loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

CONSILIUL LOCAL


Componență

Alexe Costică – PRO ROMÂNIA
Ancuța Virgil – PRO ROMÂNIA
Bățăgui Costel Răzvan – PSD
Căldăraru Gheorghe-Cristi – PSD
Căpățână Robert-Marius – PRO ROMÂNIA
Cernat Costin-Șerban – PSD
Calciu Titi-Horațiu – PNL
Dumitru Mihai Cristinel – PSD
Gongea Ofelia-Alina – PNL
Ion Paul – PSD
Maciu Marin – PSD
Mitroi Dumitru Liviu – PSD
Mușat Cornelia – PSD
Pavel Cristian-Constantin – PNL
Pătran Laurențiu-Marian – PSD
Popescu Eugen Cătălin – PNL
Samiee Marina – PSD
Stănescu Viorel Octavian – PRO ROMÂNIA
Vîrdol Daniel – PNL

Comisii de specialitate

1. Comisia pentru activitati economico-financiară

Mitroi Liviu-Dumitru – PSD
Mușat Cornelia-Mariana – PSD
Pătran Laurențiu-Marian – PSD
Ion Paul – PSD
Samiee Marina – PSD
Cernat Șerban-Costin – PNL
Popescu Eugen-Cătălin – PNL
Vîrdol Daniel – PNL
Calciu Titi Horațiu – PNL
Stănescu Viorel-Octavian – PRO ROMÂNIA
Alexe Costică – PRO ROMÂNIA

2. Comisia pentru activități de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecția mediului și turism

Pătran Laurențiu-Marian – PSD
Ion Paul – PSD
Cernat Șerban-Costin – PSD
Maciu Marian – PSD
Căldăraru Cristi-Gheorghe – PSD
Bățăgui Costel-Răzvan – PSD
Dumitru Mihai-Cristinel – PSD
Pavel Cristian-Constantin – PNL
Popescu Eugen-Cătălin – PNL
Stănescu Viorel-Octavian – PRO ROMÂNIA
Căpățână Robert-Marius – PRO ROMÂNIA

3. Comisia pentru activități juridice, disciplină, muncă, cereri, sesizări

Cernat Șerban-Costin – PSD
Maciu Marin – PSD
Bățăgui Costel-Răzvan – PSD
Căldăraru Cristi-Gheorghe – PSD
Dumitru Mihai Cristinel – PSD
Mușat Cornelia-Mariana – PSD
Pavel Cristian Constantin – PNL
Gongea Ofelia-Alina – PNL
Alexe Costică – PRO ROMÂNIA
Ancuța Virgil – PRO ROMÂNIA

4. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învațământ, sănătate, sport, familie, protecție și asistență socială

Bățăgui Costel-Răzvan – PSD
Căldăraru Cristi-Gheorghe – PSD
Mitroi Liviu-Dumitru – PSD
Mușat Cornelia Mariana – PSD
Dumitru Mihai Cristinel – PSD
Samiee Marina – PSD
Calciu Titi-Horațiu – PNL
Gongea Ofelia-Alina – PNL
Vîrdol Daniel – PNL
Căpățână Robert-Marius – PRO ROMÂNIA
Ancuța Virgil – PRO ROMÂNIA

Atribuțiile Consiliului Local

Atribuţiile consiliului local conform O.U.G. 57/03.07.2019 – privind Codul Administrativ

(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local;  
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un model orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din randul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, in conditiile art. 152 alin. (2);
c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora;
d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii;
e) hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societati si regii autonome, in conditiile legii.

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
f) asigura un mediu favorabil infiintarii si/sau dezvoltarii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum si prin realizarea de noi investitii care sa contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economica regionala si locala;
g) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

(5) Daca bugetul unitatii administrativ-teritoriale, prevazut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfasoara pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotaraste darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de orice alte obiective de interes public local

(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a) educatia;
b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
c) sanatatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publica;
h) situatiile de urgenta;
i) protectia si refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
k) dezvoltarea urbana;
l) evidenta persoanelor;
m) podurile si drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;
o) serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
p) activitatile de administratie social-comunitara;
q) locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.

(9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.

(10) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), consiliul local:

a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrarile si fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea si functionarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea autoritati sau institutii publice a caror activitate prezinta un interes local. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritatii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de amenajare, dotare si intretinere a cladirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publica sau privata a statului, in scopul cresterii nivelului de atractivitate turistica a unitatii administrativ-teritoriale, cu conditia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sa permita accesul publicului in spatiile astfel imbunatatite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale.

(11) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (2) consiliul local poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

(12) Consiliul local hotaraste acordarea unor sporuri si a altor facilitati, potrivit legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integranta a statutului unitatii administrativ-teritoriale.

(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege.

Regulament funcționare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

ART. 1

Constituirea Consiliului local al Municipiului Caracal

(1) Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în condițiile prevăzute la art. 114 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și prevederilor art. 2 ale prezentului regulament.

(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun juramântul.

ART. 2

Validarea mandatelor de consilier local

(1) Mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de Judecătoria Caracal, în procedura necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

(2) Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunțării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie;

b) nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;

c) nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fapt dovedit prin hotărâre definitivă a instanței judecatorești, după caz;

d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în conditiile legii;

e) nu a renunțat la mandat, în conditiile art. 115 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripție al judecătoriei în a carei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost desfășurate alegeri.

(3) Consilierii locali declarați aleși au obligația transmiterii către Secretarul general al municipiului Caracal a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) în cel mult 15 zile de la data desfășurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care Secretarul general al municipiului Caracal transmiteJudecătoriei Caracal documentele care i-au fost puse la dispoziție înăuntrul acestui termen, precum și o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevazute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.

(4) Secretarul general al Municipiului Caracal are obligația de a transmite Judecătoriei Caracal  documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), în vederea validării mandatelor consilierilor locali declarați aleși.

(5) Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate și se comunică de îndată prefectului și secretarului general al municipiului Caracal. În prima zi lucratoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al municipiului Caracal informează consilierii locali declarați aleși cu privire la validarea mandatelor lor, supleanții acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși și partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată și respectivilor consilieri locali declarați aleși.

(6) În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluționează de Tribunalul Olt  în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedura necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunțare prefectului, secretarului general al Municipiului Caracal și consilierului local declarat ales.

(7) Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singura dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

ART. 3

Renunțarea la mandat înainte de validare

(1) Consilierul local declarat ales poate renunța la mandat în cel mult 10 zile de la data desfășurării alegerilor, situație în care comunică, în același termen, sub semnătură, decizia saSecretarului general  al Municipiului Caracal.

(2) Secretarul general al Municipiului Caracal transmite Judecătoriei Caracal și prefectului Județului Olt declarațiile semnate de consilierii locali declarați aleși, prevăzuți la alin. (1), în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 2 alin. 3 din prezentul regulament.

ART. 4

Ședințele privind ceremonia de constituire

a Consiliului local al Municipiului Caracal

(1) Prefectul Județului Olt convoacă consilierii locali pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii Judecătoriei Caracal ori a comunicării hotărârii Tribunalului Olt, după caz, în situația în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112.

(2) Prefectul Județului Olt îi comunică secretarului general al Municipiului Caracal data și ora stabilite pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituției prefectului desemnat prin ordin de către prefect. În situații motivate, cu respectarea dispozițiilor alin. (1), prefectul poate comunica o altă dată și o altă ora.
(3) Secretarul general alMunicipiului Caracal comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

(4) Ședința pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

(5) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun următorul jurământ în limba română:   

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Caracal. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”       

(6) Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare de fiecare ales local.

(7) Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al municipiului Caracal.

(8) În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condițiile alin. (5) este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua ședință privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei ședințe.

(9) În cadrul celei de a doua ședințe pot depune jurământul consilierii locali validați care au absentat de la prima ședință și supleanții ale căror mandate au fost validate și consilierii locali validați în condițiile art. 114 alin. (6) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019 și care nu au fost convocați la prima ședință de constituire a consiliului local.

(10) Prin excepție de la dispozițiile alin. (9) consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenței pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei ședințe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situații precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forță majoră, cum ar fi inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situații similare.

(11) Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua ședință privind ceremonia de constituire ori în condițiile prevăzute la alin. (10) sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

(12) Locurile consilierilor locali declarați aleși ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt considerați demisionați de drept și care nu pot fi completate cu supleanți se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima ședință ordinară a consiliului local.

ART. 5

Declararea consiliului local ca legal constituit

(1)Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din O.U.G. nr. 57/2019.

(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condițiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al municipiului Caracal și se aduce la cunoștință publică.

(4) În situația în care consiliul local nu este legal constituit în condițiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menționează motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților. Ordinul prefectului care cuprinde situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus candidați și secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART. 6
Validarea mandatelor supleanților în cadrul procedurii

de constituire a consiliului local

(1) Mandatele supleanților sunt validate de Judecătoria Caracal în procedura necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează, cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorităților administrației publice locale în situația în care consilierul local declarat ales se află în una dintre următoarele situații:

a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019;

b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2019.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.
(3) In cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevăzut la art. 118 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019.

(4) Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al municipiului Caracal a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 114 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 cu cel puțin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau alin. (3), după caz, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor către secretarul general al municipiului Caracal este termen de decădere, caz în care secretarul general al  municipiului Caracal transmite Judecătoriei Caracal documentele care i-au fost puse la dispoziție înăuntrul acestui termen, precum și o adresă de informare prin care propune validarea supleanților care au depus documentele prevăzute la art. 114 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 sau, după caz, invalidarea supleanților care nu au depus aceste documente.

(5) Secretarul general al municipiului Caracal transmite Judecătoriei Caracal documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din O.U.G. nr. 57/2019 cu cel putin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau alin. (3), după caz.

(6) Supleantul al cărui mandat a fost validat în condițiile prezentului articol depune jurământul în a doua ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în prima ședință a consiliului local, după caz.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de Judecătoria Caracal, în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea Tribunalului Olt.
(8) Supleantul al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul în condițiile alin. (6) sau, după caz, alin. (7) ori care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept.

(9) În termen de 3 zile de la data depunerii jurământului, Prefectul Județului Olt emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al municipiului Caracal și se aduce la cunoștință publică.

ART. 7

Validarea mandatelor supleanților pe durata

mandatului consiliului local

(1) În caz de vacantare a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condițiile art. 204 din O.U.G. nr. 57/2019 de către Judecătoria Caracal, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) și art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019. Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al municipiului Caracal a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din O.U.G. nr. 57/2019 cu cel puțin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispozițiile art. 114 alin. (4)-(7) din O.U.G. nr. 57/2019 se aplică în mod corespunzător.

(2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al municipiului Caracal l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

(3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de Judecătoria Caracal, în prima instanță, dar care a fost validat prin hotărârea Tribunalului Olt depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea Tribunalului Olt.

(4) Consiliul local se convoacă în condițiile art. 134 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau alin. (3), după caz.

(5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau alin. (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepția cazului în care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8).

(6) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau alin. (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 termenul pentru depunerea jurământului se prelungește până la încetarea acestei situații.

ART. 8

Președintele de ședință

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege, prin vot deschis cu majoritate simplă,  dintre membrii săi, un președinte de ședință, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta.

(2) Mandatul președintelui de ședință este de 2 luni în ordine alfabetică, care se calculează pe zile calendaristice începând cu data de 1 ale luni.

(3) În situația în care un consilier local și-a exercitat calitatea de președinte de ședință  iar mandatul acestuia a încetat înainte de termen înlocuitorul acestuia va exercita această calitate după ce toți consilierii  au exercitat funcția de președinte de ședință cel puțin un mandat.

(4) La sfârșitul fiecărui mandat secretarul general al municipiului Caracal va anunța următorul președinte și va supune la vot plenului consemnând în procesul verbal al ședinței. 

(5) Consilierul local ales în condițiile alin. (1)și alin 2  poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

(6) În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul regulament pentru președintele de ședință.

(7) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

a) conduce ședințele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general al municipiului Caracal în procesul-verbal al ședinței;

c) semnează procesul-verbal al ședinței;

d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local;

f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 24 alin. 1 din prezentul regulament sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;

g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

ART. 9

Organizarea comisiilor de specialitate

ale consiliului local

(1) După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.

(5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

ART. 10

Atribuțiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

 (2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

(3) Principalele domenii de activitate ale comisiilor sunt:

 • economico-financiare;
 • social – culturale, culte;
 • învăţământ, sănătate şi familie;
 • amenajarea teritoriului şi urbanism;
 • muncă şi protecţie socială;
 • juridică şi disciplină;
 • validare;
 • agricultură;
 • protecţia copilului;
 • protecţia mediului şi turism.

(4) O comisie va avea în obiectul de activitate două sau mai multe domenii.

ART. 11
   Funcționarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor.

(2) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, la trei ședințe consecutive, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 25 din prezentul Regulament.

(3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și inițiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.

(4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(5) Comisia poate hotărâ ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

(6) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată.

(7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii  comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(8) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al Municipiului Caracal, președintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul ședinței proiectele și, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de inițiator.

(10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmește avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenți.
(11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.

(12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al municipiului Caracal, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

(13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărâ ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, și modalitatea de exprimare a acestuia.

(14) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele și secretarul comisiei.
(15) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat.

I. COMISIA PENTRU ACTIVITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ

– analizează şi avizează, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială;

– analizează şi avizează bugetul local, împrumuturile, virările de  credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare;

– analizează şi avizează contul de încheiere a exerciţiului bugetar; avizează stabilirea de impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;

– analizează şi avizează vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Municipiului Caracal, în condiţiile legii;

– analizează şi avizează alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;

– analizează şi avizează, potrivit competenţelor sale, condiţiile financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea consiliului local; activitatea acestora;

– analizează şi avizează libertatea comerţului şi încurajarea liberei iniţiative, în condiţiile legii.

II. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI DE AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, AGRICULTURĂ, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM

–  analizează şi avizează organizarea şi amenajarea teritorului, documentaţii de amenajare a teritorului şi urbanism, inclusiv  participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;

–  analizează şi avizează administrarea domeniului public şi domeniului privat al Municipiului Caracal;

– analizează şi avizează darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului Caracal, precum şi a serviciilor publice de interes local în condiţiile legii;

– analizează şi avizează, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritorului şi urbanism ale municipiului Caracal, stabilirea mijloacelor materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora;

– analizează şi avizează măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri, aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;

– analizează şi avizează, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;

– analizează şi avizează acţiunile pentru protecţia şi refacerea mediului încojurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; avizează protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;

– analizează şi avizează înfiinţarea şi organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi de interes public local;

– analizează şi avizează înfiinţarea şi organizarea islazului comunal.

III. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, SPORT, FAMILIE, PROTECŢIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

– analizează şi avizează, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; activitatea acestora;

– analizează şi avizează numărul necesar de medici sau de personal sanitar, acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie;

– analizează şi avizează acordarea de  facilităţi personalului didactic, potrivit legii;

– analizează şi avizează organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement,

– analizează şi avizează măsuri de protecţie şi asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului potrivit legislaţiei în vigoare, avizează criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; avizează înfiinţarea şi funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

– analizează şi avizează sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţii cultelor religioase.

IV. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI JURIDICE, DISCIPLINĂ, MUNCĂ, CERERI, SESIZĂRI

– analizează şi avizează statutul Municipiului Caracal, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului.

– analizează şi avizează la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, ştatul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;

– analizează şi avizează înfiinţarea de instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local, activitatea acestora; avizează instituirea, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, de norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local; avizează numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; avizează aplicarea de sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;

– analizează şi avizează administrarea domeniului public şi domeniului privat al Municipiului Caracal;

– analizează şi avizează darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Caracal, precum şi a serviciilor publice de interes local în condiţiile legii;

– analizează şi avizează înfiinţarea şi reorganizarea regiilor autonome de interes local, avizează exercitarea, în numele unităţii administrativ- teritoriale, a tuturor drepturilor consiliului local la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; avizează privatizarea acestor societăţi comerciale, avizează numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a membrilor consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea consiliului local;

– analizează şi avizează atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii, a denumirilor de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local;

– analizează şi avizează conferirea persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, a titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Caracal;

– analizează şi avizează, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoanele juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, avizează înfrăţirea Municipiului Caracal cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări,

– analizează şi avizează, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice  locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării intereselor comune.

ART. 12

Președintele și secretarul comisiei de specialitate

(1) Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.

(2) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale și cu celelalte comisii;

b) convoacă ședințele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local și informează secretarul general al Municipiului Caracal cu privire la data și locul ședinței;

c) conduce ședințele comisiei;

d) susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie;

e) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

f) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g) comunică secretarului general al Municipiului Caracal în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezența și procesele-verbale ale fiecărei ședințe ale comisiei de specialitate.
(3) Președintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar și poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;

 b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz și asupra rezultatului votării;

 c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de lege;

 d) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președintele acesteia.

ART. 13

Comisiile speciale și comisiile mixte

(1) Consiliul local poate organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

(2) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

(3) Consiliul local poate organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice.

ART. 14

Tipurile de ședințe ale consiliului local

(1)Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situațiilor de criză sau de urgență.

ART. 15
 Convocarea ședințelor consiliului local

(1) Consiliul local al Municipiului Caracal se convoacă după cum urmează:

a) prin dispozitie a primarului, în ședință ordinară și extraordinară;

b) prin convocare semnată de cel puțin o treime din numărul consilierii locali în funcție care au această inițiativă.

(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile prezentului  regulament de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al Municipiului Caracal cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

(3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;

b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.

(4) În caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Municipiului Caracal pentru ședință extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), convocarea se face de îndată.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

a) data, ora și locul desfășurării;

b) proiectul ordinii de zi;

c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora,

materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(6) Secretarul general al Municipiului Caracal transmite prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidența transmisă prefectului precizează și situațiile în care, urmare a ultimei absențe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019.

(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

ART. 16
Ordinea de zi

(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al Municipiului Caracal și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condițiile legii.

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019.

(3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menționarea titlului și a inițiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică, după caz, precum și orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor municipiului Caracal prin mass-media, prin afișarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Caracal

sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 sau numai cu acordul inițiatorului.

(6) Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.
(8) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. (6), nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.

ART. 17
Proiectele de hotărâri ale consiliului local

(1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al Municipiului Caracal și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează și se transmit de secretarul general al Municipiului Caracal:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al Municipiului Caracal.

(5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora.

(6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al Municipiului Caracal, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai tarziu în ziua ședinței.


            (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d) alte documente prevăzute de legislația specială.

(9) Secretarul general al Municipiului Caracal asigură îndeplinirea condițiilor de la alin. (8) și aduce la cunoștință consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

(10) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare.

(11) În situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

(12) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia.

ART. 18
      Cvorumul ședințelor consiliului local

(1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție.
(2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat. Absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

b) unei deplasări în străinătate;

c) unor evenimente de forță majoră;

d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soției/soțului acestuia, inclusiv;

e) alte situații prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat, în condițiile art. 24 din prezentul regulament.

(4) Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretarul general al Municipiului Caracal.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă această situație la cunoștință secretarului general al Municipiului Caracal.

ART. 19
Desfășurarea ședințelor consiliului local

(1) Ședințele consiliului local sunt publice.

(2) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română.  

(3) La lucrările Consiliului local al Municipiului Caracal pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din Municipiul Caracal, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

(4) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

(5) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, după caz.

(6) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(7) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului.

(8) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(9) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

(10) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

(11) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

(12) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general al Municipiului Caracal.

(13) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al Municipiului Caracal își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.

(14) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Municipiului Caracal supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

(15) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al Municipiului Caracal, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al Municipiului Caracal, după aprobarea procesului-verbal, sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii.

(16) In termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al Municipiului Caracal afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Caracal o copie a procesului-verbal al ședinței.

ART. 20
     Adoptarea hotărârilor consiliului local

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz:

a) majoritatea absolută – primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai organului colegial;

b) majoritatea simplă – primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului;

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

– majoritatea calificată – primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit în conditiile legii;

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale

consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;

b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;

c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;

d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice romane sau străine;

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

h) hotărârile privind exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 92;

i) alte hotărâri necesare bunei funcționări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

(4) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.

(5) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:

a) prin ridicarea mâinii;

b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință;

c) electronic.

(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

(9) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8).

(10) Abținerile se numără la voturile împotrivă.

(11) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.

(12) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate.

(13) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

ART. 21
Semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local

(1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local al Municipiului Caracal se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al Municipiului Caracal.

(2) În cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puțin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la ședință, de regulă de cel mai în vârstă și de cel mai tânăr consilier.

(3) Secretarul general al Municipiului Caracal nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

ART. 22

Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

(4) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(5) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarului participa și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 (7) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

ART. 23

Legitimația și semnul distinctiv ale consilierilor locali și viceprimarului

(1) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar și primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(2) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimația, semnată de primar, precum și un semn distinctiv al calității de viceprimar. Legitimația viceprimarului, este înmânată de către secretarul general al Municipiului Caracal.

(3) Modelul legitimației de primar, de viceprimar și de consilier local, și modelul semnului distinctiv  pentru aceștia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, respectiv a eșarfelor se suportă din bugetul local.

(5) Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(6) Eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora.

ART. 24

Indemnizația consilierilor locali

(1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, au dreptul la o indemnizație lunară.

(2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali, care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local, și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului.  

(3) Consilierii locali,  au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.

(4) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secțiunii de funcționare din bugetul local al municipiului Caracal.

(5) Consilieri locali au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege.

(6) Consiliul local, poate hotărâ diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute la alin. (2) și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.
(7) Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.

(8) Consilierii locali, care participă la ședințele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

ART. 25

Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilorlocali

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor Codului Administrativ, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și a prevederilor Regulamentului de organizare și functionare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de ședință;

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile și viceprimarilor, după caz.

(4) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

ART. 26
Avertismentul

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

ART. 27
Chemarea la ordine

(1) Consilierii locali, care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.

(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

(4) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președintele de ședință ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

ART. 28
      Retragerea cuvântului și eliminarea din sală

În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local, după caz, continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfășurării ședinței consiliului. În situația în care un consilier persistă să se abată de la regulament, președintele de ședință îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

ART. 29
Excluderea temporară de la lucrările consiliului

și ale comisiei de specialitate

(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local, poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local, de la lucrările consiliului local, după caz, și ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației lunare.

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

ART. 30
Aplicarea sancțiunilor

(1) Sancțiunile prevăzute la art. 25 alin 1. (1) lit. e) și f) din prezentul Regulament se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritatea absolută.

(2) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 25  alin. (1) lit. e) și f), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiți la cvorumul pentru ședință.

(3) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a)-d) din prezentul Regulament.

(4) Sancțiunile prevăzute la art. 25 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător și viceprimarului,  pentru abaterile săvârșite în calitatea lui de consilier local.

ART. 31
Inițiativa cetățenească

(1) Cetățenii Municipiului Caracal pot propune consiliului local, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Municipiul Caracal.

(3) Inițiatorii depun la secretarul general al municipiului Caracal forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afișează spre informare publică prin grija secretarului general al Municipiului Caracal.

(4) Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la dispoziție de secretarul general al Municipiului Caracal.

(5) Listele de susținători cuprind numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor.

(6) Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Municipiul Caracal.

(7) După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul general al Municipiului Caracal, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

ART. 32
Adunările cetățenești

(1) Cetățenii Municipiului Caracal pot fi consultați și pe cartiere sau străzi.

(2) Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție.

(3) Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

(4) Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorității cetățenilor cu drept de vot și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le supune

dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul.

(6) Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al Municipiului Caracal.

ART. 33

Transparența ședințelor consiliului local

(1) Transparenţa activităţii desfăşurată în şedinţele consiliului local se va realiza prin transmiterea integrală pe site-ul Primăriei Municipiului Caracal. Procesul-verbal al şedinţelor de consiliu se va afişa la sediul Primăriei în trei zile de la desfăşurarea şedinţelor, precum şi pe site-ul instituţiei.

(2) La activitățile și ședințele Consiliului local al Municipiului Caracal pot participa reprezentanții instituțiilor mass-media, care doresc să popularizeze activitatea instituției.

(3) Ziariștii au obligația să respecte normele deontologice din domeniu precum și prevederile prezentului regulament.

(4) Ziariștii au acces în sala unde se desfășoară ședințele consiliului local în condițiile legii, cu acordul majorității consilierilor prezenți la propunerea președintelui de ședință. Aceștia nu pot interveni sub nicio formă în desfășurarea ședințelor consiliului  local.

ART. 34

Întrebări, interpelări, petiții și informări

(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului, administratorului public şi secretarului general al Municipiului Caracal, precum şi şefilor compartimentelor aparatului propriu al primarului municipiului Caracal sau șefilor serviciilor, instituțiilor și unităților subordonate consiliului local.

(2) Prin întrebare se solicită informări cu privire la un fapt cunoscut.

 (3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

(4) Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

(5) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(6) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

(7) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(8) Pe ordinea de zi a ședințelor extraordinare poate fi înscris ca punct ”Întrebări, interpelări, petiții și informări”.

ART. 35

Alte dispoziții

(1)Consilierii juridici din aparatul propriu al Primarului Municipiului Caracal precum și secretarul general al U.A.T. Municipiul Caracal pot fi mandataţi pentru a reprezenta în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi în toate cauzele, interesele Consiliului local al Municipiului Caracal.

(2)Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, în cauzele în care sunt părţi Consiliul local al municipiului Caracal şi Primarul Municipiului Caracal sau Municipiul Caracal, aceştia având calităţi procesuale diferite, preşedintele de şedinţă în exerciţiu poate da mandat unui avocat pentru apărarea intereselor Consiliului local în faţa instanţelor de judecată.

(3)În acest sens consilierii juridici din aparatul propriu al Primarului Municipiului Caracal sau avocatul ales, pe baza mandatului preşedintelui de şedinţă în exerciţiu, vor face dovada calităţii lor, vor face cereri, vor administra probatoriul, vor primi şi vor da acte de procedură, vor formula căile de atac, adică vor face tot ce este necesar pentru ducerea la îndeplinire a prezentei.

(4) Împuternicirea de reprezentare sau contractul de asistenţă juridică, după caz, vor fi semnate de către preşedintele de şedinţă în exerciţiu.

(5) Hotărârea de adoptare, modificare sau completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Municipiului Caracal se adoptă cu votul majorității absolute din numărul consilierilor locali în funcţie.


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516