loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 8, Caracal

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386

Fax: 0249 517 516

E-mail: office@primariacaracal.ro

Program cu publicul

Luni – Joi
08:00 – 16:30
Vineri
08:00 – 14:00

OBIECTIVUL SERVICIULUI

Serviciul Public Asistenţă Socială are ca obiectiv principal de activitate acordarea de servicii şi prestaţii sociale (ajutor social, alocaţie de susţinere, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, etc.)


ALOCAȚII, AJUTOARE, ACTE NECESARE ȘI FORMULARE

Ajutoare încalzire sezonul rece 2023-2024

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2023 – MARTIE 2024

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutor pentru incalzirea locuintei – masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Familiile şi persoanele singure al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este mai mic de 1386 lei.

Familie– sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura– persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta– constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia acesta exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau de resedinta si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, dupa caz, locuintele situate in asezari informale, astfel cum sunt definite potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de legislatia anterioara acesteia, aplicabila la data edificarii constructiei. Nu se considera locuinta institutiile de asistenta sociala sau alte asezaminte cu caracter social, inclusiv cele infiintate si administrate de cultele religioase, asociatiile sau grupurile religioase, prevazute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata;

Venit mediu net lunar– totalitatea veniturilor nete pe care le realizeaza persoana singura sau, dupa caz, membrii familiei, in luna anterioara lunii in care se solicita dreptul, asa cum acestea sunt prevazute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, impartita la numarul persoanelor din familia definita la lit. d) ;

3.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Valori de referinta (ajutor maxim lunar)
Gaze naturaleCombustibili soliziEnergie electrica
250 lei320 lei500 lei
Venit net lunar/membru defamilie sau al persoaneisingure (lei)Gaze naturaleAjutor maxim( lei )Supli-ment lunarpentru energie(lei)Lemne, Cărbuni,comb. petroliferiAjutor maxim( lei )Supli-ment lunarpentru energie(lei)Energie electricăAjutor maxim (lei)Supli-ment lunarpentru energie(lei)
<200 lei250103202050030 (70)
200,1 lei- 320 lei225102882045030 (70)
320,1 lei- 440 lei200102562040030 (70)
440,1 lei- 560 lei175102242035030 (70)
560,1 lei- 680 lei150101922030030 (70)
680,1 lei- 920 lei125101602025030 (70)
920,1 lei- 1040 lei100101282020030 (70)
1040,1 lei- 1160 lei7510962015030 (70)
1160,1 lei- 1280 lei5010642010030 (70)
1280,1 lei- 1386 lei251032205030 (70)
In cazul persoanei singure
1280,1 lei- 2053 lei251032205030 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este en. electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

4.Cine depune cererea:

 • titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
 • proprietarul locuinţei;
 • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţineresau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct;
 • titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune;
 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni
– Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză fond funciar);
– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
– Act proprietate / contract închiriere / comodat;
– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie
– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
– Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
– Situatie patrimoniala pentru toate persoanele din dosar (taxe si impozite)
– Factura energie electrica si/sau gaze naturale

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale
– Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar);
– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
– Act proprietate / contract închiriere / comodat;
– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie/subventie APIA, etc;
– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
– Factură gaze (luna anterioară);
– Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
– Situatie patrimoniala (taxe si impozite)
– Factura energie electrica si/sau gaze naturale

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică
– Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar);
– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
– Act proprietate / contract închiriere / comodat;
– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie/subventie APIA, etc;
– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
– Factura energie electrica si/sau gaze naturale
– Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
– Situatie patrimoniala (taxe si impozite)

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:

Să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea/încetării ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de maxim 5 zile de la producerea acestora.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            
Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ : Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor, la solicitarea agentiilor pentru plati si inspectie sociala, denumite in continuare agentii teritoriale, sau din oficiu, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda. In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

PRECIZĂRI :

Persoanele care locuiesc la bloc depun dosarele prin intermediul Asociației de proprietari / locatari.

Persoanele care locuiesc la casa depun dosare direct la sediul Primăriei municipiului Caracal din str. Piața Victoriei nr. 8, după cum urmează:

-pentru lemne si cărbuni – biroul nr,1 și biroul nr.4

-pentru gaze naturale – biroul nr.3

-pentru energie electrică – biroul nr.1 si biroul nr.2

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.

Alocația de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii se acordă conform prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare.

BENEFICIARI:

 • Toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
 • Copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

IMPORTANT!

 • Titularul alocaţiei de stat pentru copii este copilul;
 • Dreptul la alocaţie de stat pentru copii se stabileşte cu luna următoare celei în care s-a născut copilul;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care repetă anul şcolar, nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificate medicale;
 • plata alocaţiei de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare înregistrării cererii;
 • În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni;

CUANTUM ALOCAŢIE DE STAT PENTRU COPII:

 • 600 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • 243 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
 • 600 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

Indemnizația pentru creșterea copilului

Poate beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

 • Solicitantul trebuie să fi realizat în ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal, prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, șomaj, din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • Printre altele, perioadă asimilată este considerat și intervalul de timp în care persoana solicitantă a dreptului “frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, student-doctorand”.

Indemnizația pentru creșterea copilului, acordată în baza OUG nr.111/2010 cu modificările și completările ulterioare:

Venitul Minim de Incluziune

Ce este Venitul Minim de Incluziune (VMI)?
VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII
Se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei (ASF).

SPRIJIN PENTRU INCLUZIUNE

Are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

VMI se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor/familiilor solicitante. Acesta înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Care sunt avantajele VMI?

 1. Beneficiile VMI (ajutor de incluziune și/sau ajutor pentru familia cu copii) se acordă sub formă de plată unică lunară.
 2. Solicitanții de VMI sunt asigurați în sistemul de sănătate.
 3. Solicitanților de VMI li se asigură locuința împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.
 4. Dacă sunteți solicitant de VMI aveți acces automat la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate.
 5. Ca solicitant de VMI intrați în categoria consumatorilor vulnerabili și veți primi ajutoare pentru încălzirea locuinței și de alte măsuri destinate consumatorului vulnerabil.
 6. VMI promovează munca – ca solicitant de VMI sunteți sprijiniți prin stimulente financiare inclusiv în situația în care veți obține venituri prin muncă și veți beneficia de măsuri care să sprijine accesul la locuri de muncă.
 7. Programul încurajează participarea copiilor din familiile vulnerabile la educație, pentru un viitor mai bun.

Cine poate solicita VMI?


Persoanele singure și familiile aflate în situație de dificultate, care îndeplinesc condițiile de acordare potrivit legii. Solicitanții trebuie să aibă reședința sau/și domiciliul în România și să facă dovada acesteia.

Cum se solicită VMI?


A. Dacă sunteți solicitant de venit minim garantat (VMG) și/sau de alocație pentru susținerea familiei (ASF):

 1. Veți obține informații despre VMI de la primăria de care aparțineți.
 2. Ce trebuie depus?
  a. Cererea de acordare a VMI – modelul cererii se găsește la primărie.
  b. Cererea de acordare a VMI trebuie însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor
  străini sau apatrizi, precum şi al persoanelorfără adăpost.
  c. Cererea se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei comunei, oraşului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul dreptului.

B. Dacă nu ați beneficiat de VMG sau ASF până acum, dar vă aflați în situație de dificultate:

 1. Veți obține informații despre VMI de la primăria de care aparțineți.

Care sunt condițiile de acordare VMI?
Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale:
Să nu dispuneți de venituri suficiente pentru a vă asigura un nivel de trai minim.
Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 346 lei, respectiv până la 504 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani, pentru acordarea ajutorului de incluziune.
Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 880 lei, pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii.
Să completați cererea de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizați documentele justificative.
Cererea va fi analizată de către reprezentanții primăriei pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a VMI. Se va realiza verificarea documentelor depuse și va avea loc o anchetă socială în teren, la reședința declarată.
Să vi se aprobe acordarea VMI prin dispoziția primarului.

Care este cuantumul VMI*?
*Exemplificare
Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 346 lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.


Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 346 lei/lună/membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 504 lei/lună.


Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:


– Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 346 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 135 lei, pentru familia cu un copil;
» 270 lei, pentru familia cu 2 copii;
» 405 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 539 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.


– Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 346 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 152 de lei, pentru familia cu un copil;
» 303 de lei, pentru familia cu 2 copii;
» 453 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 604 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.


– Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 346 de lei/lună și 880 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 108 de lei, pentru familia cu un copil;
» 215 de lei, pentru familia cu 2 copii;
» 322 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.


– Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 346 de lei/lună și 880 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 140 lei, pentru familia cu un copil;
» 271 lei, pentru familia cu 2 copii;
» 409 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 541 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Obligațiile familiilor/persoanelor singure care beneficiază de VMI
Să depuneţi la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere, completată conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a legii.
Să comunicaţi primăriei în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Solicitanţii de VMI – componenta ajutor de incluziune, atât titularul dreptului, cât și membrii familiei sale apți de muncă și care nu obţin venituri din orice formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole au obligaţia:
– de a urma măsurile active prevăzute de planul individualizat de mediere, stabilit de către AJOFM odată cu înregistrarea acestora ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
– de a se prezenta, ori de câte ori sunt solicitate, la sediul AJOFM în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesional.


Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să presteze lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă. Efectuarea activităților și lucrărilor de interes local se realizează de o singură persoană aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune.


Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune în cuantum de până la 50 lei/lună au obligația de a presta trimestrial activități sau lucrări de interes local, în oricare din lunile trimestrului, primarul stabilind orele de muncă pentru trimestrul respectiv.


Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă.


Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități specifice, prevăzute de Legea nr. 111/2022, dacă există solicitări în acest sens.


Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune și care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare au obligația să parcurgă cursurile programului educaţional „A doua şansă“ reglementate prin ordin al ministrului educaţiei.


Solicitanţii de VMI care primesc ajutorul pentru familia cu copii, în situația în care unul sau mai mulți din copiii aflați în întreținere urmează cursurile unei unități de învățământ din străinătate, au obligația de a prezenta la primărie, din 6 în 6 luni, documentul eliberat de unitatea de învăţământ, în condiţiile legislaţiei statului respectiv, din care să rezulte frecventarea de către copii a cursurilor, precum şi numărul absenţelor înregistrate de aceştia, în vederea stabilirii cuantumului ajutorului acordat.
Titularul de VMI căruia i s-a suspendat dreptul (plata aferentă VMI integral sau a uneia din componentele sale), are obligația ca, în termenul maxim de 3 luni prevăzut de lege, să facă dovada îndeplinirii obligaţiilor a căror nerespectare a constituit motivul deciziei de suspendare. În caz contrar, se va proceda la încetarea acordării dreptului.

LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune


A. Bunuri imobile

 1. Cladiri, alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, precum si terenuri situate in intravilan cu suprafata de peste 1.200 mp in zona urbana si 2.500 mp in zona rurala mp, in afara terenurilor de imprejmuire a locuintei si a curtii aferente

B. Bunuri mobile

 1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulatie pe drumurile publice
 2. Autovehicul cu drept de circulatie pe drumurile publice cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitati
 3. Salupe, barci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcatiuni, cu exceptia celor necesare pentru transport, in cazul persoanelor care locuiesc in aria Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii“.

C. Depozite bancare

 1. Cel putin unul dintre membrii familiei detine, in calitate de titular, unul sau mai multe depozite bancare, a caror suma totala este mai mare de 3 ori fata de valoarea castigului salarial mediu brut prevazut de Legea asigurarilor sociale de stat.

Ce documente sunt necesare pentru a solicita VMI?

 • Cerere pentru acordare VMI (primarie)
 • Declaraţie pe propria răspundere (primarie)
 • Angajament de plată (primarie)
 • C.I. / B.I. – pentru solicitant și membrii familiei
 • Certificat de naștere pentru copii sub 14 ani / parinti necasatoriti legal
 • Certificat de casatorie / deces / Hotarare de divort
 • Adeverinta Fortele de munca
 • Cerificat medical – dupa caz
 • Declaratie de la 2 vecini
 • Adeverința venit / cupon pensie / somaj / indemnizatie
 • Adeverinta de elev – copii cu vârsta între 3 și 18 ani
 • Situatie patrimoniala persoane peste 18 ani (I.T.L.)
 • Adeverinta teren (fond funciar)
 • Carte identitate autoturism / motocicleta
 • Extras de cont pentru toate conturile detinute
 • Factura energie electrica / gaze naturale

Contact
Pentru mai multe informații şi sprijin pentru întocmirea documentației, contactați Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul primăriei.


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ, PROTECȚIA COPILULUI

Persoana de contact:

Consilier Superior – Daniel-Marian POPESCU

Telefon direct: 0249 515 061

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Persoana de contact:

Consilier Superior – Luminița-Cornelia DASCĂLU

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 129

COMPARTIMENT ALOCAȚII – INDEMNIZAȚII

Persoana de contact:

Inspector Principal – Maria RACLIU

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 137

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP

Persoana de contact:

Inspector Asistent – Sorin-Florin LUNGU

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 106

COMPARTIMENTUL RELAȚIA CU RROMII

Persoana de contact:

Inspector Specialitate – Alexandru-Gabriel PALIU

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 128

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Persoana de contact:

Inspector Principal – Carmen-Didona GOȘA

Telefon: 0249 511 384 | 0249 511 386 int. 136

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516