Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2015

Convocator nr. 128 din 26.06.2015

Proiect nr.127/25.06.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L. 

Proiect nr.125/25.06.2015 REFERITOR LA: aplicarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 39/26.05.1999 referitoare la stabilirea cantităţii de gunoi care se produce de către gospodariile individuale, ridicate de către R.A.G.C.L. şi prevederile HCL Caracal nr. 46/31.03.2008 referitoare la stabilirea cantităţii de deşeuri municipale ce vor fi precolectate, colectate şi transportate de către SC IGO SA Caracal de la persoane fizice care locuiesc în imobile tip condominiu. 

Proiect nr.124/25.06.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna MAI 2015.

Proiect nr.123/25.06.2015 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în domeniul public al Judeţului Olt şi administrarea Consiliului Judeţean Olt, a imobilului - teren în suprafaţă de 1275 mp situat în Caracal, str. Plevnei nr. 36 B, jud. Olt.

Convocator nr. 118 din 18.06.2015

Proiect nr.117/15.06.2015 REFERITOR LA: aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii la finanțe de către Primăria municipiului Caracal a proiectului ,,SCHIMBURI DE TRADIȚII ȘI PATRIMONIU CULTURAL COMUN PE MALURILE DUNĂRII" (,,THE COMMON HERITAGE AND TRADITION EXCHANGE ON THE COASTS OF DANUBE RIVER")Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2015

Convocator nr.111 din 26.05.2015

Proiect nr. 110/25.05.2015  REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă a unei suprafeţe de teren atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003 şi repartizarea acesteia altui beneficiar.

Proiect nr. 109/22.05.2015  REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 130/30.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal. 

Proiect nr. 108/22.05.2015 REFERITOR LA: cumpărarea  bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar Phoenix SPRL înscrise în Publicaţia de vânzare nr. 1016/05.05.2015, în limita a 75% din valoarea de evaluare a acestora, cu posibilitatea achitării contravalorii acestora în rate egale pe o perioada de 24 luni în situaţia în care se primeşte acordul Adunării creditorilor ai debitoarei.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2015

Convocator nr. 89 din 28.04.2015

Proiect nr. 85/24.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea rectificarii unor suprafete de teren si repozitionarea acestora înscrise în Cartea Funciara, detinute de beneficiari ai Legii nr. 15/2003.

Proiect nr.84/23.04.2015 REFERITOR LA:  neexercitarea de catre Consiliul local al municipiului Caracal a dreptului de preemtiune la cumpararea imobilului – cladire si teren – situat în municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 6B, judetul Olt.

Proiect nr. 82/22.04.2015 REFERITOR LA:  aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârsta de pâna la 35 ani, în ordinea de prioritate în solutionarea cererilor de acordare a locuintelor in anul 2015.

Proiect nr. 81/22.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Municipiului Caracal precum si lista cu dosarele respinse, in anul 2015.

Proiect nr. 80/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de  conducere sef serviciu al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal

Proiect nr. 79/21.04.2015 REFERITOR LA: Acceptarea Unitatii Administrativ Teritoriala - comuna Tufeni jud. Olt ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare „Oltul” .
Proiect nr.78/21.04.2015 REFERITOR LA: parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal si Consiliul Judetean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru - Caracal editia a V a, organizat în perioada 12 – 17 mai 2015.
Proiect  nr. 77/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea taxei pentru ocuparea ocazionala a  terenurilor, ce apartin domeniului public sau privat al U.A.T. municipiul Caracal, cu terase sezoniere.
Proiect nr. 76/21.04.2015 REFERITOR LA: modificarea si completarea anexelor nr. 3 si nr. 4 din H.C.L. nr. 92/06.06.2014 privind aprobarea unor tarife pentru activitatile serviciilor publice de salubrizare si administrare a domeniului public si privat în municipiul Caracal, prestate de catre societatea  A.D.P.P. CARACAL S.R.L
Proiect nr. 75/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea organigramei si statului de functii ale societatii A.D.P.P. CARACAL S.R.L.
Proiect nr. 74/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor banesti aferente cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, pentru luna MARTIE 2015.
Proiect nr. 73/21.04.2015 REFERITOR LA: alegerea viceprimarului municipiului Caracal.
Proiect  nr. 72/20.04.2015 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Bujor Vasile, membru P.S.D.
 

Convocator nr.66/07.04.2015

Proiect nr. 65/07.04.2015 REFERITOR LA: Suplimentarea contributiei beneficiarului, UAT – municipiul Caracal, la cheltuieli neeligibile, din bugetul local al municipiului Caracal, pentru obiectivul de investitii „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobata initial prin HCL nr.69/29.05.2014.  

Proiect nr. 64/07.04.2015 REFERITOR LA:  Modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobati initial prin HCL nr.136 / 14.10.2013.

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2015

Convocator nr.54 /26.03.2015

Proiect nr.50/25.03.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna FEBRUARIE 2015.

Proiect nr.49/25.03.2015 REFERITOR LA: Recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în  Municipiul Caracal str. Vasile Alecsandri nr.76, care se vor aplica atât titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani cât şi celor care vor împlini vârsta de 35 ani ulterior datei acestei hotărâri.

Proiect nr.48/25.03.2015 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr.1136/23.06.2006, privind pe S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr.15, sector 1.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2015

Proiect nr.34/20.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea dezmembrării imobilului teren şi construcţii în suprafaţă de 33998 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 104, intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor două loturi rezultate.    

Proiect nr.33/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiei  în vederea alipirii a trei imobile terenuri, ce  aparţin domeniului public al municipiului Caracal, situate în intravilanul  municipiului Caracal, str. Craiovei nr.286, nr.286A şi nr. 286B. 

Proiect nr.32/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2015 în vederea împlementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020. 

Proiect nr.31/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea amenajării unei parcări publice, în incinta Spitalului Municipal Caracal, la nord de  strada Vasile Alecsandri.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2015

Convocator nr. 07/26.01.2015

Proiect nr.06/23.01.2015 REFERITOR LA: Prelungirea contractelor de închiriere ale unor unităţi locative, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect nr.05/23.01.2015 REFERITOR LA: Actualizarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal pentru anul 2015.

Proiect nr.04/23.01.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna decembrie 2014.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National