Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2017

Convocator nr. 37/22.02.2016

Proiect nr.34/21.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea solicitării transmiterii imobilelor teren în suprafață de 1148,00 mp și construcții C2 în suprafață de 202 mp, C3 în suprafață de 84 mp, C4 în suprafață de 26 mp și C5 în suprafață de 4 mp situate în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Român și administrarea Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în vederea extinderii și modernizării Pieței municipale Caracal.

Proiect nr.33/21.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2016.

Proiect nr.32/21.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse în anul 2017.

Proiect nr.31/20.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2017 în vederea implementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020.

Proiect nr.30/20.02.2017 REFERITOR LA: Înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.

Proiect nr.29/20.02.2017 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr. 1372/03.01.2007, pe o perioadă de 10 ani, încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Olt.

Proiect nr.28/20.02.2017 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr. 28/19.02.2009 ce are ca obiect închiriere imobil cu destinația de birouri în suprafaţă de 147,72 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Carpați nr. 2, jud. Olt.

Proiect nr.02/11.01.2017 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinţă P+M, str. Pârâului nr. 32, municipiul Caracal, Judeţul Olt" generat de imobilul din strada  Pârâului nr. 32.   

Proiect nr.01/11.01.2017 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obţinerea autorizaţiei de construire pentru locuinţă, strada Reconstrucţiei nr. 38A, municipiul Caracal, judeţul Olt" generat de imobilul din strada Reconstrucţiei nr. 38A şi zona cuprinsă între Mircea Vodă, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu. Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2017

Proiect nr.22/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea reducerii cotei procentuale a cantității de apă uzată, evacuată în rețeaua publică de canalizare și epurare și facturată consumatorilor din municipiul Caracal de către S.C.Compania de Apă Olt S.A.

Proiect nr.21/30.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea contractelor de management administrativ – financiar încheiate între municipiul Caracal reprezentat de primar și unitățile de învățământ din municipiul Caracal cu personalitate juridică.

Proiect nr.20/30.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare a apelor uzate practicate în municipiul Caracal și în comuna Deveselu – Aleea Aviatorilor (Colonia Deveselu).

Convocator nr. 19/27.01.2017

Proiect nr.17/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect nr.16/25.01.2017 REFERITOR LA: completarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului  public al  municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public şi privat, aprobat prin H.C.L. al Municipiului Caracal nr. 107/28.07.2014.

Proiect nr.13/25.01.2017 REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2017.

Proiect nr.12/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2017.

Proiect nr.11/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale.

Proiect nr.10/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind stabilirea și modalitatea de încasare a taxei de ecologizare, protecția mediului, păstrarea curățeniei și promovarea turistică a municipiului Caracal.

Proiect nr.09/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2017.

Proiect nr.08/25.01.2017 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2017 - 2018.

Proiect nr.07/25.01.2017 REFERITOR LA: validarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2016, a deficitului secţiunii de dezvoltare, sursa E în sumă de 1.225.248,25 lei, precum și a golului de casă în sumă de 4.676.393,70 lei.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2016

Proiect nr.272/22.12.2016 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 04/29.01.2016 privind aprobarea Calendarului principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016 precum şi utilizarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervă al Centrului Cultural Municipal Caracal în vederea realizării evenimentului cultural Revelion 2017.

Convocator nr. 271/21.12.2016

Proiect nr.264/19.12.2016 REFERITOR LA: concesionarea, fără licitație publică, pe o perioadă de 10 ani a unui teren intravilan în suprafață de 250 mp aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal la nord – est de bl. A din str. Carpați nr. 73. Jud. Olt, pe care este construit Skid GPL Auto. 

Proiect nr.263/19.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect nr.262/19.12.2016 REFERITOR LA: concesionarea, prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a 3 suprafețe de teren în suprafață totală de 5,00 mp, aparținând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea a 3 panouri publicitare tip backlit.

Proiect nr.249/28.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2017.

Convocator nr. 268/20.12.2016

Proiect nr.267/20.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea disponibilizării a unui bun - mijloc fix, aflat în domeniul privat al Muncipiului Caracal.

Anexa

Proiect nr.266/20.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 150.000 lei pentru întocmirea documentației în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu de către Centrul de Asistență Medico - Socială Caracal.

Proiect nr.265/20.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV anul 2016.

Anexa

Convocator nr. 258/13.12.2016

Proiect nr.257/13.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe trimestrul IV anul 2016.

Proiect nr.256/13.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă aprobat prin H.C.L Caracal nr. 4/29.02.2016 privind Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016 a sumei de 10.449,00 lei în vederea achiziționării cadourilor oferite colindătorilor cu ocazia sarbătorilor de iarnă -2016.

Proiect nr.255/13.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 29.000 lei pentru cofinanţarea achiziției de aparatură medicală de înaltă performanță.

Proiect nr.254/13.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea exproprierii unor suprafețe de teren în vederea finalizării obiectivului de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, conform Decizia de expropriere nr. 1358/29.09.2011 a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania-S.A. și a cuantumului total al despăgubirilor pentru terenurile expropriate.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2016

Convocator nr. 243/23.11.2016

Proiect nr.242/23.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Descarca DALI

Proiect nr.241/23.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Descarca DALI

Proiect nr.240/21.11.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 5.000 lei pentru cofinanţarea achiziției de aparatură medicală de înaltă performanță.

Proiect nr.239/21.11.2016 REFERITOR LA: recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, pentru anul 2017.

Proiect nr.238/21.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV pe anul 2016.

Proiect nr.237/21.11.2016 REFERITOR LA: punerea la dispoziție a imobilului, teren și construcții, pentru realizarea investiţiei „Creşă municipală” amplasată pe strada Rahovei nr. 45A, municipiul Caracal, judeţul Olt. 

Proiect nr.236/21.11.2016 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă totală de 22,00 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26, jud. Olt.

Proiect nr.235/21.11.2016 REFERITOR LA: organizarea de manifestări cultural - artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal.

Proiect nr.234/21.11.2016 REFERITOR LA: modificarea poziţiei nr. 488 din anexa la H.C.L. Caracal nr. 103/27.06.2014 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului  Caracal și completarea acesteia cu o nouă poziție. 

Proiect nr.233/21.11.2016 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 1361/02.10.2006, care are ca obiect concesionare teren, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat pe str. Aleea Dragoş Vodă la Nord de Bl. G4.

Proiect nr.232/21.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei Sociale Caracal, a Planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2016 - 2020, a Codului Etic al personalului angajat şi a Cartei drepturilor beneficiarilor.

Proiect nr.223/31.10.2016 REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2017.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2016

Convocator nr. 221/26.10.2016

Proiect nr.219/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Creşă mixtă amplasată pe strada Rahovei nr.45A, municipiul Caracal, judeţul Olt”.

Proiect nr.218/24.10.2016 REFERITOR LA: Înființarea Secției de Artă Plastică a Muzeului Romanațiului din cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal.

Proiect nr.217/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Municipal Creșe Caracal, a Planului strategic de dezvoltare al centrului pentru perioada 2016 -2020, a Codului Etic al personalului angajat în cadrul centrului şi a Cartei drepturilor beneficiarilor.

Proiect nr.216/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Cristina – Caracal precum și aprobarea Planului strategic de dezvoltare al centrului pentru perioada 2016 -2020. 

Proiect nr.215/24.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Valea Mare jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect nr.214/24.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Radomirești jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

Proiect nr.213/24.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Dobroteasa jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

Proiect nr.212/24.10.2016 REFERITOR LA: Actualizarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal pentru anul 2016.

Proiect nr.211/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV pe anul 2016.

Proiect nr.210/24.10.2016 REFERITOR LA: Modificarea și completarea prevederilor anexei la H.C.L. nr. 08/25.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2016

Proiect nr. 203/27.09.2016 REFERITOR LA: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRARE PIEŢE ŞI TÂRG SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

Proiect nr. 202/27.09.2016 REFERITOR LA: desființarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL’’.

Proiect nr. 201/27.09.2016 REFERITOR LA: organizarea manifestărilor culturale şi artistice „Festivalul Toamna Romanaților”, în municipiul Caracal, în perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2016, precum şi încheierea unui acord de parteneriat în acest sens.

Convocator nr. 200/26.09.2016

Proiect nr. 197/23.09.2016 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pe termen de un an, a unor spaţii în suprafaţă totală de 166,18 mp din imobilul situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26, ASOCIAȚIEI DANI VLĂDUȚ AUTISMSTOP.

Proiect nr. 196/23.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal. 

Proiect nr. 195/23.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea Raportului de evaluare nr. 39311/14.09.2016 având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 517,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal str. Armoniei nr. 6, jud. Olt.

Convocator nr. 192/15.09.2016

Proiect nr. 191/15.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016.

Proiect nr. 190/15.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea Programului de asistență socială “TIMP PENTRU VIAȚĂ”  ce are ca obiect acordarea unor beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor şi familiilor cu probleme sociale din municipiul Caracal, în vederea prevenirii, combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

Proiect nr. 189/15.09.2016 REFERITOR LA: alocarea sumei de 6.000 lei/ lună din bugetul local al municipiului Caracal în vederea susţinerii secţiei de handbal a Clubului Sportiv Şcolar Caracal pentru sezonul competiţional 2016-2017.

Convocator nr. 186/13.09.2016

Proiect nr. 185/13.09.2016 REFERITOR LA: Intrarea U.A.T. Municipiul Caracal în parteneriat cu entități de drept public și privat în vederea depunerii și implementării proiectului PROGRAME INTEGRATE DE REDUCERE A SARACIEI SI EXCLUZIUNII SOCIALE IN COMUNITATEA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI CARACAL finantat prin programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) - ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National