Acte Necesare Urbanism - Primaria Caracal


Certificatul de urbanism

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru constructii definitive, desfinţări, împrejmuiri:

 • cerere tip;
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I. cu situatia existenta - 1 ex.
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu propunerea constructiilor (specificand constructiile vecine, regimul de inaltime, cotele, retragerile conform PUZ, P.O.T., C.U.T.), - 2 ex.
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara 1:1000, 1:2000, 1:5000), 2 ex.
 • copie act de proprietate, copie C.N.S dupa caz, 1 ex.
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal) dupa caz.
 • extras de carte funciara pentru informare, in termen de valabilitate, dupa caz.
Citește mai departe...


Autorizaţia De Construire / Desfiinţare

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 • Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip si anexa la cerere -1 exemplar)
 •  cerere tip;
 •  borderou cu paginaţie
 •  act de proprietate (copie legalizată)
 •  fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică, cadastrala) copie
 •  extras din Cartea Funciară –în termen de valabilitate
 •  dovada O.A.R. – copie
 •  certificat de nomenclatură stradală – copie, dupa caz
 •  certificat de urbanism – copie
 •  alte avize (cerute în C.U.)
 •  studii de specialitate (cerute în C.U.)
 •  documentatia tehnica pentru A.C./A.D. (inclusiv foto pentru schimbări de destinaţie si A.D.)
 •  referat de verificare cu viză în original pentru A.C.
 •  dovada de  achitare taxe
 •  Instiintare incepere lucrari Primarie; Insp Constructii
 •  Instiintare finalizare lucrari Primarie; Insp Constructii
 •  Panou identificare investitie


Autorizaţia De Construire / Desfiinţare Pentru Continuare De Lucrări

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE pentru continuare de lucrări

 • Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip si anexa la cerere -1 exemplar)
 • cerere tip;
 • borderou cu paginaţie
 • autorizaţie de construire – copie
 • act de propietate (copie legalizată)
 • fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică, cadastrala) copie
 • extras din Cartea Funciară –în termen de valabilitate
 • memoriu întocmit de proiectant cu stadiul fizic al lucrărilor (valoarea lucrărilor rămase de executat)
 • documentaţia tehnică vizată spre neschimbare, care a stat la baza obţinerii A.C. / A.D.
 • referat de verificare cu viză în original pentru A.C.
 • chitanţe achitare taxe copie

Acte necesare prelungirii valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 • cerere tip;
 • autorizaţia de construire/desfiintate în original
 • dovada de  achitare taxe


Regularizare autorizaţii de construire

Acte necesare regularizare autorizaţii de construire

 • declaratie  privind valoarea reala a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire


Recepţia lucrărilor

Actele necesare recepţiei lucrărilor

cerere tip
• copie autorizatie de construire
proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

• proces verbal de receptie partiala
• dovada regularizarii taxelor

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National