loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 8, Caracal

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386

Fax: 0249 517 516

E-mail: office@primariacaracal.ro

Program cu publicul

Luni – Joi
08:00 – 16:30
Vineri
08:00 – 14:00

OBIECTIVUL SERVICIULUI

Serviciul Public Asistenţă Socială are ca obiectiv principal de activitate acordarea de servicii şi prestaţii sociale (ajutor social, alocaţie de susţinere, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, etc.)


ALOCAȚII, AJUTOARE, ACTE NECESARE ȘI FORMULARE

Ajutoare încalzire sezonul rece 2023-2024

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2023 – MARTIE 2024

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutor pentru incalzirea locuintei – masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Familiile şi persoanele singure al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este mai mic de 1386 lei.

Familie– sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura– persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta– constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia acesta exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau de resedinta si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, dupa caz, locuintele situate in asezari informale, astfel cum sunt definite potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de legislatia anterioara acesteia, aplicabila la data edificarii constructiei. Nu se considera locuinta institutiile de asistenta sociala sau alte asezaminte cu caracter social, inclusiv cele infiintate si administrate de cultele religioase, asociatiile sau grupurile religioase, prevazute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata;

Venit mediu net lunar– totalitatea veniturilor nete pe care le realizeaza persoana singura sau, dupa caz, membrii familiei, in luna anterioara lunii in care se solicita dreptul, asa cum acestea sunt prevazute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, impartita la numarul persoanelor din familia definita la lit. d) ;

3.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Valori de referinta (ajutor maxim lunar)
Gaze naturaleCombustibili soliziEnergie electrica
250 lei320 lei500 lei
Venit net lunar/membru defamilie sau al persoaneisingure (lei)Gaze naturaleAjutor maxim( lei )Supli-ment lunarpentru energie(lei)Lemne, Cărbuni,comb. petroliferiAjutor maxim( lei )Supli-ment lunarpentru energie(lei)Energie electricăAjutor maxim (lei)Supli-ment lunarpentru energie(lei)
<200 lei250103202050030 (70)
200,1 lei- 320 lei225102882045030 (70)
320,1 lei- 440 lei200102562040030 (70)
440,1 lei- 560 lei175102242035030 (70)
560,1 lei- 680 lei150101922030030 (70)
680,1 lei- 920 lei125101602025030 (70)
920,1 lei- 1040 lei100101282020030 (70)
1040,1 lei- 1160 lei7510962015030 (70)
1160,1 lei- 1280 lei5010642010030 (70)
1280,1 lei- 1386 lei251032205030 (70)
In cazul persoanei singure
1280,1 lei- 2053 lei251032205030 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este en. electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

4.Cine depune cererea:

 • titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
 • proprietarul locuinţei;
 • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţineresau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct;
 • titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune;
 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni
– Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză fond funciar);
– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
– Act proprietate / contract închiriere / comodat;
– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie
– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
– Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
– Situatie patrimoniala pentru toate persoanele din dosar (taxe si impozite)
– Factura energie electrica si/sau gaze naturale

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale
– Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar);
– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
– Act proprietate / contract închiriere / comodat;
– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie/subventie APIA, etc;
– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
– Factură gaze (luna anterioară);
– Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
– Situatie patrimoniala (taxe si impozite)
– Factura energie electrica si/sau gaze naturale

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică
– Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar);
– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
– Act proprietate / contract închiriere / comodat;
– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie/subventie APIA, etc;
– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
– Factura energie electrica si/sau gaze naturale
– Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
– Situatie patrimoniala (taxe si impozite)

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:

Să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea/încetării ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de maxim 5 zile de la producerea acestora.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            
Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ : Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor, la solicitarea agentiilor pentru plati si inspectie sociala, denumite in continuare agentii teritoriale, sau din oficiu, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda. In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

PRECIZĂRI :

Persoanele care locuiesc la bloc depun dosarele prin intermediul Asociației de proprietari / locatari.

Persoanele care locuiesc la casa depun dosare direct la sediul Primăriei municipiului Caracal din str. Piața Victoriei nr. 8, după cum urmează:

-pentru lemne si cărbuni – biroul nr,1 și biroul nr.4

-pentru gaze naturale – biroul nr.3

-pentru energie electrică – biroul nr.1 si biroul nr.2

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.

Alocația de susținere a familiei

Alocaţia de susţinere a familiei se acordă conform Legii 277/2010


Pot beneficia de acest drept familiile şi persoanele singure care au domiciliul/reşedinţa în Municipiul Caracal cu venituri reduse, care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

În vederea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Venitul mediu net lunar pe membru de familie să nu depăşească 530 de lei;
 • Copiii de vârstă şcolară să frecventeze cursurile  unei forme de învăţământ organizate potrivit legii;
 • Să nu deţină bunuri aflate în lista de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate;
 • Depunerea trimestrială a Cererii şi declaraţiei pe propriei răspundere asupra componenţei şi veniturilor familiei.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte în funcţie de venitul familiei şi situaţia acesteia (familie monoparentală sau familie formată din soţ, soţie şi copiii lor).

Tranşe de venituriNumăr copii în familieFamilia cu 2 părinţiFamilia cu un părinte
1 – 240 lei/membru1 copil99128
2 copii197256
3 copii295384
4 şi mai mulţi copii393512
240 – 634 lei/membru1 copil90122
2 copii180244
3 copii270366
4 şi mai mulţi copii359488

Alocația de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii se acordă conform prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare.

BENEFICIARI:

 • Toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
 • Copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

IMPORTANT!

 • Titularul alocaţiei de stat pentru copii este copilul;
 • Dreptul la alocaţie de stat pentru copii se stabileşte cu luna următoare celei în care s-a născut copilul;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care repetă anul şcolar, nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificate medicale;
 • plata alocaţiei de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare înregistrării cererii;
 • În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni;

CUANTUM ALOCAŢIE DE STAT PENTRU COPII:

 • 600 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • 243 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
 • 600 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

Indemnizația pentru creșterea copilului

Poate beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

 • Solicitantul trebuie să fi realizat în ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal, prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, șomaj, din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • Printre altele, perioadă asimilată este considerat și intervalul de timp în care persoana solicitantă a dreptului “frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, student-doctorand”.

Indemnizația pentru creșterea copilului, acordată în baza OUG nr.111/2010 cu modificările și completările ulterioare:

Ajutor social

Ajutorul social/venitul minim garantat se acordă conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

De venitul minim garantat beneficiază persoanele singure şi familiile fără venituri sau cu venituri care se situează sub cuantumul sumelor stabilite ca şi ajutor social (vezi mai jos). Pentru a beneficia de acest drept, persoanele trebuie să depună actele la primăria în a cărei rază au domiciliul / reşedinţa. În cazul municipiului nostru actele se depun la sediul Serviciului de Asistenţă Socială – Piaţa. Victoriei nr. 8, Caracal
Sumele care se acordă ca şi ajutor social în funcţie de numărul membrilor de familie, în anul 2020, sunt următoarele:

 • 1 persoană – 142 lei
 • 2 persoane – 255 lei  
 • 3 persoane – 357 lei
 • 4 persoane – 442 lei
 • 5 persoane – 527 lei

Pentru fiecare membru în plus, peste numărul de 5 persoane, se adaugă câte 37 lei.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute mai sus şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul.
Cele declarate de către solicitant se verifică, la locuinţa acestuia, printr-o anchetă socială realizată de către personalul Serviciului de Asistenta Sociala.
Dreptul la ajutor social se stabileşte prin dispoziţie a primarului începând cu luna următoare depunerii cererii.
Ajutorul social precum şi drepturile de asigurări sociale de sănătate se plătesc de către A.J.P.I.S Olt.
Persoanele beneficiare de ajutor social au următoarele obligaţii:
– efectuarea lunară a orelor de muncă în folosul comunităţii, conform cuantumului ajutorului social.
– prezentarea trimestrială a adeverinţei eliberate de AJOFM
– depunerea trimestrială a Cererii şi declaraţiei pe propriei răspundere asupra componenţei şi veniturilor familiei
– depunerea anuală a adeverinţei privind terenurile intravilane şi extravilane deţinute de famile
– să nu deţină bunuri aflate în lista de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate:

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei


Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală         

   

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare


Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ, PROTECȚIA COPILULUI

Persoana de contact:

Consilier Superior – Daniel-Marian POPESCU

Telefon direct: 0249 515 061

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Persoana de contact:

Consilier Superior – Luminița-Cornelia DASCĂLU

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 129

COMPARTIMENT ALOCAȚII – INDEMNIZAȚII

Persoana de contact:

Inspector Principal – Maria RACLIU

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 137

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP

Persoana de contact:

Inspector Asistent – Sorin-Florin LUNGU

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 106

COMPARTIMENTUL RELAȚIA CU RROMII

Persoana de contact:

Inspector Specialitate – Alexandru-Gabriel PALIU

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 128

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Persoana de contact:

Inspector Principal – Carmen-Didona GOȘA

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 136

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516