Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de resedinta

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI CARACAL
Cap. I Dispoziţii generale:
Art.1 Prezentul regulament reglementează parcarea autovehiculelor în parcările de
reşedinţă aflate pe raza municipiului Caracal, precum şi modul de exploatare şi întreţinere a
acestora de către serviciile din cadrul Primăriei municipiului Caracal.


Art.2 (1)În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:
 Parcarea de reşedinţă reprezintă acel spaţiu destinat în mod special
staţionării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea
carosabilă a drumului.
 Locul de parcare de reşedinţă reprezintă suprafaţa de 12,5 mp (2,50 m x
5,00 m) delimitată în scopul parcarii autovehiculelor pentru care se percep tarife.
 Locurile de parcare situate pe căile de circulaţie în zona drumurilor publice
reprezintă suprafaţa de 14,4 mp (3,00 m x 4,80 m) delimitată în scopul parcarii autovehiculelor
pentru care se percep tarife, sunt acele locuri de parcare aflate lângă clădiri individuale sau
condominii care nu au spaţii proprii de parcare, cum ar fi : unităţile hoteliere, complexe
comerciale, săli spectacole, unităţi bancare, instituţii de interes public, societăţi comerciale,
baze sportive etc..
Cap. II Întreţinerea şi exploatarea locurile de parcare situate pe căile de circulaţie
destinate agenţilor economici
Art.3 Parcarea autovehiculelor în zona drumurilor publice este permisă numai în locurile
unde nu există restricţii în acest sens. Semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile
publice se asigură de către administratorul drumului respectiv şi se efectuează numai cu avizul
Poliţiei rutiere.
Art.4 (1) Locurile de parcare situate pe căile de circulaţie se închiriază cu predilecţie
pentru parcarea autoturismelor clienţilor, percepându-se tariful lunar stabilit anual prin hotărâre
a Consiliului Local. La stabilirea numărului de locuri de parcare se va ţine cont, pe cât posibil,
de suprafaţa spaţiului deţinut de fiecare persoană juridică, dar nu mai mult de trei spatii pentru
fiecare unitate.
(2)În aceste cazuri se vor asigura locuri pentru parcare ocazională a: mijloacelor auto
aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţa, gaze etc..
(3)Închirierea locurilor de parcare situate pe căile de circulaţie se realizează către
persoanele juridice: unităţi hoteliere, complexe comerciale, săli spectacole, unităţi bancare,
instituţii de interes public, societăţi comerciale, baze sportive etc., în urma achitării taxei de
350 lei/loc/an, pentru anul 2013, numai pentru folosinţă a clienţilor care posedă autovehicule a
căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3 tone. Acest tarif poate fi modificat anual prin
hotărâre a Consiliului Local al municipiului Caracal
(4) Nu se vor atribui locuri de parcare pentru autovehicule de transport marfă sau
călători.
(5) Contractul de închiriere se încheie pe o perioada de un an.
După încheierea contractului de închiriere se vor elibera de către Primăria municipiului CaracaL abonamentele tip reşedinţa, conform anexei 2 B la prezentul regulament, prin care
dreptul folosirii locului de parcare 24 de ore/zi. Acestea se vor elibera de gestionarul parcării,
respectiv Primaria Municipiului Caracal, pe o perioada de 12 luni un an bugetar, numai după
achitarea tarifului anual aprobat de Consiliul Local. In cazul in care solicitantul căruia i s-a
atribuit loc de parcare nu prezintă in termen de 30 de zile de la data atribuirii documentul de
plata a tarifului aferent va pierde locul de parcare atribuit.
(6)Identificarea, asfaltarea (amenajarea), numerotarea şi semnalizarea cu indicatoare de
parcare, se asigură prin grija serviciilor de specialitate ale Primăriei municipiului Caracal, iar
amplasarea indicatoarelor cu numele agentului economic/instituţie, prezentate sub formă de
model unic, cade în sarcina chiriaşului ( în cazul în care chiriaşul, în termen de 30 de zile de la
data intrării în posesia locului de parcare, nu afişează numărul de înmatriculare al maşinii este
sancţionat cu o amendă de 50 lei )
(7)Curăţenia/deszăpezirea în parcările de reşedinţă precum şi pe căile de acces către
acestea se asigură de către beneficiarii contractelor de închiriere .
(8) In vederea atribuirii unor locuri de parcare solicitanţii vor depune următoarele
documente:
a.Cerere;
b. Documente privind punctul de lucru pentru care solicită atribuire de loc de
parcare: copie actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
c.Copie după Certificatul de înmatriculare al societăţii;
d.Copie după Autorizaţia de funcţionare a punctului de lucru
e. Certificat privind achitarea la zi a taxelor şi impozitelor locale
Cap. III Întreţinerea şi exploatarea parcărilor de reşedinţă:
Art.5 (1)Parcarea de reşedinţă este situată pe domeniul public sau privat al municipiului
Caracal, lângă imobilele utilizate de locatari. Ea poate fi şi pe locurile de parcare situate pe
căile de circulaţie, dar numai dacă rămân astfel de spaţii după închirierea prevăzută la cap. II.
Staţionarea autoturismelor este permisă contra cost, percepându-se o chirie lunară stabilită în
urma unei licitaţii publice. Exploatarea şi întreţinerea acestora se efectuează de serviciile de
specialitate din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
(2)In parcările de reşedinţă se vor atribui contra cost, pentru folosinţă, câte un loc de
parcare pentru fiecare apartament între orele 16,00 - 07,00 a zilei următoare, de luni până vineri
şi de sâmbăta de la ora 07,00 până lunea la ora 07,00, pentru parcarea autoturismelor aflate în
proprietate/folosinţă a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3 tone.
(3) În intervalul orar 07,00 – 16,00 de luni până vineri, în parcările de reşedinţă
staţionarea autoturismelor este permisă fără plata taxei de parcare şi fără afişarea
abonamentului de parcare de domiciliu.
(4) Nu se vor atribui locuri de parcare pentru autovehicule de transport marfă sau
călători.
(5) Deţinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinţă (leasing sau comodat) este
condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din
parcările de reşedinţa.
Art.6 Persoanele cu handicap care pot proba cu acte autentice handicapul locomotor vor
putea beneficia de gratuitate la parcarea de reşedinţă în limita posibilităţilor. Art.7 Curăţenia/deszăpezirea în parcările de reşedinţă precum şi pe căile de acces către
acestea se asigură de către beneficiarii contractelor de închiriere .
Art.8 Identificarea, asfaltarea (amenajarea), marcarea, numerotarea şi semnalizarea cu
indicatoare de parcare, se asigură prin grija serviciilor de specialitate ale Primăriei
municipiului Caracal, iar amplasarea indicatoarelor cu numărul de înmatriculare al
autovehiculului, prezentate sub formă de model unic, cade în sarcina chiriaşului ( în cazul în
care chiriaşul, în termen de 30 de zile de la data intrării în posesia locului de parcare, nu
afişează numărul de înmatriculare al maşinii este sancţionat cu o amendă de 50 lei ).
Art.9 (1)Închirierea locurilor de parcare de reşedinţă se realizează în urma unei licitaţii
publice cu strigare, preţul de pornire fiind de 150 lei/loc/an, pentru anul 2013 iar pasul de 5 leu.
Acest tarif poate fi modificat anual prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Caracal.
Garanţia de participare la licitaţie va fi de 50 lei/loc, taxa de participare este de 20 lei/loc şi
documentaţia este de 10 lei/loc. În cazul adjudecării unui loc de parcare garanţia va fi trecută în
contul chiriei; în caz de neadjudecare va fi returnată, la cerere, plătitorului. Numărul locurilor
de parcare care vor fi scoase la licitaţie se stabileşte de către Primăria municipiului Caracal. Se
vor rezerva un număr de locuri pentru parcarea ocazională.
(2)În aceste cazuri se vor asigura locuri pentru parcare ocazională a: mijloacelor auto
aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţa, gaze etc..
Art.10 Licitaţia va fi organizată pentru fiecare loc de parcare. La licitaţie vor participa
numai:
 - persoanele fizice care pot face dovada locuirii în vecinătatea parcării (acte de
proprietate, contracte de închiriere şi acte de identitate cu domiciliul stabil sau flotant în zonă)
şi deţinerii unui autoturism (acte proprietate, drept de folosinţă, etc.). Închirierea se face numai
în limita unui loc de parcare /apartament (locuinţă).
- persoanele juridice care pot face dovada deţinerii în proprietate /
închiriere / concesionare a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă în zonă şi a unui
autoturism (acte proprietate, drept de folosinţa etc.). Închirierea se face numai în limita unui loc
de parcare /spaţiu.
La licitaţie nu vor fi admise persoanele care deţin garaje amplasate în zonă pe domeniul
public sau privat al municipiului Caracal sau care deţin curţi, sau au alte posibilităţi de parcare
cu excepţia cazului în care, numărul de soliciţanti este mai mic decât numărul de locuri de
parcare amenajate, situaţie în care se pot atribui locuri de parcare si pentru aceştia sau se pot
atribui mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament.
Cap.IV Instrucţiuni pentru participarea la procedura de atribuire/licitaţie a
locurilor de parcare in parcările de reşedinţa:
Art.11 In vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune
toate documentele solicitate prin anunţul public de licitaţie, respectiv:
a.Cerere;
b. Documente privind domiciliul: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate,
contract de închiriere in imobilul aparţinând Asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau
moştenire;
c.Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor
deţinute in proprietate sau in folosinţa;
d.Documente privind dreptul de folosinţa (utilizare) a autovehiculului: contract
de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat;e. Declaratie pe propria răspundere ca nu deţine garaj amplasat pe domeniul
public.
f. Certificat privind achitarea la zi a taxelor şi impozitelor locale
g. Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie de 50 lei/loc.
h. Dovada achitării taxei de participare la licitaţie este de 20 lei/loc
Art.12 Compartimentul Contracte din cadrul Primăriei municipiului Caracal va anunţa
prin mijloace mass-media cât şi prin afişaj la sediul asociaţiei de proprietari termenul limita
până la care se vor depune si conţinutul documentelor necesare in vederea participării la
procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţa arondate
imobilului.
Cap.V Procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţa:
Art.13 Comisia de atribuire/licitaţie va fi numita prin Dispoziţie de Primar şi va fi
formată din 7 (şapte) persoane:
- Preşedintele si secretarul comisiei şi 4 membri din partea Primăriei
municipiului Caracal;
- un reprezentant al Asociaţiei de proprietari din zonă numit prin
împuternicire de către preşedintele asociaţiei.
Art.14 Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza unitar pentru fiecare asociaţie de
proprietari în parte, după identificarea locurilor de parcare de reşedinţă şi aprobarea lor de către
Consiliul Local Caracal. La data, ora si locul anunţat la procedura de atribuire/licitaţie vor fi
prezenţi toţi membri comisiei de atribuire/licitaţie, precum si solicitanţii sau reprezentanţii
legali ai acestora.
Art.15 Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi in conf.
cu Art. 10 din prezentul Regulament şi va întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să participe la
procedura de atribuire/licitaţie excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în
totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Art.16 Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa numărul de locuri din parcarea
de reşedinţa aferent Asociaţiei pentru care se desfasoară procedura si numărul de solicitanţi
admişi la procedura, precum si modul de desfăşurare a procedurii. Procedura de
atribuire/licitare se va desfăşura respectându-se ordinea de prioritate, astfel:
I. pentru persoane fizice proprietare ale unui autovehicul;
II. pentru persoane fizice sau juridice cu autovehicule înmatriculate pe societăţi
comerciale.
Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţată procedura de
atribuire/licitare, pierd dreptul de prioritate asigurat de aliniatul anterior. Acestea se pot
prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate de Primaria municipiului Caracal.
Art.17 Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire al licitaţiei de
la care începe strigarea respectiv tariful de baza pentru parcările de reşedinţa, stabilit prin HCL,
cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite prin HCL.
Art.18 Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care trebuie
sa respecte condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei.
Art.19 Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o suma mai mare, preşedintele
comisiei anunţa atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima
suma. Procedura se repeta pentru fiecare loc de parcare în parte pana la atribuirea tuturor
locurilor de parcare disponibile, aferente imobilului sau asociaţiei pentru care s-a organizat procedura.
Art.20 După anunţarea de către preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor cărora li s-au
atribuit locuri de parcare, se declara închisă procedura de atribuire/licitare, în urma căruia se
întocmeşte procesul-verbal care se semnează de către membrii comisiei de atribuire/licitaţie şi
de către solicitanţii care au participat la procedura.
Art.21 Procesul-verbal împreuna cu documentele care au stat la baza organizării procedurii
de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcarea de reşedinţa se arhivează la Primaria
Municipiului Caracal. O copie a procesului verbal se poate transmite şi asociaţiei de
proprietari/locatari.
Art.22 Contractul de închiriere se încheie pe o perioada de un an.
După încheierea contractului de închiriere se vor elibera de către Primăria municipiului
CaracaL abonamentele tip reşedinţa, conform anexei 2A la prezentul regulament, prin care s-a
atribuit cate un loc de parcare pe apartament/spaţiu dau dreptul folosirii locului de parcare.
Acestea se vor elibera de gestionarul parcării, respectiv Primaria Municipiului Caracal, pe o
perioada de 12 luni un an bugetar, numai după achitarea tarifului anual aprobat de Consiliul
Local sau preţul licitat, după caz. In cazul in care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare
in parcarea de reşedinţa nu prezintă in termen de 30 de zile de la data atribuirii documentul de
plata a tarifului aferent va pierde locul de parcare atribuit, care va fi reatribuit altor solicitanţi
prin licitaţie publică.
Art.23 La expirarea perioadei de valabilitate a Abonamentelor de parcare tip reşedinţa,
acestea se vor prelungi cu înca 12 luni, cu condiţia achitării tarifului aferent.
Pentru prelungirea perioadei de valabilitate, titularul Abonamentului de parcare va depune
la Primaria Municipiului Caracal din care face parte, înainte cu 5 zile de expirarea perioadei
de valabilitate a contractului, următoarele documente:
a.Cerere;
b. Documente privind domiciliul: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate,
contract de închiriere in imobilul aparţinând Asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau
moştenire;
c. Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor
deţinute in proprietate sau in folosinţa;
d. Documente privind dreptul de folosinţa (utilizare) a autovehiculului: contract
de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat;
e. Certificat de încadrare intr-o grupa de handicap locomotor (daca e cazul);
f .Declaratie pe propria răspundere ca nu deţine garaj amplasat pe domeniul
public.
g. Certificat privind achitarea la zi a taxelor şi impozitelor locale
In cazul in care Titularul abonamentului nu prezintă serviciilor din cadrul Primăriei
municipiului Caracal, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de valabilitate a
Abonamentului, documentul de plata a tarifului aferent, va pierde dreptul de prelungire a
Abonamentului de parcare tip reşedinţa, iar locul de parcare va fi reatribuit altor solicitanţi.
Pentru identificare, Abonamentele astfel prelungite se vor tipări pe hârtie de alta culoare
decât cele iniţiale.
CAP. VI. Exploatarea locurilor de parcare de reşedinţă:
Art.24 În cazurile de ocupare fără drept a locurilor de parcare de reşedinţă, se va aplica
amenda contravenţională conform dispoziţiilor art. 30 din prezentul Regulament.Art.25 Pe locurile de parcare de reşedinţă nu este permisă amplasarea/construirea de
garaje, ţarcuri, sisteme de blocare acces şi alte asemenea. În cazul constatării unei astfel de
abateri se aplica amenda potrivit prevederilor Legii 50/1991, republicată, şi se reziliază
contractul de închiriere. Dezafectarea garajelor, ţarcurilor, sistemelor de blocare etc. se
realizează de serviciile din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
Art.26 Contractele de închiriere ale locurilor de parcare vor prevedea clauze privind
eliberarea spaţiilor de parcare în anumite zile şi intervale orare, pentru desfăşurarea unor
evenimente speciale sau pentru a permite efectuarea reparaţiilor, marcajelor, intervenţiilor la
reţelele de alimentare cu gaz, energie electrică, apă-canal, etc., unde este cazul ori de câte ori
este necesar. În cazul in care proprietarii/utilizatorii autovehiculelor nu respectă aceste clauze,
serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor lua, în prima fază,
măsura avertizării în scris a acestora, urmată de aplicarea unei amenzi contravenţionale.
Art.27 În cazul a trei abateri repetate contractul se reziliază înainte de termen, cu
notificarea prealabilă emisă de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului
Caracal.
Art.28 Intenţia de renunţare la contractul de închiriere, înainte de expirarea de drept a
acestuia, se aduce la cunoştinţă în scris serviciului de specialitate din cadrul Primăriei
municipiului Caracal de către chiriaş cu cel puţin o lună înainte.
CAP. VII. Contravenţii şi sancţiuni :
Art.29 Constituie contravenţie următoarele fapte:
a).Ocuparea fără drept a unui loc de parcare de reşedinţă, semnalizat corespunzător;
b).Montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a
unor sisteme de blocare acces;
c).Necurăţarea căilor de acces către parcări precum şi parcărilor de către chiriaşi;
d).Distrugerea platformei de parcare precum şi a însemnelor/plăcuţelor pentru rezervarea
locurilor de parcare;
e).Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Municipiului
Caracal sau a unităţilor cu care colaborează primăria în vederea efectuării diverselor lucrări de
marcare, modernizare, lucrări la reţelele edilitare, etc.
Art.30.Faptele prevăzute la art.29 se sancţionează cu amendă contravenţională astfel:
- faptele prevăzute de art.29 lit. a) cu amendă de 200 lei
- faptele prevăzute de art.29 lit. b) şi lit.d) cu amendă de 500 lei şi refacerea
carosabilului pe cheltuiala contravenientului;
- faptele prevăzute de art.29 lit.c) cu amendă de 50 lei;
- faptele prevăzute de art.29 lit.e) cu amendă de 100 lei, la care se adaugă
despăgubiri pentru pagubele produse.
Art. 31 Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 h de la data
încheierii procesului verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 30.
Art. 32 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţi
ai Primarului municipiului Caracal printre care vor face parte şi administratorii şi preşedinţii
asociaţiilor de proprietari .
Contravenţia se constată printr-un proces verbal, încheiat de agentul constatator,
conform anexei 1 la prezentul regulament, în care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată.
În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la art.29 din prezentul
Regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul, iar
identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitarea scrisă către Serviciul Înmatriculări Auto al judeţului unde este înmatriculat autoturismul. După obţinerea datelor de identificare se
va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului
prin mijloacele stabilite prin lege.
Art. 33 Amenzile aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare, se vor achita
la Direcţia Economică a Primăriei municipiului Caracal.
Art. 34 Procesul-verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi hotărârea
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără
vreo altă formalitate.
Art. 35 Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.