loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2009

HCL NR. 01 – REFERITOR LA: Aprobarea modelului de legitimatie pentru alesii locali

HCL NR. 02 – REFERITOR LA: Aprobarea nivelului taxei de înregistrare precum si taxei de redactare a contractelor de arenda.

HCL NR. 03 – REFERITOR LA: Aprobarea Programului de Masuri pentru Prevenirea si Combaterea Marginalizarii Sociale în Municipiul Caracal.

HCL NR. 04 – REFERITOR LA: Aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea serviciului public de salubrizare.

HCL NR. 05 – REFERITOR LA: Înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului Cultural Radu Serban Caracal

HCL NR. 06 – REFERITOR LA: Schimbarea procedurii privind concesionarea serviciului public de transport public local de calatori prin curse regulate în municipiul Caracal.

PROCES-VERBAL – Încheiat astazi 29.01.2009 la sedinta ordinara a Consiliului local

HCL NR. 07 – REFERITOR LA: Aprobarea asocierii municipiului Caracal cu judetul Olt si cu localitatile din judetul Olt pentru înfiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT- ECO”

HCL NR. 08 – REFERITOR LA: Aprobarea Master Planului privind gestionarea deseurilor 2007-2037- Judetul Olt

PROCES-VERBAL – Încheiat astazi 06.02.2009 la Sedinta extraordinara a Consiliului local

HCL NR. 09 – REFERITOR LA: Acordarea avizului consultativ pentru numirea în functia de director adjunct la unele institutii de învatamânt preuniversitar, din municipiul Caracal.

HCL NR. 10 – REFERITOR LA: Premierea elevilor si sportivilor din municipiul Caracal care au obtinut rezultate deosebite cu prilejul etapelor finale nationale din cadrul olimpiadelor scolare si campionatelor nationale individuale, precum si profesorilor si antrenorilor acestora.

HCL NR. 11 – REFERITOR LA: Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Caracal.

HCL NR. 12 – REFERITOR LA: Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

HCL NR. 13 – REFERITOR LA: Alocarea sumei de 3000 lei Asociatiei Club Sportiv „PRIETENIA” în vederea organizarii etapei de zona si a „CUPEI ROMANATI” la culturism si skandenberg în data de 28.03.2009.

PROCES-VERBAL – Încheiat astazi 26.02.2009 la sedinta ordinara a Consiliului local

HCL NR. 14 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” maestrului Radu Beligan.

HCL NR. 15 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” maestrului Tudor Gheorghe.

HCL NR. 16 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” maestrului Florin Piersic.

HCL NR. 17 – REFERITOR LA: Transmiterea în folosinta gratuita a 3.000,00 mp teren intravilan, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situat în str. Dragos Voda nr. 2C pentru construirea de locuinte pentru tineri în regim de închiriere, pe toata perioada executarii constructiei, catre Agentia Nationala pentru Locuinte.

HCL NR. 18 – REFERITOR LA: Includerea în inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal a unui imobil-teren în suprafata de 566,87 mp situat în municipiul Caracal, str. Vornicul Ureche nr.1, judetul Olt.

HCL NR. 19 – REFERITOR LA: Transmiterea unui imobil-teren în suprafata de 566,87 mp din domeniul public al municipiului Caracal si din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Matei Basarab” al judetului Olt.

HCL NR. 20 – REFERITOR LA: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009

HCL NR. 21 – REFERITOR LA: Aprobarea unor tarife la Teatrul National din cadrul Centrului Cultural Radu Serban Caracal

HCL NR. 22 – REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor aflate sub autoritatea Consililui local al muncipiului Caracal

Abrogata prin:

HCLnr.124/30.09.2013

HCL NR. 23 – REFERITOR LA: Aprobarea unor taxe si tarife pentru serviciile de administrare a cimitirelor din municipiul Caracal

HCL NR. 24 – REFERITOR LA: Plantarea de puieti în municipiul Caracal, în primavara anului 2009.

HCL NR. 25 – REFERITOR LA: Includerea în inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal a unui imobil – cladiri si teren în suprafata de 10,5140 ha, situat în municipiul Caracal, pe D.N. 54 Caracal – Corabia, km. 2,5.

Modificată și completată prin:

HCL NR. 26 – REFERITOR LA: Aprobarea modificarii studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM RUTIER SI PIETONAL STR. DECEBAL ÎN MUN. CARACAL, JUD. OLT ,aprobati prin HCL Caracal nr. 10/31.07.2008

PROCES-VERBAL – Încheiat astazi 27.03.2009 la sedinta ordinara a Consiliului local

HCL NR. 27 – REFERITOR LA: Organizarea Comisiei Mixte formata din consilieri locali, functionari publici si specialisti din diverse domenii.

HCL NR. 28 – REFERITOR LA: Organizarea Comisiei Speciale de Analiza si Verificare.

PROCES-VERBAL – Încheiat astazi 29.05.2009 la Sedinta extraordinara a Consiliului local

HCL NR. 29 – REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 în minus cu suma de 2.323.000 lei

HCL NR. 30 – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM RUTIER SI PIETONAL PE STRAZILE RADU SERBAN, TOMA RUSCA ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT”

HCL NR. 31 – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii RESTRUCTURARE AMBIENTALA DE DETALIU CARTIER DE LOCUINTE COLECTIVE DOCTOR MARINESCU ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT 

HCL NR. 32 – REFERITOR LA: Masuri de realizare a balcoanelor la unitatile locative situate în blocurile din municipiul Caracal.

HCL NR. 33 – REFERITOR LA: Concesionarea unor parcele de teren, categoriilor de persoane defavorizate social din municipiul Caracal.

HCL NR. 34 – REFERITOR LA: Premierea echipelor din municipiul Caracal care au obtinut rezultate deosebite în cadrul finalelor campionatelor nationale pe echipe, la diferite discipline sportive, precum si antrenorilor acestora.

HCL NR. 35 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului doctor Dinu Viorel. 

HCL NR.  36 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului doctor Mitu Valentin.

HCL NR. 37 – REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Conea Cristian Enache.

HCL NR. 38 – REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru d-na Buligai Victoria, membru PD-L.

HCL NR. 39 – REFERITOR LA: Modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr.6/25.06.2008 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

HCL NR. 40 – REFERITOR LA: concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani a trei suprafete de teren fiecare de 4,00mp. apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situate pe Intrarea Muzeului, Calea Bucuresti si B-dul N. Titulescu pentru amplasarea unor chioscuri de difuzare presa

HCL NR. 41 – REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a suprafetei de teren de 10,00mp. situata la est de bl.1AB str. A. Caracalla, în vederea concesionarii fara licitatie publica pe o perioada de 49 ani pentru realizarea unei extinderi, catre SC ELLA-DAN SRL

HCL NR. 42 – Referitor la: Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte destinate închirierii, pentru tineri în vârsta de pâna la 35 ani, construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte în municipiul Caracal.

HCL NR. 43 – REFERITOR LA: Aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiilor sociale de analiza a cererilor si de prezentare a propunerilor de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte destinate închirierii, pentru tineri în vârsta de pâna la 35 ani, construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte în municipiul Caracal.

HCL NR. 44 – REFERITOR LA: Aprobarea modului de repartizare a locuintelor destinate închirierii, pentru tineri în vârsta de pâna la 35 ani, construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte în municipiul Caracal, prin preluarea solicitantilor înscrisi în lista de prioritate aprobata prin Hotarâre a Consiliului Local.

Modificata prin:

HCLnr.171/23.12.2013

HCL NR. 45 – REFERITOR LA: Aprobarea unor norme obligatorii în domeniul gospodaririi localitatii administrarii condominiilor în municipiului Caracal

Se abroga Anexa nr.1prin:

HCLnr.95/27.06.2013

Anexa nr.1 La HCL nr.45/2009

HCL NR. 46 – REFERITOR LA: Aprobarea modificarii preturilor la apa potabila distribuita si a tarifelor la canalizarea-epurarea apei uzate în municipiul Caracal si Colonia Deveselu

HCL NR. 47 – REFERITOR LA: Aprobarea transferului serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara si asistenta medicala desfasurata în institutiile de învatamânt exercitate de Ministerul Sanatatii catre Serviciul „Asistenta Sociala, Prestari Servicii Sociale” din cadrul Directiei Administratie Publica Locala

HCL NR. 48 – REFERITOR LA: Transmiterea unei suprafete de 1,00 ha de teren apartinând domeniul public al municipiului Caracal din administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, Judetul Olt, în administrarea Consiliului Judetean Olt pentru construirea obiectivului – Statie de Transfer deseuri, aferent proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor în judetul Olt”.

HCL NR. 49 – REFERITOR LA: Atribuirea în folosinta gratuita a unor suprafete de teren de 300 mp, din domeniul privat al Consiliului Local al Municipiului Caracal, si concesionarea directa a diferentei pana la suprafata parcelei respective, pe o perioada de 49 ani, beneficiarilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

HCL NR. 50 – REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 3 ani a doua suprafete de teren de 6,00 mp. apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situate unul in fata Pietei Centrale, intersectia Calea Bucuresti cu str. A Caracalla si str. Mieilor, celalalt pe str. Iancu Jianu langa Scoala Generala nr. 2, pentru amplasare chiosc comercializare presa si produse complementare.

Modificata prin:

HCLnr.53/27.10.2010

HCL NR. 51 – REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani a unei suprafete de teren de 6,00 mp. apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situat in fata Pietei Centrale, intersectia Calea Bucuresti cu str. A Caracalla si str. Mieilor, pentru amplasare chiosc difuzare presa.

HCL NR. 52 – REFERITOR LA: Completarea hotarârii Consiliului Local al Municipiului Caracal, nr. 32/2002, privind activitatea de gestionare a câinilor fara stapân.

Abrogata prin:

HCLnr.19/28.03.2016

HCL NR. 53 – REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 în plus cu suma de 339.000 lei

HCL NR. 54 – REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul public al statului a constructiilor de locuinte aferente imobilului situate în Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 9 si trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a terenului aferent acestora. 

Modificata si completata prin:

HCLnr.44/31.08.2010

HCL NR. 55 – REFERITOR LA: Aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Caracal si Judetul Olt, precum si celelalte unitati administrativ-teritoriale ale judetului Olt, având ca obiect realizarea proiectului de interes comun “Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Olt”

HCL NR. 56 – REFERITOR LA: Aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr. 5047/1999.

HCL NR. 57 – REFERITOR LA: Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte si în repartizarea locuintelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

HCL NR. 58 – REFERITOR LA: Lotizarea suprafetelor de teren ce apartin domeniului privat al Consiliului Local al Municipiului Caracal, în vederea repartizarii acestora în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala si Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

HCL NR. 59 – REFERITOR LA: Aprobarea taxei de redeventa pentru concesionarea terenurilor, ce depasesc suprafata de 300,00mp, atribuite tinerilor cu vârsta pâna la 35 de ani în baza Legii nr.15/2003.

HCL NR. 60 – REFERITOR LA: Atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

HCL NR. 61 – REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 în plus cu suma de 7.176.000 lei

HCL NR. 62 – REFERITOR LA: Transmiterea în folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, catre U.M. 01252, a unui teren apartinând domeniului privat al municipiului Caracal în suprafata de 6,9097 ha cu destinatia poligon de instructie.

HCL NR. 63 – REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a suprafetei de teren de 62,00mp. situata in str. Craiovei nr.134A’, în vederea vânzarii fara licitatie publica, catre Predoi Marin.

HCL NR. 64 – REFERITOR LA: Aprobarea cotei de cofinantare din bugetul Consiliului Local Caracal pentru obiectivul de investitii „SOLUTIE GEOSPATIALA PENTRU INFORMAREA CETATENILOR PRIVIND GESTIUNEA TERITORIULUI”

HCL NR. 65 – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „SOLUTIE GEOSPATIALA PENTRU INFORMAREA CETATENILOR PRIVIND GESTIUNEA TERITORIULUI”

HCL NR. 66 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” doamnei Beatrice Augusta Biega.

HCL NR. 67 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului Tatomirescu Paul.

HCL NR. 68 – REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 în plus cu suma de 290.000 lei

HCL NR. 69 – REFERITOR LA: Acordarea de facilitati fiscale pe anul 2010 unor persoane fizice defavorizate.

HCL NR. 70 – REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si juridice, precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2010.

HCL NR. 71 – REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2010.

HCL NR. 72 – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Bloc locuinte sociale, str. Carpati nr. 73, municipiul Caracal, judetul Olt”

HCL NR. 73 – REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2010.

HCL NR. 74 – REFERITOR LA: Compensarea si anularea soldurilor conturilor de pâna la 5 lei apartinând rolurilor persoanelor fizice si juridice cu (si) suprasolvirile înregistrate cu sume de pâna la 5 lei.

HCL NR. 75 – REFERITOR LA: Aprobarea tarifelor pentru serviciile de deszapezire prestate de SC IGO SA Caracal.

HCL NR. 76 – REFERITOR LA: Ajustarea preturilor locale pentru producerea si distributia energiei termice pe baza de gaze naturale în sistem centralizat si a pretului local de facturare catre populatie practicate de SC IGO SA Caracal 

HCL NR. 77 – REFERITOR LA: Aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice înanul 2010 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal si Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal.

HCL NR. 78 – REFERITOR LA: Încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din municipiul Caracal.

HCL NR. 79 – REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestari cultural artistice în anul 2010.

HCL NR. 80 – REFERITOR LA: Atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

HCL NR. 81 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” doamnei Grigore Ileana.

HCL NR. 82 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului Varujan Vosganian.

HCL NR. 83 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului Chirimbu Marian Victor Sorin.

HCL NR. 84 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” doamnei Mitrica Daniela Amalia.

HCL NR. 85 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului Corsei Dumitru.

HCL NR. 86 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal”.

HCL NR. 87 – REFERITOR LA: Conferirea, postmortem, a titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal”.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516