loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2013

Proces Verbal din 23.12.2013


HCLnr.179/23.12.2013 REFERITOR LA: Actualizarea devizului general ce a fost întocmit în faza  „Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării în  vederea implementării obiectivul de  investiţii «AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP CLĂDIRI “CENTRUL DE  ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL” ».


HCLnr.178/23.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2013.


HCLnr.177/23.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile octombrie si noiembrie 2013.


HCLnr.176/23.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal.


HCLnr.175/23.12.2013 REFERITOR LA: Revocarea  prevederilor art.3 din HCL nr. 129/30.09.2013 privind înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal.


HCLnr.174/23.12.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza  Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.


HCLnr.173/23.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.


HCLnr.172/23.12.2013 REFERITOR LA: Încheierea Acordului de parteneriat, între Consiliul Local şi Primăria muncipiului Caracal, pe de o parte, şi Reprezentanţa Fundaţia Terre des hommes Elveţia   şi Centrul Romilor “Amare Romentza”, pe de altă parte, în vederea implementării proiectului “Zefir-Împreună pentru Puterea de Acţiune: Fondul pentru Incluziunea Romilor şi a altor Grupuri Dezavantajate”.


HCLnr.171/23.12.2013 REFERITOR LA: Modificarea art. 1 lit. A pct. 1 şi pct 2 din HCL Caracal nr. 44/31.07.2009 privitoare la aprobarea modului de repartizare a locuintelor destinate închirierii, pentru tineri în vârsta de pâna la 35 ani, construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte în municipiul Caracal, prin preluarea solicitantilor înscrisi în lista de prioritate aprobata prin Hotarâre a Consiliului Local.


HCLnr.170/23.12.2013 REFERITOR LA: Prelungirea  contractului de concesiune nr.520/19.09.2013 ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat la intersecţia Str.Iancu Jianu cu str.Alexandru Cel Bun, pe care este construit un spaţiu comercial tip provizorat.


HCLnr.169/23.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a 5 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.


HCLnr.168/23.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetatean de Onoare” al municipiului Caracal.


HCLnr.167/23.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea unor taxe şi tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2014.


HCLnr.166/23.12.2013 REFERITOR LA: Încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din municipiul Caracal.
Completata si modificata Anexa nr.1 prin:
HCLnr.48/31.03.2014


HCLnr.165/23.12.2013 REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si persoanele juridice precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2014.


HCLnr.164/23.12.2013 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor  taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2014.


HCLnr.163/23.12.2013 REFERITOR LA: Facilitatile  fiscale pentru  anul 2014 acordate unor persoane fizice sau juridice.


HCLnr.162/23.12.2013 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.


HCLnr.161/23.12.2013 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Petcu Adrian, membru PSD.


Proces Verbal din 16.12.2013


HCLnr.160/16.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013, în plus cu suma de 481 000 lei.


HCLnr.159/16.12.2013 REFERITOR LA: Delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Caracal şi acordare mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.


Proces Verbal din 09.12.2013


HCLnr.158/09.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013.


HCLnr.157/09.12.2013 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea poziţiei nr. 48 din Anexa la HCL nr. 27/28.02.2013 privind aprobarea Calendarului principalelor manifestări cultural artistice în anul 2013.


Proces Verbal din 29.11.2013


Proces Verbal din 27.11.2013


HCLnr.156/29.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013, în plus cu suma de 306000 lei.


HCLnr.155/27.11.2013 REFERITOR LA: Modificarea art.3 şi anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr.66/2008  privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a  deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul   „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”şi punerea la dispoziţie a unor  suprafeţe de teren aparţinând domeniului public  pentru buna desfăşurare a acestui proiect”.


HCLnr.154/27.11.2013 REFERITOR LA: Stabilirea amplasamentelor statiilor de îmbarcare/debarcare, altele decat autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean / interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.
Modificata si completata prin:
HCLnr.10/31.01.2018
HCLnr.80/29.06.2018


HCLnr.153/27.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.


HCLnr.152/27.11.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.


HCLnr.151/27.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2013.


HCLnr.150/27.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.09. 2013.


HCLnr.149/27.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile septembrie si octombrie 2013.


Proces Verbal din 31.10.2013


HCL nr.148/31.10.2013 REFERITOR LA: Atribuirea denumirii de „Aleea Solidarităţii” unei căi de acces din municipiul Caracal. 


HCL nr.147/31.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.


HCL nr.146/31.10.2013 REFERITOR LA: Modificarea art.3 şi anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului  Caracal nr.66/2008  privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a  deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public  pentru buna desfăşurare a acestui proiect”.
Abrogata prin:
HCLnr.155/27.11.2013


HCL nr.145/31.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna septembrie 2013. 


HCL nr.144/31.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive privind soluţionarea cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii în municipiul Caracal, precum şi a listei definitive cu dosarele respinse.


HCL nr.143/31.10.2013 REFERITOR LA: Darea în administrare Consiliului Judeţean Olt a unui teren din domeniul public al municipiului Caracal  şi din  administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, pentru construcţie/extindere obiectiv de investiţii, aferent proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” 


HCL nr.142/31.10.2013 REFERITOR LA: Includerea în domeniul public al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 1,3234 ha. amplasată în  extravilanul municipiului Caracal  T25/1, P 2şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.   


HCL nr.141/31.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru  obiectivul „CONSTRUIRE RESTAURANT PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN,,  din municipiul Caracal, stradaCraiovei, nr.130R, beneficiari Cojoaca Marian Lori, Cojoaca Marian Cristi. 


HCL nr.140/31.10.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.    


HCL nr.139/31.10.2013 REFERITOR LA: Modificarea  prevederilor art.3 din HCL nr. 99/29.11.2012 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în str. Plevnei, nr.36. 


HCL nr.138/31.10.2013 REFERITOR LA: Reorganizarea Serviciului Public Creşe din municipiului Caracal, prin schimbarea denumirii în Centrul municipal Creşe Caracal, suplimentarea numărului de  posturi, modificarea structurii posturilor, aprobarea organigramei,  statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul municipal Creşe Caracal. 
Modificata si completata prin:
HCLnr.85/29.06.2018

Încetare aplicabilitate prin:


HCL nr.137/14.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea cotei de cofinanţare şi a contribuţiei solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului local al municipiului Caracal pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.


HCL nr.136/14.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.


Proces Verbal din 30.09.2013


 HCL nr.135/30.09.2013 REFERITOR LA: Reanalizarea  HCL nr. 115/29.07.2013 privind includerea imobilelor, teren   şi clădire  amplasate în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.2 în domeniul privat al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal                        


HCL nr.134/30.09.2013 REFERITOR LA: Reanalizarea prevederilor  art. 1 din HCL nr. 114/29.07.2013 privind trecerea imobilului, teren şi construcţii, amplasat în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.1 din domeniul public al  municipiului Caracal şi administrarea  Consiliului Local al municipiului  Caracal în domeniul privat al  municipiului Caracal şi  administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.


HCL nr.133/30.09.2013 REFERITOR LA: Includerea imobilului teren amplasat în municipiul Caracal, situat la Nord de  imobilul din str. Măceşului nr.58, în domeniul privat al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.


HCL nr.132/30.09.2013 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 38/31.08.2012 privind numirea  reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal   în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.130/30.09.2014


HCL nr.131/30.09.2013 REFERITOR LA:  Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.


HCL nr.130/30.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru  obiectivul „AMENAJARE CABINET MEDICAL ŞI ACCES EXTERIOR“ din municipiul Caracal, strada 1Decembrie1918, nr.34 bl.C3, sc.2, ap.2, beneficiar Raducanu Marius.


HCL nr.129/30.09.2013 REFERITOR LA:  Înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi deinteres local având ca asociat unic municipiul Caracal.
Revocarea art.3 din HCLnr.129 prin:
HCLnr.175/23.12.2013
Modificata si completata prin:
HCLnr.02/16.01.2014
HCLnr.61/31.05.2018


HCL nr.128/30.09.2013 REFERITOR LA: Atribuirea cu titlu gratuit, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 85,82 mp, situate în imobilul din Caracal, str.Iancu Jianu nr.26, către Casa de  Ajutor Reciproc a Pensionarilor Caracal, ce va fi folosit de pensionari pentru desfăşurarea unor activităţi recreative.


HCL nr.127/30.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea cotei de cofinanţare şi a contribuţiei solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului local al municipiului Caracal pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”  
Abrogata prin:
HCLnr.137/14.10.2013


HCL nr.126/30.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea tudiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.
Abrogata prin:
HCLnr.136.14.10.2013


HCL nr.125/30.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei privind soluţionarea cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii în municipiul Caracal, precum şi a listei cu dosarele respinse.


HCL nr.124/30.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor umane aflate  sub autoritatea Consililui local al muncipiului Caracal.


 HCL nr.123/30.09.2013 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Pisică Sabin Alin ca urmare a decesului.


Proces Verbal din 30.08.2013


HCL nr.122/30.08.2013 REFERITOR LA : Conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului Pisică Sabin Alin


HCL nr.121/30.08.2013 REFERITOR LA : Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013


HCL nr.120/30.08.2013 REFERITOR LA : Aprobarea Contului de execuție bugetară la 30.06.2013Anexa la HCL nr.120/30.08.2013.


HCL nr.119/30.08.2013 REFERITOR LA : Aprobarea documentației în vederea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpați nr.116, modificării și completării inventarului domeniului public/privat al municipiului Caracal, intabulării și înscrierii în cartea funciară a celor cinci loturi rezultate.


HCL nr.118/30.08.2013 REFERITOR LA : Aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de resedință, pentru luna iulie 2013


HCL nr.117/30.08.2013 REFERITOR LA : Scutirea, Fortelor SUA si a contractorilor acestora, de la plata oricăror impozite, taxe, chirii sau alte costuri similare ocazionate de derularea “Proiectului de alimentare cu energie electrică a facilităților americane de la Deveselu”


Proces Verbal din 29.07.2013


HCL nr.116/29.07.2013 REFERITOR LA : Aprobarea numărului de posturi, organigramelor şi statului de funcţii aferente Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, Serviciul Public Administrarea Pieţelor Caracal şi Centrului Cultural Municipal Caracal.

Anexa la HCL nr.116 din 29.07.2013
Modificata si completata prin:
HCLnr.74/31.08.2015

Abrogata prin:
HCL nr.102/28.09.2017
HCL nr.103/28.09.2017
HCL nr.104/28.09.2017
HCL nr.105/28.09.2017
HCL nr.106/28.09.2017


HCL nr.115/29.07.2013 REFERITOR LA: Includerea imobilelor, teren şi clădire amplasate în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.2 în domeniul privat al municipiului Caracal şi   administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Modificata prin:

HCLnr.135/30.09.2013


HCL nr.114/29.07.2013 REFERITOR LA: Trecerea imobilului, teren şi construcţii, amplasat în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.1 din domeniul public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.134/30.09.2013


HCL nr.113/29.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rezilierii contractului de asociere nr. 12683/27.09.2007 încheiat între Consiliul Local Caracal cu sediul în Caracal,  Piaţa Victoriei, nr.10, judeţul Olt şi SC IGO SA cu sediul în Caracal, Piaţa Victoriei nr. 2.


HCL nr.112/29.07.2013 REFERITOR LA: Trecerea imobilului teren intravilan în suprafaţă de 1900,00 mp.  amplasat în municipiul Caracal str. Toma Ruşcă nr.5 din domeniul public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al  municipiul  Caracal în domeniul privat  al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.


HCL nr.111/29.07.2013 REFERITOR LA: Modificarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Caracal nr. 68/15.05.2008 privind concesionarea unor parcele de teren categoriilor de persoane defavorizate social din municipiul Caracal.HCL nr.110/29.07.2013 REFERITOR LA: Prelungirea  unui contract de concesiune ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 16 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Bdul. Nicolae Titulescu,   Piaţa Gării , pentru amplasare spaţiu comercial.HCL nr.109/29.07.2013 REFERITOR LA: Prelungirea  unui contract de concesiune ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 12 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Str.Iancu Jianu la Nord de Şcoala Gimnaziala nr.2, pentru amplasare spaţiu comercial, tip provizorat.

Încetare aplicabilitate prin:


HCL nr.108/29.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iunie 2013.


Proces Verbal din 05.07.2013


HCL nr.107/05.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea joasa tensiune si iluminat public strazile Tudor Vladimirescu si Salcâmului în municipiul Caracal”


HCL nr.106/05.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea joasa tensiune si iluminat public strazile Trandafirilor si martisorului în municipiul Caracal.


HCL nr.105/05.07.2013 REFERITOR LA: Închirierea prin licitatie publica, pe o perioada de 3 ani, a unei suprafete de 10,50 mp, teren apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului C-tin Poroineanu în vederea amplasarii unei constructii provizorii cu destinatia spatiu comercial.


HCL nr.104/05.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013, precum si aprobarea rectificarii programului de investitii cu finantare din fondul de rulment.

Proces Verbal din 27.06.2013


HCL nr.103/27.06.2013 REFERITOR LA: Parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal si Consiliul Judetean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru – Caracal organizat conform Calendarului anual al principalelor manifestari cultural artistice.


HCL nr.102/27.06.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Canalizare strada Tudor Vladimirescu între strada H.C.Lecca si strada Salcâmului, municipiul Caracal, judetul Olt”.


HCL nr.101/27.06.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Canalizare strada Neagoe Basarab între strada Petru Maior si strada Tudor Vladimirescu, municipiul Caracal, judetul Olt”.HCL nr.100/27.06.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Canalizare strada Marasti-etapa II, municipiul Caracal, judetul Olt”.HCL nr.99/27.06.2013 REFERITOR LA: Privind aprobarea programului local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul caracal pentru perioada 2013-2016.

HCL nr.98/27.06.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013.


HCL nr.97/27.06.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, pentru perioada februarie – mai 2013.


HCL nr.96/27.06.2013 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de concesiune nr.348/25.02.2003 încheiat cu SC COM SPIRU SRL.


HCL nr.95/27.06.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii.
Abrogata prin:
HCLnr.73/29.06.2018


HCL nr.94/27.06.2013 REFERITOR LA: Aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinând patrimonului unitatii administrativ – teritoriale Caracal.


HCL nr.93/30.05.2013 REFERITOR LA: Împuternicirea Primarului mun. Caracal, d-nul Eduard Claudiu Ciocazanu pentru desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari ,,amenajare si modernizare corp cladiri CAMS Caracal.HCL nr.92/30.05.2013 REFERITOR LA: Completarea anexei la HCL nr.85/2007 privind aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al mun. Caracal, jud. Olt, cu urmatoarele suprafete de teren:-285,00mp situati la S de PT Preuzinal-str. Dragos Voda; 445,00 mp situati în zona C-tin Dobrogeanu Gherea si 121667 mp situati în str.Carpati.


HCL nr.91/30.05.2013 REFERITOR LA: Concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafete de teren de 72,77 mp apartinând domeniului public al mun. Caracal din Caracal, Intrarea Muzeului pentru realizarea unei constructii provizorii cu destinatia Cafe-Bar si terasa.


HCL nr.90/30.05.2013 REFERITOR LA: Însusirea documentatiei cadastrale de alipire a doua parcele de teren situate în mun. Caracal, str.Carpati, nr.116, jud.Olt înscrise în CF 50489 si 50490 Caracal.


HCL nr.89/30.05.2013 REFERITOR LA: Concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 49 de ani, a unei suprafete de teren de 11,50 mp apartinând domeniului public al mun. Caracal, str.V. Alecsandri, nr.106, la N de Statiunea de Cercetari Agricole-Statie Conditionat Seminte cu destinatia amplasare stâlpi si post de transformare energie electrica.


HCL nr.88/30.05.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) si a Regulamentului local de urbanism pentru obiectivul ,,EXTINDERE, REAMENAJARE SI MODERNIZARE FARMACIE” beneficiar SC ADRIANA FARM SRL.


HCL nr.87/30.05.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) si a Regulamentului local de urbanism pentru obiectivul ,,AMENAJARE BIROU SI ACCES EXTERIOR” din mun.Caracal str.Antonius Caracalla bl.8B, sc.1, ap.1, beneficiar Boldeanu Ioana.


HCL nr.86/30.05.2013 REFERITOR LA:  Aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, pentru perioada martie-aprilie 2013.


HCL nr.85/30.05.2013 REFERITOR LA:  Casarea si scoaterea fondului de carte din cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal-Biblioteca Virgil Carianopol a cartilor deteriorate si inutilizabile.


HCL nr.84/30.05.2013 REFERITOR LA: Aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta sanitar-veterinara practicate în cadrul Clinicii Sanitar-Veterinare din mun. Caracal, pentru anul 2013.


HCL nr.83/30.05.2013 REFERITOR LA: Includerea Scolii Postliceale Sanitare ,,Carol Davila” Caracal în reteaua scolara a unitatilor de învatamânt preuniversitar din mun. Caracal în anul scolar 2013-2014.


HCL nr.82/30.05.2013 REFERITOR LA:  Aprobarea contului de executie bugetara la 31.03.2013

Anexa la HCL nr.82/30.05.2013.


HCL nr.81/30.05.2013 REFERITOR LA:  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de resedinta aflate pe raza mun. Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.54/27.04.2017
Incetare aplicabilitate prin:
HCLnr.169/27.12.2021


HCL nr.80/30.05.2013 REFERITOR LA:  Aprobarea Regulamentului privind amplasarea, organizarea si functionarea teraselor sezoniere în mun. Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.120/29.08.2014


HCL nr.79/30.05.2013 REFERITOR LA:  Acceptarea ofertei de donatie depusa de d-nul Ragalie Gheorghe domiciliat în Slatina, Bld.N.Titulescu, nr.19, bl.U, ap.16, catre municipiul Caracal a terenului în suprafata de 2074 mp situat în Caracal, str.GH Magheru, teren domeniu public, cu destinatia cale de acces.

Proces Verbal din 13.05.2013.


HCL nr.78/13.05.2013 REFERITOR LA:  Conferirea titlului de ,,Cetatean de onoare al mun. Caracal” domnului Victor Rebengiuc.


HCL nr.77/13.05.2013 REFERITOR LA:  Atestarea suprafetei de 74,62 ha pajisti permanente în vederea obtinerii sprijinului financiar în cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata(SAPS) în campania 2013.


HCL nr.76/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Nicolae Grigorescu, Caracal, Olt.


HCL nr.75/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Canalizare str.Marasti-etapa I, Caracal, Olt.


HCL nr.74/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Canalizare str. Maior Crantea, Caracal, Olt.


HCL nr.73/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str. Doamna Stanca, Caracal, Olt.


HCL nr.72/30.04.2013 REFERITOR LA:  Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Canalizare str.Bistritei, Caracal, Olt.


HCL nr.71/30.04.2013 REFERITOR LA:  Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Viilor, Caracal, Olt.


HCL nr.70/30.04.2013 REFERITOR LA:  Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,canalizare Aleea Carpati, Caracal Olt. 


HCL nr.69/30.04.2013 REFERITOR LA:  Aprobarea tarifelor pentru activitatea serviciului public de amenajare, întretinere si înfrumusetare a zonelor si spatiilor verzi practicate de SC IGO SA în mun.Caracal.


HCL nr.68/30.04.2013 REFERITOR LA:  Modificarea si completarea anexei la HCL nr.48/14.09.2012 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al mun. Caracal în Comisia pentru evaluare si asigurare a calitatii în unitatile de învatamânt preuniversitar din mun. Caracal si a HCL nr.60/28.09.2012 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al mun. Caracal în Consiliul de administratie la Clubul Sportiv Scolar Caracal.
Abrogata prin:
HCL NR.98/28.09.2017


HCL nr.67/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta pentru perioada octombrie 2011-ianuarie 2012.


HCL nr.66/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al primariei mun. Caracal.

Anexa la HCL nr.66/30.04.2013.


HCL nr.65/30.04.2013 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de concesiune nr.89/21.10.2009 încheiat cu SC Bucur Diacip SNC.


HCL Nr.64/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Tudor Vladimirescu între str.M.Voda si H.C.Lecca, Caracal, Olt.


HCL nr.63/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Neagoe Basarab între str.Rahovei si Petru Maior Caracal, Olt.


HCL nr.62/30.04.2013 REFERITOR LA: Modificarea si completarea anexei la HCL nr.38/31.08.2012 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al mun. Caracal în Consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar din mun. Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.130/30.09.2014


HCL nr.61/30.04.2013 REFERITOR LA: Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor în mun.Caracal.

Anexa la HCL nr.61/30.04.2013.
Abrogata prin:
HCLnr.63/30.04.2014


HCL nr.60/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare a Piata Centrala a mun. Caracal.


HCL nr.59/30.04.2013 REFERITOR LA: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Restructurare ambientala de detaliu, cartier de locuinte colective HCC, sector cuprins între str. D.Voda si Calea Bucuresti, Caracal, Olt.


HCL nr.58/30.04.2013 REFERITOR LA: Modificarea si completarea HCL nr.6/22.06.2012 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.


HCL nr.57/30.04.2013 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Dragnei Dan, membru PP-DD.


HCL nr.56/30.04.2013 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de durata normala, a mandatului de consilier local a d-lui Tudor Doru.


HCL nr.55/30.04.2013 REFERITOR LA: Revocarea d-lui Veselin Stelian din calitatea de administrator special la SC IGO SA Caracal, în insolventa, în conditiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare.


Proces verbal 30.04.2013.


HCL nr.54/29.03.2013 REFERITOR LA: Aprobarea executarii lucrarilor de conectare prin LES 20 KV a “Parcului panouri fotovoltaice 7MW” de catre SC CARACAL SOLAR ALPHA SRL, pe terenul cu destinatia drum vicinal de exploatare De 587, ce apartine domeniului public al municipiului Caracal, în suprafata de 205,50 mp. în vederea obtinerii autorizatiei de construire.

Buget II , Buget III.


HCL nr.53/29.03.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013.


HCL nr.52/29.03.2013 REFERITOR LA: Ajustarea pretului local pentru producerea si distributia energiei termice pe baza de gaze naturale în sistem centralizat si a pretului local de facturare catre populatia din blocul de locuinte situat în Caracal strada Vasile Alecsandri nr. 76, practicat de SC IGO SA Caracal conform HCL nr.110 din 21.12.2012.


HCL nr.51/29.03.2013 REFERITOR LA: Atestarea suprafetei de 74,62 ha, pasuni permanente ca fiind eligibila pentru solicitarea sprijinului financiar în cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata ( SAPS ) în Campania 2013.


HCL nr.50/29.03.2013 REFERITOR LA: Concesionarea, fara licitatie publica a imobilului-teren, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, în suprafata de 310,50 mp. situat în Caracal str. Dragos Voda catre SC AGETAPS SRL Brasov antreprenorul general al lucrarilor aferente obiectivului „Executarea lucrarilor de construire pentru spatiu comercial parter, amenajare si sistematizare verticala a incintei, împrejmuire, semnale publicitare”.


HCL nr.49/29.03.2013 REFERITOR LA: Numirea reprezentantului Adunarii Generale a Actionarilor-Consiliul Local al municipiului Caracal la S.C. IGO S.A. Caracal.HCL nr.48/29.03.2013 REFERITOR LA: Recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuintelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate în Municipiul Caracal str. Vasile Alecsandri nr.9, care se vor aplica atât titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani cât si celor care vor împlini vârsta de 35 ani ulterior datei acestei hotarâri.


HCL nr.47/29.03.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, pentru perioada septembrie 2012 – februarie 2013.HCL nr.46/29.03.2013 REFERITOR LA: Înfiintarea unui punct de lucru secundar al Cabinetului Scolar nr. 3 în incinta Liceului Teoretic Mihai Viteazul Caracal, str. Bicaz nr. 1B.


HCL nr.45/29.03.2013 REFERITOR LA: Darea în folosinta gratuita pe termen de trei ani a unui spatiu în suprafata totala de 21,00 mp din imobilul situat în Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9 – Colegiul Tehnic Matei Basarab, ASOCIATIEI DE PARINTI – PROFESORI DIN CTMB.


HCL nr.44/29.03.2013 REFERITOR LA: Darea în folosinta gratuita pe termen de trei ani a unor spatii în suprafata totala de 166,18 mp din imobilul situat în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 26, ASOCIATIEI DANI VLADUT AUTISMSTOP.


HCL nr.43/29.03.2013 REFERITOR LA: Aprobarea tarifelor pentru activitatea serviciului public de salubrizare practicate de SC IGO SA în municipiul Caracal.


HCL nr.42/29.03.2013 REFERITOR LA: Aprobarea nivelului noilor preturi pentru apa potabila distribuita si a tarifelor pentru serviciile de canalizare-epurare a apei uzate în municipiul Caracal si în localitatea Deveselu-Aleea Aviatorilor(Colonia Deveselu).


HCL nr.41/29.03.2013 REFERITOR LA: Completarea HCL nr.85/2007 privind inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Caracal, cu cota de 1/2 din imobilul casa de locuit în suprafata de 55,60mp si a terenului aferent în suprafata de 170mp amplasate în intravilanul municipiului Caracal.HCL nr.40/29.03.2013 REFERITOR LA: Aprobarea componentei Comitetului de implementare si monitorizare al Strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal pentru perioada 2013-2020.


Proces verbal 29 martie 2013.


HCL nr.39/29.03.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal pentru perioada 2013-2020.


HCL nr.38/22.03.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism PUZ si a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului ,,Scoaterea terenului din circuitul agricol si introducerea acestuia în intravilan în vederea realizarii investitiei -PARC INDUSTRIAL FOTOVOLTAIC DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE- situat în municipiul Caracal, T122, parcelele 12 si 13 


HCL nr.37/22.03.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism: PUZ si a Regulamentului Local de Urbanism pentru scoaterea terenului situat în T75 P21 si P22 din circuitul agricol în scopul ,,Extinderii limitelor intravilanului municipiului Caracal în vederea realizarii de investitii privind zonele de locuit si activitati diverse de comert


HCL nr.36/15.03.2013 REFERITOR LA: Modificarea si completarea HCL nr.6/22.06.2012 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.


HCL nr.35/28.02.2013 REFERITOR LA: Împuternicirea Primarului municipiului Caracal de a semna Hotarârea nr.1 din 26.02.2013 a AGA privind modificarea,Planului de reorganizare” al SC IGO SA Caracal în sensul extinderii acestuia cu o perioada de un an de zile, în conformitate cu dispozitiile art.101, alin.5 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, completata si modificata.


HCL nr.34/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta.


HCL nr.33/28.02.2013 REFERITOR LA: Însusirea raportului de evaluare având ca obiect terenul în suprafata de 114 mp, ce apartine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 150 A.


HCL nr.32/28.02.2013 REFERITOR LA: Numirea reprezentantilor Consiliului Local în comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea concesionarii, prin licitatie publica deschisa, a bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal.


HCL nr.31/28.02.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte.


HCL nr.30/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea unor taxe si tarife pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2013. 


HCL nr.29/28.02.2013 REFERITOR LA: Darea în folosinta gratuita, pe o perioada de 4 ani, a spatiului în suprafata totala de 30,60 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Voda nr.8.


HCL nr.28/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta.


HCL nr.27/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Calendarului principalelor manifestari cultural artistice în anul 2013.


HCL nr.26/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de executie bugetara la 31.12.2012.

Anexe la HCL nr.26/28.02.2013.


HCL nr.25/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere si reabilitare strada Valter Maracineanu, municipiul Caracal”.


HCL nr.24/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de catre Serviciul Public Asistenta Sociala al Municipiului Caracal, Judetul Olt, pentru perioada 2013 – 2016.


HCL nr.23/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Planului strategic al Centrului de zi Cristina – Caracal pe perioada 2013 -2017, a Codului Etic al personalului angajat în cadrul centrului, a Regulamentului de Ordine Interioara, a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Cartei drepturilor persoanelor care beneficiaza de servicii sociale.


HCL nr.22/28.02.2013 REFERITOR LA: Abrogarea HCL nr.62 din 21.10.2009 Referitor la transmiterea în folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, catre UM 01252 a unui teren apartinând domeniului privat al municipiului Caracal în suprafata de 6,9097 ha cu destinatia poligon de instructie.


HCL nr.21/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism: PUD si a Regulamentului local de urbanism aferente obiectivului “AMENAJARE SALON DE ÎNFRUMUSETARE SI ACCES EXTERIOR”.


HCL nr.20/28.02.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Cultural Municipal Caracal.


HCL nr.19/28.02.2013 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Dumitrescu Cristian, membru PDL.


HCL nr.18/28.02.2013 REFERITOR LA:  Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local, a d-lui Raileanu Vasile 


PROCES VERBAL sedinta ordinara 28.02.2013.


HCL nr.17/31.01.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de Ia locul de munca in localitatea de resedinta pentru luna decembrie 2012.


HCL nr.16/31.01.2013 REFERITOR LA: Prelungirea unui contract de inchiriere ce are ca obiect inchirierea imobilului situat in str.Carpati nr.2, in suprafata de 147,72 mp ce apartine domeniului public al municipiului Caracal, de catre SC G.D.F.SUEZ ENERGY ROMANIA S.A.


HCL nr.15/31.01.2013 REFERITOR LA: Modificarea si completarea unor prevederi din HCL nr. 97 din 29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013, precum si abrogarea HCL nr.1 din 12.01.2013.


HCL nr.14/31.01.2013 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 49 ani, a unei suprafete de teren de 285,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Caracal, amplasata la Sud de Punctul Termic Preuzinal din strada Dragos Voda, cu destinatia construire locuinta


HCL nr.13/31.01.2013 REFERITOR LA: Atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
Modificata prin:
HCLnr.13/31.01.2020


HCL nr.12/31.01.2013 REFERITOR LA: Împuternicirea d-lui Baloi Danut Alexandru, consilier superior in cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar, Cadastru de a reprezenta interesele Consiliului Local Caracal in relatia cu Agentia de Plati Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Olt, in vederea depunerii cererii unice de plata pe anul 2013 necesara obtinerii sprijinului acordat pentru suprafata de 74,00 ha pasune.


HCL nr.11/31.01.2013 REFERITOR LA: Modificarea prevederilor art. 1 din Hotarârea Consiliului Local Caracal nr. 33/30.06.2009 referitoare la concesionarea unor parcele de teren, categoriilor de persoane defavorizate social din municipiul Caracal.


HCL nr.10/31.01.2013 REFERITOR LA: Acceptarea ofertei de donatie depusa de dl. Stefanescu Sorin George catre Municipiul Caracal pentru terenul in suprafata de 1391, 92 mp situat in Caracal, str. Vornicu Ureche (Ia nord de S.C. ITR S.R.L. ), cu destinatia de teren domeniu public.


HCL nr.9/31.01.2013 REFERITOR LA: Prelungirea duratei contractelor de inchiriere existente având ca obiect inchirierea terenurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Caracal, pe care sunt construite garaje auto.


HCL nr.8/31.01.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 


HCL nr.7/31.01.2013 REFERITOR LA: Darea in folosinta gratuita pe termen de trei ani a unui spatiu in suprafata de 19,38 mp din imobilul situat in Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 3


HCL nr.6/31.01.2013 REFERITOR LA: Suplimentarea numarului de beneficiari ai serviciilor Cantinei Sociale Caracal


HCL nr.5/31.01.2013 REFERITOR LA: Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, aprobarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare al serviciului.


HCL nr.4/31.01.2013 REFERITOR LA: Aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2013, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare


HCL nr.3/31.01.2013 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica pe o perioadd de 49 ani, a unei suprafete de teren de 10,80 mp apartinând domeniului public al Municipiului Caracal, amplasata la Sud de bl. 15 din strada Antonius Caracalla, cu destinatia spatiu comercial


HCL nr.2/31.01.2013 REFERITOR LA: Trecerea unei parti a imobilului amplasat in municipiul Caracal Aleea 1 Decembrie 1918 nr.7 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale-Agentia Nationale de Imbunatatiri Funciare, in domeniul public al municipiului Caracal si in administrarea Consiliului local Caracal
Incetare aplicabilitate prin:
HCLnr.36/03.03.2022


PROCES VERBAL sedinta ordinara 31.01.2013


HCL nr.1/12.01.2013 REFERITOR LA: Modificarea si completarea prevederilor art.1 din H.C.L nr. 97/29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013

Anexa la HCL nr.1 din 12.01.2013


PROCES-VERBAL sedinta extraordinara de îndata a Consiliului Local Caracal din 12.01.2013

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516