120/25.06.2018 referitor la conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului Prof. DUMITRU RĂDULESCU.

Proiect de hotărâre nr.119/20.06.2018 referitor la aprobarea Protocolului de colaborare dintre Spitalul Municipal Caracal și Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal.

Proiect de hotărâre nr.118/20.06.2018 referitor la modificarea și completarea în mod corespunzător a prevederilor H.C.L. nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean/interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.

Proiect de hotărâre nr.117/20.06.2018 referitor la revocarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 44/30.03.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M.

Proiect de hotărâre nr.116/20.06.2018 referitor la prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 348/25.02.2003, având ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 26.00 mp ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 20A, pe care este construit spaţiul comercial nr. 2.

Proiect de hotărâre nr.115/20.06.2018 referitor la modificarea poziţiei nr. 594 din anexa la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea  inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr.114/20.06.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr.113/20.06.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr.112/20.06.2018 referitor la amenajarea unui spațiu de reculegere în incinta Cimitirului nr. 1 Caracal.

Proiect de hotărâre nr.111/20.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

Proiect de hotărâre nr.110/20.06.2018 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2018. 

Proiect de hotărâre nr.109/20.06.2018 referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Caracal pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate. Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2018

Convocator nr. 24761 din 25.05.2018

Proiect de hotărâre nr. 107/25.05.2018 referitor la numirea reprezentantului Consiliului Local al Muncipiului Caracal în comisiile de deschidere şi evaluare a ofertelor privind concesionarea prin licitaţie publică a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 106/22.05.2018 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 116/31.10.2017 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinţei ce aparţine fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, în suprafaţă utilă de 53,73 mp, situată în Intrarea Muzeului, nr. 13, bl.12, sc. 3, ap. 2, parter, Caracal, Jud. Olt, către actualul chiriaş, d-na  Bălăianu Rucsandra, titulară a contractului de închiriere nr. 24/2017.

Proiect de hotărâre nr. 105/22.05.2018 referitor la acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” în vederea exercitării în numele și pe seama U.A.T. Municipiul Caracal a unor atribuții, drepturi și obligații prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 104/22.05.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal - societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și SC Mario Salar SRL.

Proiect de hotărâre nr. 103/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 102/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,88 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2, către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

Proiect de hotărâre nr. 101/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 21,59 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2 către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt.

Proiect de hotărâre nr. 100/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Clubul Paraşutiştilor 80 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/22.05.2018 referitor la atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 98/22.05.2018 referitor la schimbarea sediului social si modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 97/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 41.124,04 lei pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 96/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 16.894 lei pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 95/22.05.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 94/22.05.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2018.

Proiect de hotărâre nr. 90/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea „Extinderii intravilanului municipiului Caracal, în scopul modernizării, extinderii fabricii de producţie a produselor din carne, municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 105, judetul Olt şi extravilan T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt”, beneficiar S.C. Malina Lux S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 89/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru “Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3”, Caracal, jud. Olt, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela Claudia. 

Proiect de hotărâre nr. 88/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei "Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2018

Convocator nr. 86/23.04.2018

Proiect de hotărâre nr. 87/25.04.2018 referitor la mentinerea in bugetul  Asociatiei  GAL  lnima  Romanatiului  a sumei  de  100.000 lei  aprobata  prin H.C.L.  Caracal  nr. 82/31.07.2017.

Proiect de hotărâre nr. 85/23.04.2018 referitor la organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2018 ediţia a VIII a, în perioada 5 – 13 mai 2018 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” .

Proiect de hotărâre nr. 84/20.04.2018 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Brastavățu, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 83/20.04.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 82/20.04.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 64/22.03.2018 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2018

Proiect de hotărâre nr. 78/29.03.2018 referitor la transformarea unor posturi  din statele  de functii   Anexa  nr.  3  la HCL nr.  103/2017- Stat  de  functii  al Primariei  municipiului Caracal  si Anexa  3  la  HCL  nr.   102/2017  - Stat  de  functii  al Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta  a Persoanelor al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 76/26.03.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 75/22.03.2018 referitor la aprobarea închirierii imobilului, teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a d-lui Țicu Romulus Marius, în vederea desfășurării cursurilor de școlarizare ale elevilor preșcolari din comunitatea rromă cât și a altor elevi.

Proiect de hotărâre nr. 74/22.03.2018 referitor la aprobarea unui schimb de locuinţe A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe - Viorel.

Proiect de hotărâre nr. 73/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M.

Proiect de hotărâre nr. 72/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr.1546/27.03.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 6,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. P-ța Victoriei la Nord – Vest de Bl. 34.

Proiect de hotărâre nr. 71/22.03.2018 referitor la aprobarea Memorandumului de colaborare între U.A.T. municipiul Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal și Asociația ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 70/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 9/12.03.2013, ce are ca obiect concesionarea terenurilor în suprafaţă totală de 3,75 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Caracal, pentru amplasarea unor panouri publicitare.

Proiect de hotărâre nr. 69/22.03.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr. 68/22.03.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 67/22.03.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 66/22.03.2018 referitor la înfiinţarea unor puncte de lucru secundare ale Cabinetului Medical Școlar nr. 1 în incinta Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu” Caracal și Cabinetului Medical Şcolar nr. 3 în incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 65/22.03.2018 referitor la recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, pentru anul 2018.

Convocator nr.60/06.03.2018

Proiect de hotarare nr.  59/06.03.2018 referitor la aprobarea Documentatiei  de Avizare a Lucrarilor  de Interventie  (D.A.L.I.),  a indicatorilor tehnico-economici   si  a surselor  de finantare pentru   obiectivul   de  investitii  "CRESTEREA  EFICIENTEI   ENERGETICE   PRIN REABILITAREA  SPITALULUI  MUNICIPAL  CARACAL",  cod SMIS  117853, ce urmeaza a fi finantat  in  cadrul  Programului  Operational  Regional  2014  - 2020,  CONDITII  SPECIFICE  DE ACCESARE A FONDURILOR  IN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2016/3/3.1/B/l/7  REGIUNI,  AXA PRIORITARA 3,  PRIORITATEA  DE  INVESTITII  3.1 OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National