Regulament Privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea - Primaria Caracal


Regulament Privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea

REGULAMENT
Privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie  contravenţii

CAPITOLUL.I.
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar pentru  constatarea si sancţionarea faptelor care constituie contravenţii la gospodărirea municipiului Caracal si a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, modificată si completată de Legea nr. 515/2002 si ale Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001, cu modificările si completările ulterioare.
Art.2.(1) Prezentul regulament stabileste obligaţiile si răspunderile ce revin administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici, altor persoane juridice si cetăţenilor pentru buna gospodărire a municipiului Caracal, pentru instaurarea unui climat de ordine si curăţenie pe teritoriul acestuia.
(2) Asigurarea, păstrarea curăţeniei si ordinii pe teritoriul municipiului Caracal, buna gospodărire a localităţii, respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a agenţilor economici, a altor persoane juridice, precum si a cetăţenilor.
CAPITOLUL.II.
ACTIVITĂŢI EDILITAR GOSPODĂRESTI
Art.3.(1) Autorităţile si instituţiile publice, precum si persoanele juridice, agenţii economici au obligaţia să efectueze lucrările de reparare, consolidare întreţinere si curăţire a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum si a oricăror altor spaţii deţinute cu orice titlu ori terenuri proprietatea lor sau utilizate de acestea.
(2) Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea imobilelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor,a anexelor gospodăresti, curţilor, împrejmuirilor si să păstreze ordinea si curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, târg, parc si în celelalte locuri publice..
Art. 4.(1) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 2.500 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2.500 lei – pentru persoane juridicea. Neîntreţinerea faţadelor clădirilor si instalaţiilor aferente imobilelor, magazinelor, chioscurilor si tonetelor, prin lucrări de reparaţii, zugrăvire sau vopsire, de către, proprietari , chiriasi sau deţinătorii legali ;
b. Nemontarea si neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, olanelor si a geamurilor sparte, a firmelor uzate sau deteriorate, precum si neînlăturarea sloiurilor de gheaţă( ţurţuri ) de către proprietari, chiriasi ori deţinătorii legali;
c. Neîmprejmuirea si nesalubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu;
d. Neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie si deratizare a locuinţelor individuale, blocurilor de locuinţe, anexe gospodăresti, în
jurul blocurilor de locuinţe ori în jurul spaţiilor în care îsi desfăsoară activitatea, de către proprietari, chiriasi ori deţinătorii legali;
e. Amenajarea de terase pentru alimentaţie publică, pe domeniul public, pe suprafeţe mai mari decât cele aprobate;
f. Deteriorarea băncilor, cosurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de afisaj, cabinelor telefonice, locurilor de joacă pentru copii,chioscurilor de agrement
precum si a altor dotări de mobilier urban;
g. Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului public fără autorizare legală;
h. Neaducerea la starea iniţială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăresti (gazonare, plantare de flori sau gard viu), de către cel (cei) autorizat(i)
sa efectueze lucrarea;
i. Folosirea echipamentelor de joaca de catre persoane care nu se incadreaza in limitele de varsta si greutate indicate pe acestea si pe panourile de atentíonare
amplasate in perimetrul locurilor de joaca.
(2) Constituie contravenţii si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
300 – 700 lei – pentru persoane fizice
700 –1500 lei – pentru persoane juridice
a. Neafisarea la loc vizibil a numărului imobilului, blocului si scării de către proprietar ori, după caz, de către asociaţiile de locatari sau proprietari;
b. Neafisarea la loc vizibil de către asociaţiile de proprietari sau locatari a
graficului cu orele de odihnă, de interzicere a activităţilor care pot deranja linistea
si odihna locatarilor;
c. Aruncarea pe domeniul public, în sălile de spectacol, a ambalajelor, a deseurilor
si a gunoaielor de orice fel (hârtii, pliante, resturi de ţigări, gumă de mestecat,
seminţe ori coji ale acestora etc.);
d. Scrierea si desenarea, pe clădirile, gardurile, stâlpii electrici, mobilierului urban,
monumentele si statuile din municipiul Caracal, fără acordul scris al deţinătorilor
legali.
e. Întinderea rufelor spălate la uscat pe suport în afara balcoanelor sau în jurul
imobilelor de locuit de tip condominiu;f. Amplasarea bătătoarelor de covoare si a pubelelor pentru colectarea deseurilor
menajere, fără a respecta normele igienico-sanitare în vigoare;
g. Utilizarea domeniului public pentru diferite activităţi gospodăresti sau pentru
repararea si spălarea autovehiculelor;
CAPITOLUL III.
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI
ACTIVITATEA DE CONSTRUCŢII
Art. 5. Autorităţile si instituţiile publice, precum si persoanele juridice,
agenţii economici si cetăţenii au obligaţia să respecte prevederile legale si
documentaţiile de amenajare a teritoriului si urbanism aprobate, precum si normele
privind executarea construcţiilor.
Art. 6. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
500 – 1000 lei – pentru persoane fizice
1000 – 2500 lei – pentru persoane juridice
a. Neîmprejmuirea incintelor santierelor de construcţii sau a punctelor de lucru si
neinstalarea panourilor de avertizare si identificare, de către organizaţiile de santier
ori cei autorizaţi.
b. Nesemnalizarea corespunzătoare conform dispoziţiilor legale a punctelor de
lucru atât pe timp de zi cât si pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor;
c. Neasigurarea curăţeniei exterioare (pneuri si senile) a autovehiculelor sau
vehiculelor de orice fel, la iesirea din santiere, staţii de betoane precum si din alte
asemenea locuri;
d. Nemenţinerea ordinii si curăţeniei pe căile publice de acces în santiere precum si
în jurul acestora;
e. Nesemnalizarea si neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în
exploatare;
f. Depozitarea pe domeniul public, inclusiv în zona platformelor de gunoi care
deservesc asociaţiile de proprietari sau locatari, a materialelor de construcţii, a
resturilor provenite din demolari, din activităţi de construire, reparare sau curăţire
si igienizare a clădirilor, fără autorizare legală;
g. Prepararea mortarului sau betonului direct pe domeniul public;
h. Neluarea măsurilor de asigurare a santierelor si organizărilor de santier cu
grupuri sanitare (W.C.-uri ecologice), de către cel (cei) autorizat (i) să le deschidă,
ori de golire si dezinfectare a acestora, prin comanda catre operatorul de
specialitate.
i. executarea lucrărilor edilitar – gospodăresti sau intervenţiilor la reţeaua tehnico –
edilitară, fără autorizatii legale;j. Neasigurarea acoperirii cu prelate a încărcăturilor autovehiculelor (inclusiv
camioane tip basculantă) care transportă materiale în vrac (materiale de balastiera ,
pământ, deseuri etc.) ;
k. Neasigurarea cu obloane de închidere în spate, respectiv a etanseităţii benei la
camioanelor tip basculantă;
CAPITOLUL IV.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Art. 7. Autorităţile si instituţiile publice, precum si persoanele juridice,
agenţii economici si cetăţenii au obligaţia să respecte normele stabilite pentru buna
administrare a domeniului public.
Art. 8. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1000 lei – pentru persoane fizice
1000 – 1500 lei – pentru persoane juridice
a. Abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, instalaţii utilaje
vehicule, tonete, chioscuri, containere, construcţii metalice ori din alte materiale;
b. Montarea schelelor sau macaralelor de construcţii pe domeniul public, fără
autorizări si fără plata taxelor legale;
c. Montarea pe domeniul public, de mobilier, chioscuri, corturi puse pentru
petreceri ocazionale, tonete, instalaţii pentru parcuri de distracţii, circuri sau alte
manifestări fără autorizările legale;
d. Expunerea in scop exclusiv de reclamă publicitară sau spre vânzare pe domeniul
public a unor vehicule, autovehicule, utilaje, instalaţii, aparatură sau mărfuri fără
autorizarile legale;
e. Ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii, rulote, containere
sau materiale fără autorizarea si achitarea taxelor legale;
f. Necurăţirea, neîntreţinerea si nerepararea spaţiului de parcare de către deţinătorii
legali;
g. Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităţilor autorizate în
condiţiile legii;
h. Scăldatul si spălatul în fântâni arteziene, cismele si lacuri.
CAPITOLUL V.
ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC
Art. 9. Autorităţile si instituţiile publice, precum si persoanele juridice,
agenţii economici si cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind modul de
administrare si de exploatare a locuinţelor din fondul locativ public.Art. 10. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice si juridice
a. Ocuparea de către orice persoană a unei locuinţe din fondul locativ public, fără
contract de închiriere ori alte documente legale;
b. Depozitarea în spaţii aparţinând fondului locativ public de către ocupanţii legali
ori alte persoane, de gunoaie materiale sau orice obiecte nefolosibile;
c. Distrugerea sub orice formă a fondului locativ public de către deţinătorii de
contract, dacă nu îndeplinesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
d. Lipirea, scrierea sau expunerea de anunţuri în alte locuri decât pe panourile de
afisaj de către chirias, alte persoane fizice ori juridice;
CAPITOLUL VI.
CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ SI EPURAREA APELOR UZATE
Art. 11. Autorităţile si instituţiile publice, precum si persoanele juridice,
agenţii economici si cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind conditiile de
acces si de utilizare a serviciului de alimentare cu apă, canalizare si epurare a
apelor uzate.
Art. 12.Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
500 – 1000 lei – pentru persoane fizice
700 – 1500 lei – pentru persoane juridice
a. acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de
apă;
b. mutarea sau deteriorarea tăbliţelor indicatoare de identificare a căminelor
subterane;
Art. 13. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
1000 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1 500 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. racordarea ilegală la reţelele de apă;
b. deteriorarea voluntară a aparatelor de măsură si control sau a sigiliilor acestora
dacă nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni;
c. deteriorarea capacelor, ramelor si a grătarelor de la reţelele de apă si canalizare,
ori a căminelor acestora, dacă nu întruneste elementele constitutive ale unei
infracţiuni;
d. deteriorarea sau distrugerea reţelelor de apă, dacă nu întruneste elementele
constitutive ale unei infracţiuni;
e. deteriorarea racordurilor, robinetelor, bransamentelor la instalaţiile de distribuire
a apei si a reţelei de canalizare, dacă nu întruneste elementele constitutive ale unei
infracţiuni ;f. achiziţionarea de către persoanele juridice a capacelor, ramelor metalice,
grătarelor sau fragmente ale acestora provenite de la reţelele de apă si canalizare,
de la persoane fizice sau juridice altele decât deţinătorii de drept.
Art. 14. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
200 – 1 000 lei – pentru persoane fizice
500 – 1 500 lei – pentru persoane juridice
a. neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către utilizatori;
b. menţinerea în stare de nefuncţionare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale
de pe străzi, de către operatorul serviciului public;
c. înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de
pământ sau alte reziduuri;
d. spargerea coloanelor si evacuarea apelor uzate în subsoluri de către proprietari
sau chiriasi;
e. nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură si
control în scopul citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei.
Art. 15. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. manevrarea neautorizată a vanelor si robinetelor din căminele de manevră
precum si folosirea hidranţilor publici de personal neautorizat;
b. folosirea apei din cismele, puţuri, fântâni publice si bazinele fântânilor arteziene
pentru spălarea masinilor si altor materiale, indiferent de natura acestora;
c. deteriorarea fântânilor cu picior si a cismelelor de băut apă;
d. deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public;
e. colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice;
CAPITOLUL VII
PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC
Art.16. Autorităţile si instituţiile publice, precum si persoanele juridice,
agenţii economici si cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind activitatea
de publicitate pe domeniul public.
Art. 17. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. Lipirea afiselor, posterelor sau anunţurilor publicitare, precum şi amplasarea
panourilor publicitare în alte locuri decât cele autorizate;
b. Folosirea de afise, postere sau pliante de publicitate în spaţiile publice
apartinand autoritatilor publice fără achitarea taxelor de publicitate; c. Neîntreţinerea panourilor de afisaj sau de publicitate de către utilizatorii sau
deţinătorii legali;
d. Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de către
deţinătorii legali ai acestora;
e. Montarea benerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi la o înălţime care
împiedică circulaţia sau vizibilitatea ori de dimensiuni ce pot periclita stabilitatea
acestora si implicit siguranţa traficului rutier si pietonal;
f. Neafisarea la loc vizibil a panoului de identificare a unei investiţii (construcţii),
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
g. Lipirea, imprimarea de afise, postere sau anunţuri cu conţinut erotic sau
conotaţii sexuale explicite pe domeniul public sau privat al municipiului Caracal.
CAPITOLUL VIII
TRANSPORTUL PUBLIC
Art. 18. Autorităţile si instituţiile publice, precum si persoanele juridice,
agenţii economici si cetăţenii au obligaţia să respecte normele instituite pentru
buna organizare si funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei si
aspectului corespunzător al vehiculelor si întărirea ordinii si disciplinei în
mijloacele de transport în comun.
Art. 19. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
1000 – 2000lei – pentru persoane fizice si juridice
a. Punerea în circulaţie a autovehiculelor care sunt deteriorate, nu îndeplinesc
condiţiile de curăţenie si igienă sau care au scurgeri de ulei, motorină ori alţi
carburanţi sau lubrifianţi;
b. Oprirea pe teritoriul municipiului Caracal în vederea îmbarcării/debarcării
călătorilor, a mijloacelor de transport public de persoane judeţean si interjudeţean,
în alte locuri decât cele autorizate legal;
c. Staţionarea vehiculelor de transport marfă si călători cu masa totală mai mare de
3,5 tone pe domeniul public al Municipiului Caracal în alte locuri decât cele
special destinate acestui scop, cu excepţia cazurilor când se face aprovizionarea
unităţilor socio-economice cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare.
Art. 20. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
1500– 2500lei – pentru operatorii de transport- Schimbarea traseelor aprobate de “libera trecere” de către conducătorul auto sau
alte persoane neautorizate;
Art. 21. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
600 – 1200 lei – pentru persoane fizice si juridice
- Nerespectarea obligaţiei conducătorilor auto de pe mijloacele de transport de a
avea o ţinută decentă, un comportament civilizat cu calatorii;
.
CAPITOLUL IX.
ÎNTREŢINEREA SI REPARAREA STRĂZILOR, SEMNALIZAREA
RUTIERĂ SI PIETONALĂ,
REALIZAREA UNUI TRAFIC DECENT SI ÎN SIGURANŢĂ
Art.22 Autorităţile si instituţiile publice, precum si persoanele juridice,
agenţii economici si cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind repararea si
întreţinerea străzilor, modernizarea drumurilor existente, precum si respectarea
normelor instituite privind desfăsurarea în condiţii optime a traficului în municipiul
Caracal.
Art. 23.Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
1000 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
2 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. Deteriorarea îmbrăcăminţii părţii carosabile, a trotuarelor si a marcajelor rutiere
prin circularea cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate;
b. Executarea de lucrări sau intervenţii la reţeaua tehnico-edilitară fără autorizările
legale;;
c. Neîntreţinerea permanentă a curăţeniei sanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a
podeţelor si tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă
proprietăţii, în vederea evitării inundaţiilor ori stagnării apelor.
Art.24. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă
contravenţională cuprinsă
între:
1000 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
a. Accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe străzile din municipiul
Caracal, semnalizate corespunzător in acest sens.
Semnalizarea interdicţiei prevăzute la lit. „a” se va face prin indicatoare rutiere,
corespunzătoar normelor legale în vigoare.
b. Accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Caracal între
orele 2200
- 0600
c. Deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală pe arterele municipiului Caracal, în
zonele în care este permis accesul acestora, fără a fi dotate cu dispozitive de
reţinere a dejecţiilor animale.Art. 25. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă
contravenţională cuprinsă
între:
500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice
1000 – 1 500 lei – pentru persoane juridice
(1) a. Oprirea si staţionarea autovehiculelor pe zonele verzi, scuaruri, insule de
dirijare a circulaţiei, alveole si în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe
trecerile de pietoni, pe benzile de circulaţie semnalizate si marcate corespunzător;
b. Oprirea si staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru
diferite activităţi sau pentru persoanele cu dizabilităţi, marcate si semnalizate
corespunzător;
c. Parcarea si staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a sanţurilor, dacă
aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a
sanţurilor;
d. Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără o baza
legala si semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive altele
decât cele legale, sau folosirea de personal în acest scop (personal propriu sau
firme de pază);
e. Executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate;
f. Organizarea de curse neautorizate auto, moto si vehicule cu tracţiune animală;
g. Mutarea semnelor de circulaţie, a indicatoarelor rutiere, a plăcuţelor cu
denumirea străzilor fără autorizare legală, detasarea lor sau împiedicarea prin orice
mijloace a vizibilităţii acestora;
h. Circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere,
motociclete, pe trotuare, în parc sau alte , zone de agreement.
(2) Dacă prin faptele prevăzute la literele a, b, c se pot produce ambuteiaje,
se pune în pericol traficul rutier si pietonal, prin dispoziţia agenţilor de poliţie
rutieră, autovehiculele respective pot fi blocate, ridicate si transportate în locuri
special amenajate, iar restituirea lor se face după plata contravalorii acestor
prestaţii.
CAPITOLUL X
SALUBRIZAREA MUNICIPIULUI
Art.26. Autorităţile si instituţiile publice, precum si persoanele juridice,
agenţii economici si cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind curăţenia
străzilor, pieţelor si a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe
străzi si trotuare, colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si stradale.
Art. 27.(1) Utilizatorii serviciilor de salubrizare, potrivit legii, sunt:
- casnici – gospodării individuale si asociaţii de proprietari si locatari;
- agenţi economici;
- instituţii publice;- alte persoane juridice (asociaţii, organizaţii, etc).
(2) Utilizatorii au obligaţia de a încheia contracte pentru prestarea serviciului
de salubrizare;
Art. 28. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
500 –1500 lei – pentru persoane fizice
1000 –2500 lei - pentru persoane juridice
a. Abandonarea sau depozitarea deseurilor pe spaţii verzi, căi publice sau în alte
locaţii care aparţin domeniului public;
b. Depozitarea deseurilor periculoase în alte spaţii decât cele special destinate
acestora, pentru a fi neutralizate în condiţii de siguranţă;
c. Utilizarea recipienţilor pentru colectarea deseurilor reciclabile în alte scopuri
decât cele pentru care sunt destinaţi;;
d. Neîncheierea contractelor pentru colectarea deseurilor, cu operatorul autorizat;
e Amplasarea recipientelor de precolectare în alte locuri decât cele stabilite, sau
mutarea lor în locuri nepermise;
f. Depozitarea deseurilor la platformele gospodăresti în afara recipienţilor si
nepăstrarea curăţeniei în spaţiile în care se face precolectarea;
g. Neasigurarea sau obstrucţionarea căilor de acces a mijloacelor de transport
pentru ridicarea deseurilor;
h Utilizarea cosurilor de gunoi stradal în alte scopuri decât depozitarea de către
pietoni a deseurilor de dimensiuni mici;
i Nepresărarea de nisip, rumegus, sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în
faţa imobilelor si curţilor acestora deţinute cu orice titlu, în caz de polei;
j Neîndepărtarea imediat după oprirea intemperiilor, a zăpezii si gheţii de pe
trotuare, din faţa imobilelor, a curţilor acestora deţinute cu orice titlu;
k. Căutarea în recipientele pentru gunoi, deseuri ori răsturnarea lor, împrăstierea
gunoiului ori deseurilor, în scopul recuperării unor resturi alimentare sau de orice
altă natură.
Art. 29. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane fizice/juridice si operatorii de servicii
publice
a. Neefectuarea curăţeniei străzilor, parcurilor si a altor zone publice de către
operatorul de serviciu public autorizat pentru efectuarea acestor lucrări;
b. Necurăţarea locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a deseurilor
sau a platformelor de gunoi ce deservesc asociaţiile de propietari/locatari, după
golirea acestora.CAPITOLUL XI
RESPECTAREA NORMELOR DE IGIENĂ SI CONVIEŢUIRE SOCIALĂ
Art.30.(1) Se interzice cresterea animalelor si păsărilor, în clădirile cu mai
multe apartamente (cu excepţia animalelor de companie), în adăposturi
improvizate în jurul clădirilor de locuit tip condominiu.
(2) Cresterea de păsări si animale în municipiul Caracal este permisă numai cu
respectarea obligaţiilor sanitar-veterinare si de igienă în vigoare.
(3) Deţinătorii de păsări si animale au următoarele obligaţii:
a. să întreţină adăposturile păsărilor si animalelor, conform regulilor sanitarveterinare, în permanentă stare de curăţenie si cel puţin o dată pe an să le
dezinfecteze si să le văruiască;
b. să asigure evacuarea dejecţiilor si depozitarea gunoiului, astfel încât să nu
constituie surse de poluare a mediului înconjurător;
c. să permită personalului de specialitate efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare
obligatorii si verificarea stării de sănătate a păsărilor si animalelor din gospodărie;
d. să anunţe imediat organelor sanitar-veterinare de stat apariţia unor semne de
boală la animale, a primelor cazuri de moarte sau tăiere din necesitate, iar până la
sosirea personalului sanitar-veterinar să izoleze animalele bolnave, să păstreze pe
loc cadavrele, carnea, organele sau alte produse rezultate de la animalele tăiate din
necesitate, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute;
e. să respecte si să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar-veterinare
pentru prevenirea si combaterea bolilor la păsări si animale;
f. să respecte regulile sanitar-veterinare stabilite prin actele normative în vigoare,
privind condiţiile de tăiere a păsărilor si animalelor si de valorificare a produselor
obţinute de la acestea;
Art. 31. – Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice si juridice
a. Cresterea animalelor si pasărilor în zonele interzise;
b. Cresterea animalelor si păsărilor de fermă în curţile cu folosinţă comună, cu mai
multe apartamente proprietate privată sau mixtă, cu excepţia cazurilor în care
există acordul tuturor coproprietarilor;
c. Amplasarea adăposturilor pentru cresterea animalelor în curţile persoanelor
particulare, fără respectarea legislaţiei în vigoare;
d. Neîntreţinerea adăposturile pasărilor si animalelor, în permanentă stare de
curăţenie, conform normelor sanitar veterinare;
e. Neasigurarea evacuării dejecţiilor din adăposturi prin canale închise în fose
septice betonate si acoperite etans, astfel încât să nu constituie surse de poluare a
mediului înconjurător;
f. Depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spaţii deschise,în apropierea
locuinţelor individuale, pe domeniul public sau privat;g. Amplasarea foselor septice si platformelor pentru depozitarea gunoiului în curţi
sau grădini, fără respectarea legislaţiei în vigoare.
h. Lăsarea liberă a pasărilor si animalelor pe domeniul public sau privat al
municipiului în scopul abandonării acestora.
Art. 32. Persoanele fizice si juridice proprietare sau deţinătoare de animale
de companie, de rasă ori cu origine necunoscută si care dezvoltă sau nu activităţi
de crestere si comercializare, au obligaţia să le asigure asistenţa medicală de
specialitate certificată prin carnet de sanătate eliberat de medicul veterinar si să
îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind protecţia
animalelor de companie.
Art. 33. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
între:
400-1000lei – pentru persoane fizice si pentru persoane juridice
a. Amplasarea de adăposturi improvizate pentru animale domestice sau păsări pe
spaţiile din jurul clădirilor tip „condominiu” sau în alte locuri de pe domeniul
public fără acordul autorităţii publice locale;
b. Neîmprejmuirea corespunzatoare a imobilului cu grădină si curte în care sunt
crescute animale , astfel încât acestea să nu fie lăsate libere în afara proprietăţii,
fără supravegherea deţinătorului pentru evitarea riscurilor unor accidente, a
montelor necontrolate si a transmiterii bolilor;
c. Neasigurarea, pentru animalele de companie deţinute la sediile si punctele de
lucru ale societăţilor comerciale si ale instituţiilor publice, de boxe sau ţarcuri
pentru închiderea acestora pe perioada desfăsurării activităţii si neîmprejmuirea
corespunzătoare a spaţiului pentru a preveni accesul liber pe domeniul
public.Pentru câinii periculosi sau agresivi se vor respecta prevederile legislaţiei în
vigoare.
d. Neafisarea, daca este cazul, la intrarea într-un imobil sau la usa de acces în
proprietate a unei placuţe de avertizare cu inscripţionarea “Câine periculos” sau
“Atenţie câine rău”.
e. Plimbarea câinilor de companie pe domeniul public, fără lesă, iar cei periculosi
fără botniţă si lesă;
f. Plimbarea animalelor de companie de talie mică, mijlocie si mare în parc ,la
locuri de joacă special amenajate pentru copii si pe zonele verzi amenajate pe
domeniul public si semnalizate corespunzător cu indicatoare-„Accesul animalelor
interzis”;
g. (1) Accesul persoanelor însoţite de câini, pisici sau alte animale de companie în
magazine, instituţii publice, săli de spectacol, strand, dacă această interdicţie este
semnalizata;
(2) Fac excepţie câinii de însoţire pentru persoanele cu dizabilităţi si câinii de
serviciu ai M.A.I., M.A.N si Poliţiei Comunitare;h. (1) Plimbarea pe domeniul public a animalelor de companie, fară ca proprietarii
acestora să dispună de materiale necesare pentru curăţirea locului si evacuarea
dejecţiilor;
(2) Prin materiale necesare păstrării curaţeniei se înţelege, fie ca proprietarul să
aibă asupra sa matură, faras, pungă de unică folosinţă, fie pungă si mânusi de unică
folosinţă;
i. Nedeţinerea pe timpul plimbării animalelor de companie a carnetului de sănătate
al acestora în vederea prezentării acestuia organelor de control ;
j. Obstrucţionarea autorităţilor sanitar veterinare de stat, a reprezentanţilor
serviciilor de specialitate din primărie de a-si exercita atribuţiie stabilite prin lege
sau prezentul regulament, referitoare la controlul modului de crestere si deţinere a
păsărilor si animalelor, inclusiv a animalelor de companie;
k. Incinerarea sau abandonarea cadavrele de animale pe domeniul public.
CAPITOLUL XII
CONSERVAREA SI PROTECŢIA MEDIULUI
Art. 34.(1). Protecţia zonelor verzi amenajate pe domeniul public constituie
obligaţia tuturor persoanelor fizice si juridice.
(2). Serviciul de specialitate al Primăriei municipiului Caracal au obligaţia:
a. să programeze, să coordoneze si să urmărească activitatea de combatere a
rozătoarelor si insectelor vectoare de maladii si generatoare de disconfort, conform
legislaţiei în vigoare;
b. să informeze populaţia si să asigure punerea în aplicare a măsurilor transmise de
organele de specialitate ale statului în caz de epidemii si situaţii de criză.
(3). Atunci când pentru executarea unor lucrări auitorizate de construcţii sau
reparaţii la clădiri sau infrastructură este necesar să se intervină pe zonele verzi,
persoanele sau societăţile care execută aceste lucrări sau, după caz, beneficiarii lor,
au obligaţia de a folosi cât mai puţin posibil din zona verde, iar după terminarea
lucrărilor să înlăture toate materialele si să refacă zonele verzi afectate.
Dacă lucrările prevăzute la alin. 1 impun tăierea unor arbori sau arbusti, cei care
execută aceste lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru
plantarea altor arbori sau arbusti.
Măsura prevăzută la alin. 2 nu se aplică în cazul când distanţa de la instalaţiile
subterane urbane (cabluri electrice, ţevi, conducte pentru gaze, alimentare cu apă,
canalizare, ) până la vegetaţia lemnoasă sacrificată a fost mai mică de 2 metri în
cazul arborilor si 1,5 metri în cazul arbustilor.
(4). În zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori si arbusti
ornamentali. Cultura plantelor legumicole, care au durată scurtă de vegetaţie si
talie mică, este interzisă. Plantarea pomilor fructiferi si a viţei de vie este permisă
numai dacă se adoptă forme de conducere decorative - bolţi, pergole, garduri etc. -
si nu urmăresc, în principal, un scop economic. Plantarea arbustilor fructiferi este
de asemenea, interzisă, din aceleasi considerente ca si pentru plantele legumicole.(5). Tăierea totală sau parţială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente
stradale sau din jurul clădirilor va fi făcută numai de lucrătorii operatorului
specializat, pe baza constatărilor proprii sau la sesizările întemeiate ale cetăţenilor.
(6). a. Tăierea totală sau parţială a arborilor este permisă numai în cazurile când
acestia reprezintă un pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din
apropiere, împiedica efectuarea unor lucrări autorizate sau reparaţii la clădiri si
infrastructură, creează un disconfort major pentru locuitorii din apropiere sau pun
în pericol securitatea circulaţiei.
b.Atunci când numai părţi ale arborilor creează inconvenientele prevăzute la
alin. 1 se vor efectua tăieri parţiale, îndepărtându-se numai ramurile respective.
c.Tăierea totală a arborilor se va face la nivelul solului, sau dacă este posibil,
din rădăcini, fiind interzis să rămână resturi care au un aspect inestetic sau
constituie un pericol pentru trecători ori siguranţa circulaţiei.
Art. 35. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 000lei – pentru persoane fizice
1 000 – 1 500lei – pentru persoane juridice
a. Deteriorarea spaţiilor verzi si a materialului dendrofloricol de pe domeniul
public prin rupere, tăiere, călcare sau prin alte mijloace;
b. Efectuarea tăierilor de corecţii, defrisări, scoaterea din rădăcini a arborilor,
arbustilor, puieţilor sau a lăstarilor situati pe domeniul public, fără autorizările
legale;
c. Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a spaţiilor verzi de către întreţinătorii
legali;
d. Traversarea sau călcarea cu piciorul a zonelor verzi de către persoanele fizice;
e. Contaminarea sau poluarea cu deseuri de orice natură, a lacurilor din municipiu;
Art. 36. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice si juridice
a. Circulaţia sau staţionarea autovehiculelor sau vehiculelor în parcuri sau pe zone
verzi;
b. Arderea deseurilor vegetale, menajere sau de altă natură pe spaţiile verzi, parc;
c. Prepararea alimentelor în parc, grădini publice ori domeniul public prin folosirea
grătarelor , cu excepţia perimetrelor delimitate în care funcţionează legal localuri
publice (restaurante, baruri)si a spaţiilor autorizate.
Art. 37. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
700 – 1 200 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 000 lei – pentru persoane juridice
a. Însusirea arborilor doborâţi de fenomene naturale sau a arborilor care au fost
tăiaţi, scosi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea Primăriei
Municipiului Caracal;
b. Aplicarea unor tratamente cu pesticide fără autorizare;Art. 38. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
400 – 800 lei – pentru persoane fizice
600 – 1 000 lei – pentru persoane juridice
a. Nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse la instalaţiile proprii de
încălzire la nivelul superior al imobilelor;
b. Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare
sau fum;
c. Neluarea măsurilor de colectare în containere speciale, neutralizare si evacuarea
pe rampe special amenajate a deseurilor si rezidurilor grosiere, a uleiurilor,
grăsimilor, solvenţilor, vopselelor, detergenţilor, produselor petroliere si a altor
substanţe chimice rezultate din procesele tehnologice la diferite obiective;
CAPITOLUL XIII
PROTECŢIA POPULATIEI ÎN LOCURILE PUBLICE
Art. 39. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1000 lei - nerespectarea de catre persoanele fizice a urmatoarelor
obligatii:
- Persoanele care participă în calitate de spectatori, la manifestările culturale, săli
de spectacole, săli de sport, stadion si alte locuri publice autorizate, sunt obligate:
b. Să păstreze ordinea si curăţenia în locul de desfăsurare al manifestării, să aibă o
ţinută decentă si un comportament civilizat, să dea concurs oamenilor de ordine în
izolarea si evacuarea persoanelor care comit acte de indisciplină, să păstreze
calmul si ordinea la intrarea si iesirea în caz de urgenţă, să respecte regulile de
prevenire si stingere a incendiilor;
c. Să fumeze numai în locurile permise, amenajate si indicate în mod vizibil;
d. Să nu introducă în locul de desfăsurare al manifestării băuturi alcoolice,
materiale sau substanţe periculoase.
CAPITOLUL XIV.
PROTECŢIA SANITARĂ PUBLICĂ ÎN PIEŢE SI TÂRGUL DIN
MUNICIPIUL CARACAL
Art. 40. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
100 – 500 lei – pentru persoane fizice
200 – 1 000 lei – pentru persoane juridice, încălcarea de către comercianţi a
urmatoarelor prevederi:
- Persoanele fizice si juridice care desfăsoară activităţi comerciale în pieţele si
Târgul de Săptămână din municipiul Caracal sunt obligate:
a. să deţină si să prezinte la control documentele prin care să justifice provenienţa
produselor si că acestea corespund din punct de vedere calitativ pentru a fi
comercializate, în cazul produselor pentru care legea prevede acest lucru;b. să respecte regulile stabilite de Serviciul Public Administrarea Pieţelor Caracal
privind curăţenia si ordinea în piete, în jurul magazinelor, chioscurilor unde se
desfăsoară activitatea de comerţ si să nu depoziteze marfă, ambalaje sau alte
materiale decât pe suprafaţa aprobată cu acord sau taxată;
c. să nu blocheze căile de acces a mijloacelor de transport care efectuează
aprovizionarea, salubrizarea în pieţelor si intervenţiile în caz de urgenţă;
d. să dea dovadă de comportament civilizat în relaţiile cu clienţii si ceilalţi
comercianţi din piaţă, să aibă o ţinută decentă;
e. să păstreze si să comercializeze produsele în condiţii igienico-sanitare;
f. să cântărească corect produsele comercializate si să permită clienţilor să verifice
dacă produsele au fost cântărite exact;
g. să folosească numai cântare verificate si omologate;
h. să achite taxele stabilite de Administraţia Pieţelor pentru produsele pe care le
comercializează, să păstreze chitanţele până la plecarea din piaţă si să le prezinte la
control;
i. să ridice marfa nevândută si să depoziteze ambalajele si alte obiecte în numai în
locuri special amenajate;
j. să afiseze la loc vizibil datele de identificare si preţurile practicate;
k. să nu comercializeze produsele agroalimentare sau de altă natură din mers, pe
trotuare, alei sau în alte locuri publice decât cele special amenajate si repartizate
comercianţilor de către Serviciul Public Administrarea Pieţelor Caracal;
l. să respecte programul de funcţionare al pieţei sau târgului;
m. să respecte programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor si de
staţionare a acestora;
n. să nu distrugă, degradeze sau modifice amplasamentul pentru mijloacele fixe
sau obiectele de inventar ce aparţin Serviciului Public Administrarea Pieţelor
Caracal.
CAPITOLUL XV
PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR
Art. 41. Constatarea si sancţionarea contravenţiilor se face de către:
- primar si împuterniciţii acestuia;
- reprezentanţii Poliţiei Municipiului Caracal şi ai Companiei de Jandarmi
Caracal
Art. 42. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării
acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în regulament pentru
contravenţia săvârsită.
Art. 43. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a
contravenţiei se depun spre soluţionare Judecătoriei Caracal.Art. 44. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile
O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si
completările ulterioare. 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National