loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2014

Proces verbal din 29.12.2014


HCL nr.170/29.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014. 


HCL nr.169/29.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna noiembrie 2014. 


HCL nr.168/29.12.2014 REFERITOR LA: Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de interes local ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL. 
Abrogata prin:
HCLnr.14/31.01.2019
HCLnr.15/31.01.2019
HCLnr.85/28.06.2019


HCL nr.167/29.12.2014 REFERITOR LA: Completarea inventarului unor bunuri ee aparţin domeniului public al municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. al municipiului Caracal nr.107/28.07.2014. 
Modificata prin:
HCLnr.28/31.08.2016

HCLnr.26/24.02.2023


HCL nr.166/29.12.2014 REFERITOR LA: Modificarea poziţiei nr. 553 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 103/27.06.2014 privitoare la inventarul domeniului privat al municipiului Caracal. 


HCL nr.165/29.12.2014 REFERITOR LA: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 10 de ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 56 mp, situat în incinta curţii interioare a Spitalului Municipal Caracal, care aparţine domeniului public al municipiului Caracal. 


HCL nr.164/29.12.2014 REFERITOR LA: Înfiinţarea unei staţii taxi în municipiul Caracal, str. Plevnei nr. 36, în curtea interioară a Spitalului Municipal Caracal. 
Abrogata prin:
HCLnr.39//29.03.2019


HCL nr.163/29.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiei necesare pentru cesionarea parţială sau totală după caz a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport în regim de închiriere de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori. 


HCL nr.162/29.12.2014 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr.129/01.12.2011 ce are ca obiect Închiriere teren în suprafaţă de 20 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Intrarea Muzeului NR.1A, pe care este amplasat un chioşc cu produse alimentare şi nealimentare. 


HCL nr.161/29.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea unor taxe şi tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2015. 
Modificata Anexa nr.11 prin:
HCL nr.43/30.04.2015


HCL nr.160/29.12.2014 REFERITOR LA: Tarife pentru prestări servicii către persoanele fizice şi persoanele juridice precum şi aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2015. 


HCL nr.159/29.12.2014 REFERITOR LA: Facilităţile fiscale pentru anul 2015 acordate unor persoane fizice sau juridice. 


HCL nr.158/29.12.2014 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2015. 


Proces verbal din 16.12.2014


HCL nr.157/16.12.2014 REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, în plus cu suma de 6649,33 mii lei. 


HCL nr.156/16.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Modernizare şi reabilitare străzi în municipiul Caracal, judeţul Olt. 


HCL nr.155/16.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Extindere şi reabilitare strada Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal. 


Proces verbal din 28.11.2014


HCL nr.154/28.11.2014 REFERITOR LA: Alocarea sumei de 3500 lei  pentru desfăşurarea manifestărilor organizate cu ocazia Revoluţiei din Decembrie 1989, manifestări aprobate prin HCL nr. 09./30.01.2014 privind  calendarul principalelor manifestări cultural artistice 2014.  


HCL nr.153/28.11.2014 REFERITOR LA: Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 


HCL nr.152/28.11.2014 REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a 2 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2014. 


HCL nr.151/28.11.2014 REFERITOR LA: Aprobarea înscrierii Primăriei municipiului Caracal în numele Municipiului Caracal în calitate de ofertant la licitaţiile publice organizate în vederea valorificării bunurilor imobile şi mobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar Phoenix SPRL, în limita disponibilităţilor financiare identificate în bugetul local, în vederea cumpărării acestora. 


HCL nr.150/28.11.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru obiectivul „CENTRU DE AGREMENT ŞI FESTIVITĂŢI, SALĂ, PAVILION, BIROURI, APARTAMENTE CAZARE, PISCINĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE” din municipiul Caracal, Aleea Crăiţelor nr.2, beneficiar – SC MEDRASIG  SRL.


HCL nr.149/28.11.2014 REFERITOR LA: Aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr. 1229/01.04.2006 şi nr. 1213/01.04.2006. 


HCL nr.148/28.11.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna septembrie-octombrie 2014. 


HCL nr.147/28.11.2014 REFERITOR LA: Prelungirea  contractului de concesiune nr.735/12.11.2004, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 106 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Calea Bucureşti la Sud, Est şi Nord de bl.E15, cu destinaţia extindere spaţiu comercial.


HCL nr.146/28.11.2014 REFERITOR LA: Modificarea şi  completarea Comisiei tehnice  de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal aprobata prin Hotărârea Consiliului  Local al municipiului Caracal nr.6 din 30.01.2014, privitoare la aprobarea componenţei  Comisiei tehnice de  amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal  şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.


Proces verbal din 21.11.2014


HCL nr.145/21.11.2014 REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, trimestrul IV 2014 în plus cu suma de 3,136 mii lei.


Proces verbal din 31.10.2014


HCL nr.144/31.10.2014 REFERITOR LA : Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.


HCL nr.143/31.10.2014 REFERITOR LA : Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal.


HCL nr.142/31.10.2014 REFERITOR LA : Numirea reprezentantului Consiliului local al  municipiului Caracal  în Consiliul de Administraţie la  Clubul  Copiilor  „Marius Bunescu”.


HCL nr.141/31.10.2014 REFERITOR LA : Numirea reprezentantului Consiliului local al  municipiului Caracal  în Consiliul de Administraţie la  Clubul  Sportiv Școlar Caracal.


HCL nr.140/31.10.2014 REFERITOR LA : Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile august -septembrie 2014.


Proces verbal din 06.10.2014


HCL nr.139/06.10.2014 REFERITOR LA : Completarea art. 2 din HCL nr, 109/28.07.2014 privind mandatarea Asociaţiei “ROMANAȚI SERV”- asociaţie de dezvoltare intercomunitară, să delege gestiunea serviciului public de salubrizare al municipiului Caracal către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL şi să atribuie acestui operator Contractul de delegare a gestiunii.


Proces verbal din 30.09.2014


HCL nr.138/30.09.2014 REFERITOR LA : Numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliu de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare ,,Carol Davila” Caracal.


HCL nr.137/30.09.2014 REFERITOR LA : Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 113/31.07.2014 privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.


HCL nr.136/30.09.2014 REFERITOR LA : Atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.


HCL nr.135/30.09.2014 REFERITOR LA : Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Rotunda ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.


HCL nr.134/30.09.2014 REFERITOR LA : Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Verguleasa ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.


HCL nr.133/30.09.2014 REFERITOR LA : Instituirea unor tarife pentru serviciile prestate, în cadrul cercurilor artistice, de către Departamentul organizare evenimente cultural artistice şi pregatire artistică din cadrul Centrului Cultural Municipal  Caracal.


HCL nr.132/30.09.2014 REFERITOR LA : Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014, în plus cu suma de 90 mii lei.


HCL nr.131/30.09.2014 REFERITOR LA : Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de  investiţii „Modernizare şi reabilitare străzi în municipiul Caracal, judeţul Olt”.
Actualizata prin:
HCL nr.18/26.02.2016


HCL nr.130/30.09.2014 REFERITOR LA : Numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.
Modificata si Completata prin:
HCL nr.08/27.02.2015
HCL nr.57/28.05.2015


Proces verbal din 12.09.2014


HCL nr.129/12.09.2014 REFERITOR LA : referitor la înfiintarea centrelor financiar contabile ale unitatilor de invatamant din Municipiul Caracal conform retelei unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat cu personalitate juridica si a structurilor subordonate începând cu anul scolar 2014-2015.


Proces verbal din 03.09.2014


HCL nr.128/03.09.2014 REFERITOR LA: referitor lui la aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014.


Proces verbal din 29.08.2014


HCL nr.127/29.08.2014 REFERITOR LA: Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 113/31.07.2014 privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.


HCL nr.126/29.08.2014 REFERITOR LA: Aderarea Municipiului Caracal la Asociaţia Craiova Capitală Culturală Europeană 2021


HCL nr.125/29.08.2014 REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a 2 locuinţe sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2014.


HCL nr.124/29.08.2014 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Municipiului Caracal precum si lista cu dosarele respinse, pentru anul 2014.


HCL nr.123/29.08.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iulie 2014.


HCL nr.122/29.08.2014 REFERITOR LA: Înlocuirea operatorului Serviciului public de alimentare cu apă din municipiul Caracal care a aplicat prevederile HCL Caracal nr. 14/31.07.2012 referitoare la contorizarea apei reci şi plata a 5 mc de apă rece/familie sau persoană singură/lună, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile marginalizate social şi prevederile HCL Caracal nr. 34/31.08.2012 referitoare la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor HCL Caracal nr. 14/31.07.2012, respectiv S.C. IGO S.A. cu Societatea COMPANIA DE APĂ OLT S.A. cu sediul secundar în Caracal, P-ţa Victoriei nr. 2, jud. Olt.


HCL nr.121/29.08.2014 REFERITOR LA: Înlocuirea S.C. IGO S.A. Caracal, implicată în realizarea planului de acţiuni sau de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiarului de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul municipiului Caracal aşa cum a fost aprobat prin HCL Caracal nr. 173/23.12.2013, cu Societatea A.D.P.P. CARACAL SRL cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4, jud. Olt.


HCL nr.120/29.08.2014 REFERITOR LA: Aprobarea modificării Regulamentului privind amplasarea  organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 80 din 30.05.2013


HCL nr.119/29.08.2014 REFERITOR LA: Aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revin proprietarilor pentru reabilitarea  termică precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către U.A.T. municipiul Caracal în legătură cu lucrările de  reabilitare termica co-finanţate prin fondurile  structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene


Proces verbal din 31.07.2014


HCL nr.118/31.07.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.


HCL nr.117/31.07.2014 REFERITOR LA: Numirea în funcţia de Şef Sediu secundar Caracal în cadrul Companiei de Apă Olt SA,  d-lui Varia Doru.
Abrogata prin:
HCL nr.25/31.03.2015


HCL nr.116/31.07.2014 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26, către Camera Agricolă Judeţeană Olt, cu sediul în Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr.165.


HCL nr.115/31.07.2014 REFERITOR LA: Aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Municipiului Caracal precum si lista cu dosarele respinse, pentru anul 2014.


HCL nr.114/31.07.2014 REFERITOR LA: Repartizarea în vederea închirierii a 3 locuinţe situate  în municipiul Caracal str. Vasile  Alecsandri, nr.9, sc. B, ap.2, parter, str. Vasile Alecsandri nr. 76, sc.1, et.2, ap.11   şi  B-dul N.Titulescu nr. 88, bl. D1, sc.C, et.2, ap.11.


HCL nr.113/31.07.2014 REFERITOR LA: Atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Modificata prin:
HCL nr.127/29.08.2014
HCL nr.137/30.09.2014


HCL nr.112/31.07.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iunie 2014.


Proces verbal din 28.07.2014


HCL nr.111/28.07.2014 REFERITOR LA: Aprobarea unui contract de cesiune de creanţă între Consiliul Local al Municipiului Caracal şi SC CEZ Vânzare SA.


HCL nr.110/28.07.2014 REFERITOR LA: Mandatarea Asociaţiei “Romanaţi Serv”- asociaţie de dezvoltare intercomunitară, să delege gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL şi să atribuie acestui operator Contractul de delegare a gestiunii. 
Modificata si Completata prin:
HCL nr.62/29.06.2015
HCL nr.100/28.09.2017
HCLnr.188/21.12.2018
HCLnr.78/28.06.2019
HCLnr.4/10.01.2022
HCLnr.19/31.01.2022
HCLnr.46/28.03.2022
HCLnr.197/31.10.2023


HCL nr.109/28.07.2014 REFERITOR LA: Mandatarea Asociaţiei “Romanaţi Serv”- asociaţie de dezvoltare intercomunitară, să delege gestiunea serviciului public de salubrizare al municipiului Caracal către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL şi să atribuie acestui operator Contractul de delegare a gestiunii
Completata prin:
HCLnr.21/31.01.2018
Abrogata prin:
HCLnr.35/28.12.2020


HCL nr.108/28.07.2014 REFERITOR LA: Atribuirea bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Caracal,  aferente serviciilor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, către S.C. Compania de Apă Olt S.A., ca bunuri de retur în cadrul contractului de delegare prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
Modificata si Completata prin:
HCL nr.79/31.08.2015
HCLnr.191/23.12.2019


HCL nr.107/28.07.2014 REFERITOR LA: Aprobarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal
Modificata si Completata prin:
HCL nr.148/31.10.2019
HCL nr.167/29.12.2014
HCL nr.42/30.04.2015
HCL nr.10/31.01.2017
HCLnr.76/31.07.2017
HCLnr.122/27.11.2017
HCLnr.139/21.12.2017
HCLnr.32/28.02.2018
HCLnr.38/30.03.2018
HCLnr.50/27.04.2018
HCLnr.89/23.07.2018
HCLnr.102/31.08.2018
HCLnr.139/31.10.2018
HCLnr.146/05.11.2018
HCLnr.180/06.12.2018
HCLnr.194/21.12.2018
HCLnr.47/23.04.2019
HCLnr.64/31.05.2019
HCLnr.82/28.06.2019
HCLnr.96/31.07.2019
HCLnr.144/30.09.2019
HCLnr.188/23.12.2019
HCLnr.189/23.12.2019
HCLnr.193/23.12.2019
HCLnr.42/30.04.2020
HCLnr.45/19.05.2020
HCLnr.46/19.05.2020
HCLnr.49/29.05.2020
HCLnr.81/29.07.2020
HCLnr.13/29.01.2021


Proces verbal din 15.07.2014


HCL nr.106/15.07.2014 REFERITOR LA: Asocierea Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal cu Comuna Deveselu prin Consiliul Local al Comunei Deveselu şi cu Comuna Redea prin Consiliul Local al Comunei Redea în vederea acceptării acestora în calitate de membrii asociati la “A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, precum şi aprobarea Actului constitutiv actualizat al “A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local.


Proces Verbal din 27.06.2014


HCL nr. 105/27.06.2014 REFERITOR LA: Numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.
Abrogata prin:
HCL nr.06/27.02.2015


HCL nr. 104/27.06.2014 REFERITOR   LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.


HCL nr. 103/27.06.2014 REFERITOR   LA: Aprobarea inventarului domeniului  privat al  municipiului Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.91/31.08.2017
HCLnr.81/31.07.2017
HCLnr.78/31.07.2017
HCLnr.75/31.07.2017
HCLnr.69/23.06.2017
HCL nr.55/29.11.2016
HCL nr.52/29.11.2016
HCL nr.28/31.08.2016
HCL nr.42/30.04.2015
HCL nr.166/29.12.2014
Abrogata prin:
HCLnr.19/31.01.2018


HCL nr. 102/27.06.2014 REFERITOR   LA: Aprobarea procedurii privind acordarea de scutiri/ reduceri de majorări   de întârziere şi penalităţi aferente obligaţiilor bugetare restante la 31.12.2013,   constând în impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii şi alte venituri  datorate bugetului local de către persoanele juridice, personele  fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderile individuale şi asociaţiile familiale de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Caracal.


HCL nr. 101/27.06.2014 REFERITOR   LA: Asocierea Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal cu Comuna Deveselu prin Consiliul Local al Comunei Deveselu şi cu Comuna Redea prin Consiliul Local al Comunei Redea în vederea acceptării acestora în calitate de membrii asociaţi la  “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.” , precum şi aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local.
Revocata prin:
HCL nr.106/15.07.2014


HCL nr. 100/27.06.2014 REFERITOR   LA: Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ROMANAŢI SERV”  prin asocierea municipiului Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal  cu comuna Deveselu prin Consiliul Local al comunei Deveselu şi comuna Redea   prin Consiliul Local al comunei Redea.
Modificată și completată prin:


HCL nr. 99/27.06.2014 REFERITOR   LA: Prelungirea  contractului de concesiune nr.38/14.05.2014, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 65 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Calea Bucureşti, bl E16, pe care este construit un spaţiu comercial.


HCL nr. 98/27.06.2014 REFERITOR   LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna mai 2014.


HCL nr. 97/27.06.2014 REFERITOR   LA: Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.


HCL nr. 96/27.06.2014 REFERITOR   LA: Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Spătaru Marin, membru PDL.


Proces Verbal din 17.06.2014


HCL nr. 95/17.06.2014 REFERITOR   LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.


Proces Verbal din 06.06.2014


HCL nr. 94/06.06.2014 REFERITOR LA: Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială  Caracal.
Modificata si Completata prin:
HCLnr.114/21.09.2018
HCLnr.157/26.11.2021
HCLnr.42/28.03.2022


HCL nr. 93/06.06.2014 REFERITOR LA: Revocarea  prevederilor HCL nr. 89/29.05.2014 privind delegarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Caracal catre  societatea A.D.P.P. Caracal SRL,  cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4,  avand ca unic actionar Municipiul Caracal, precum şi prevederilor HCL nr. 90/29.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal către A.D.P.P. Caracal SRL,  cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4.


HCL nr. 92/06.06.2014 REFERITOR LA: Aprobarea unor  tarife pentru activităţile  serviciilor publice de salubrizare şi administrare a domeniului public şi privat în municipiul Caracal, prestate de către societatea  A.D.P.P. CARACAL S.R.L.
Modificata prin:
HCL nr.34/30.04.2015


HCL nr. 91/06.06.2014 REFERITOR LA: Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  societăţii A.D.P.P. CARACAL SRL.
Abrogata prin:
HCL nr.33/30.04.2015


Proces Verbal din 29.05.2014


HCL nr. 90/29.05.2014 REFERITOR LA: Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal către A.D.P.P. Caracal SRL,  cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4.
Revocata prin:
HCL nr.93/06.06.2014


HCL nr. 89/29.05.2014 REFERITOR LA: Delegarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Caracal catre  societatea A.D.P.P. Caracal SRL,  cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4,  avand ca unic actionar Municipiul Caracal. 
Revocata prin:
HCL nr.93/06.06.2014


HCL nr. 88/29.05.2014 REFERITOR LA: Extinderea domeniului de activitate al societăţii A.D.P.P. Caracal S.R.L. cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr.4.
Revocata prin:
HCL nr.101/27.06.2014
HCL nr.106/15.07.2014


HCL nr. 87/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Contractului de administrare a societății A.D.P.P.  CARACAL S.R.L. nr. 150/30.05.2014 încheiat cu dl. Negreanu Gheorghiță Dănuț. 


HCL nr. 86/29.05.2014 REFERITOR LA: Rezilierea contractului de concesiune nr. 5047/21.06.1999 prelungit prin act adițional nr. 6513/16.06.2009 încheiat cu SC I.G.O. SA Caracal, începând cu data de 01.06.2014, precum si împuternicirea Primarului municipiului Caracal de a desemna prin dispoziție comisia de repartizare a bunurilor ce au fost utilizate în derularea contractului de concesiune nr.5047/21.06.1999.


HCL nr. 85/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE BAZĂ DE AGREMENT ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ“ din municipiul Caracal, strada General Magheru nr. 110-114  beneficiar – S.C. VIODOR COMPANY S.R.L.


HCL nr. 84/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către SC CEZ Distribuţie SA, a unor active fîxe(capacităţi energetice) din investiţia „Extindere reţea joasă tensiune şi iluminat public str. Trandafirilor şi Mărţişorului, municipiul Caracal, judeţul Olt” în vederea furnizării de energie electrică.


HCL nr. 83/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.


HCL nr. 82/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 31.03. 2014.


HCL nr. 81/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea  dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 9101 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, modificării şi completării inventarului domeniului public/privat al municipiului Caracal,  intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor două loturi rezultate.


HCL nr. 80/29.05.2014 REFERITOR LA: Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 6,00  mp,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal,  str. Iancu Jianu la N de Şcoala Gimnazială nr. 2, jud. Olt.


HCL nr. 79/29.05.2014 REFERITOR LA: Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 12,00  mp,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal,  str. Iancu Jianu, la N de Şcoala Gimnazială nr. 2, jud. Olt.


HCL nr. 78/29.05.2014 REFERITOR LA:  Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 48,00  mp,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Aleea Castanilor, la S de Bl. E7, jud. Olt.


HCL nr. 77/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea vânzarii prin licitaţie publică a imobilelor teren intravilan în suprafaţă de 1612,23 mp şi a construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, situate în Caracal, str. Negru Vodă, nr. 15, jud. Olt, imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal  precum şi acordarea unui drept de preemţiune la cumpărarea acestor imobile în favoarea Ministerului Culturii şi Cultelor conform prevederilor Legii nr.422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HCL nr. 76/29.05.2014 REFERITOR LA: Completarea HCL nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor  statiilor de îmbarcare/debarcare, altele decat autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean / interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.


HCL nr. 75/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna aprilie 2014.


HCL nr. 74/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2014.


HCL nr. 73/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive a solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din  fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri  în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor, in anul 2014.


HCL nr. 72/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea  tarifelor pentru plata manoperei unor acţiuni şi lucrări de asistenţă sanitar – veterinară  practicate în cadrul Clinicii Sanitar – Veterinară Caracal.


HCL nr. 71/29.05.2014 REFERITOR LA: Încetarea aplicabilităţii H.C.L. ale municipiului Caracal nr. 166/23.12.2013 şi nr. 48/2014 precum şi aprobarea încadrarii pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul şi extravilanul  municipiului Caracal.

Modificata si completata prin:


HCL nr. 70/29.05.2014 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Dumitrescu Crisitian.


HCL nr. 69/29.05.2014  REFERITOR LA: Aprobarea cotei de cofinanţare şi a contribuţiei solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului local al municipiului Caracal pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.


Proces Verbal din 20.05.2014


HCL nr. 68/20.05.2014 REFERITOR LA: Reactualizarea devizului general în vederea implementării obiectivului de investiţii «AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP CLĂDIRI “CENTRUL DE ASISTENŢĂ  MEDICO-SOCIALĂ CARACAL”»


Proces Verbal din 30.04.2014


HCL nr. 67/30.04.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire sens giratoriu şi parcare, intersecţia Calea Bucureşti cu strada Antonius Caracalla, municipiul Caracal, judeţul Olt”.


HCL nr. 66/30.04.2014 REFERITOR LA: Stabilirea cotei părţi din chiria ce va fi încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri.


HCL nr. 65/30.04.2014 REFERITOR LA: Aprobarea derogării de la condiţiile de construire, stabilite prin R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Caracal, respectiv: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT pentru suprafaţa de teren de 14.000,00 mp. Din municipiul Caracal str. Dragoş Vodă nr. 2D în vederea edificării unui hypermarket cu suprafaţă construită de aprox. 2.000,00 mp.


HCL nr. 64/30.04.2014 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 6 mp situată în str. Iancu Jianu la N de Şcoala Gimnazială nr.2, suprafaţă de teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, către SC Columbia Spătaru SRL prin administrator Duică Cristina.


HCL nr. 63/30.04.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.
Abrogata prin:
HCL nr. 47/28.05.2015 


HCL nr. 62/30.04.2014 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de 21,60 mp situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26 către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt.


HCL nr. 61/30.04.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna martie 2014.


HCL nr. 60/30.04.2014 REFERITOR LA: Aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul 2014.


Proces Verbal din 14.04.2014


HCLnr. 59/14.04.2014 REFERITOR LA: Aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Caracal ca acţionar la SC. Compania de Apă Olt SA.


Proces Verbal din 31.03.2014


HCLnr. 58/31.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către SC CEZ Distributie SA, a unor  active fixe (capacităţi energetice) din investiţia „Extindere reţea de 0,4 KV şi iluminat public str. Măceşului, municipiul Caracal, judeţul Olt” în vederea furnizării de energie electrică.


HCLnr. 57/31.03.2014 REFERITOR LA: Parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal şi Consiliul Judeţean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru – Caracal organizat conform Calendarului anual  al principalelor manifestări cultural artistice.


HCLnr. 56/31.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.


HCLnr. 55/31.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna februarie 2014.


HCLnr.. 54/31.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea comunei Deveselu ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.


HCLnr.. 53/31.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea comunei Pleşoiu ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.  


HCLnr. 52/31.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea comunei Cîrlogani ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.  


HCLnr.. 51/31.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea comunei Găneasa ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.  


 HCLnr. 50/31.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea localităţii Balş ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”. 


HCLnr. 49/31.03.2014 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza  Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.   


 HCLnr. 48/31.03.2014 REFERITOR LA: Completarea şi modificarea  anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.166/2013 privitoare la „Încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din municipiul Caracal”.    
Abrogata prin:
HCL nr. 71/29.05.2014


HCLnr. 47/31.03.2014 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal, a  suprafeţei de teren de 6 mp, situată în str. Iancu Jianu intersecţie cu str. Heliade Rădulescu  la Nord de Şcoala Gimnazială nr.2.


HCLnr. 46/31.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.23 din 30.06.2010, privitoare la aprobarea actualizării Nomenclatorului stradal al municipiului Caracal.


HCLnr. 45/31.03.2014 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 12 mp situată în str. Iancu Jianu la N de Şcoala Gimnazială nr.2, suprafaţă de teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, către SC Columbia Spătaru SRL  prin  administrator Duică Cristina.


HCLnr. 44/31.03.2014 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a  suprafeţei de teren de 46 mp, situată la E de bl.B 6, Aleea Dragoş Vodă şi a suprafetei de teren de 48 mp situată la S de bl. E7, Aleea Castanilor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal, către d-nul Terheci Paul. 


HCLnr. 43/31.03.2014 REFERITOR LA: Actualizarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor, a criteriilor şi modului de repartizare  a locuinţelor socialeaflate pe raza municipiului Caracal.  

Descarca model Cerere


HCLnr. 42/31.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritateîn soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor in anul 2014.


HCLnr. 41/31.03.2014 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.6/22.06.2012 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.


HCLnr. 40/31.03.2014 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Băţăgui Costel Răzvan, membru PNL.


HCLnr. 39/31.03.2014 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Ionescu Dan Valentin, membru PSD.


HCLnr. 38/31.03.2014 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Petcu Adrian, membru PSD. 


HCLnr. 37/31.03.2014 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Cernat Şerban Costin.


Proces Verbal din 28.02.2014


HCLnr.36/28.02.2014 REFERITOR LA: Completarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 63/31.10.2008 privind interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe domeniu public sau privat al municipiului Caracal.


HCLnr.35/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE,COMPARTIMENTARE SI ACCES EXTERIOR CABINET MEDICINA DENTARA “ din municipiul Caracal, Aleea Petru Rareş nr.8, bl.C2, parter, sc. B, ap.1  beneficiar – CABINET INDIVIDUAL MEDICINA DENTARA JITIANU NICULINA.


HCLnr.34/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu  (PUD) şi a Regulament Local de Urbanism  pentru obiectivul „SPATIU  COMERCIAL PARTER “ din municipiul Caracal, str. Iancu Jianu , nr.3,  beneficiar BRICEAG MARIAN.


HCLnr.33/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 31.12. 2013.

Anexe la HCL nr.33/28.02.2014.


HCLnr.32/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna ianuarie 2014.


HCLnr.31/28.02.2014 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de 49,70 mp situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26 către   Asociaţia „ Forumul de Acţiune Civică”.


HCLnr.30/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Local de acțiune  pentru anul 2014 în vederea împlementării H.G. nr. 1221/2011 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2012-2020.


HCLnr.29/28.02.2014 REFERITOR LA: Prelungirea contractului  nr.579/19.03.2004 ce are ca obiect concesiunea terenului în suprafaţă de 46 mp, situat în Aleea Dragoş Vodă la est de bl.B6 şi a contractului nr. 580/19.03.2004 ce are ca obiect concesionare terenului  în suprafaţă de 48 mp situat  în Aleea Castanilor la sud de bl.E7.


HCLnr.28/28.02.2014 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal, a  suprafeţei de teren de 46 mp, situată la E de bl.B 6, Aleea Dragoş Vodă şi a suprafeţei de teren de 48 mp situată la S de bl. E7, Aleea Castanilor.


HCLnr.27/28.02.2014 REFERITOR LA: Înfiinţarea unui punct de lucru  secundar al Cabinetului Şcolar nr. 3 în incinta Colegiului Agricol „ Dimitrie Petrescu”, str. Vasile Alecsandri nr. 104.


HCLnr.26/28.02.2014 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită pe termen de trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de 28,09 mp din imobilul situat în Caracal, str. Aleea Creşei nr.1.


HCLnr.25/28.02.2014 REFERITOR LA: Îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul  Anexei la HCL  Caracal nr. 85/28.09.2007 privind aprobarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal, judeţul Olt.


HCLnr.24/28.02.2014 REFERITOR LA: Îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul Anexei nr.2 din HCL nr. 167/23.12.2013 privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2014.


HCLnr.23/28.02.2014 REFERITOR LA: Constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, asupra imobilului teren în suprafaţă de 23.500,00 mp.  care aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul  municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116-lot nr. 2,  judeţul Olt în vederea construirii unui Parc Fotovoltaic.


HCLnr.22/28.02.2014 REFERITOR LA: Constituireaunui drept de superficie, cu titlu oneros, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, asupra imobilului teren în suprafaţă de 24.423,00 mp. care aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul   municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116-lot nr. 1,  judeţul Olt în vederea construirii unui Parc Fotovoltaic.


HCLnr.21/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului  Caracal nr.6 din 30.01.2014, privitoare la aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare a acesteia.


HCLnr.20/28.02.2014 REFERITOR LA: Acordarea unui drept de servitute de trecere şi de vedere pe terenul situat în municipiul Caracal, Bd. A. Caracalla, la vest de imobilul de la nr.22A, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal. 


HCLnr.19/28.02.2014 REFERITOR LA: Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 1273,67 mp,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, str.Antonius Caracalla, nr. 45, jud. Olt.


Proces Verbal din 10.02.2014


HCLnr.18/10.02.2014 REFERITOR LA: Punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea Spitalului municipal Caracal pentru implementarea proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”.


Proces Verbal din 30.01.2014


HCLnr.17/30.01.2014 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 85/28.09.2007, privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Caracal, judeţul Olt.


HCLnr.16/30.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014, precum şi aprobarea programului de investiţii cu finanţare din excedentul anilor precedenţi.


HCLnr.15/30.01.2014 REFERITOR LA: Acordarea unui drept de servitute de trecere pe terenul situat în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, situat la Vest de Blocul N.


HCLnr.14/30.01.2014 REFERITOR LA: Concesionarea, fără licitaţie publică, către SC ADRIANA FARM SRL, pe o perioadă de 49 ani a unei suprafeţe de teren de 23,00 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, din Caracal str. Mihai Eminescu la nord şi est de bl.13B, pentru realizarea unei extinderi şi amenajarea unei farmacii.


HCLnr.13/30.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.


HCLnr.12/30.01.2014 REFERITOR LA: Modificarea poziţiilor 8 şi 10 din anexa 2b la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 80/31.10.2012 privind includerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 21,3352 ha din care 21,2852 ha amplasată în extravilan şi 0,0500 ha amplasată în intravilanul municipiului Caracal şi aprobarea cuantumului despăgubirilor conform Deciziei de expropriere nr. 1358/29.09.2011.


HCLnr.11/30.01.2014 REFERITOR LA: Includerea în domeniul privat al Municipiului Caracal a suprafeţei de 2.2872 ha teren amplasat în extravilanul municipiului Caracal precum şi a suprafeţei de 23 mp situată în intravilanul municipiului Caracal.


HCLnr.10/30.01.2014 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.


HCLnr.09/30.01.2014 REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2014.
Modificata prin:
HCL nr. 57/31.03.2014


HCLnr.08/30.01.2014 REFERITOR LA: Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2014-2015.


HCLnr.07/30.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă Ia locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna decembrie 2013.


HCLnr.06/30.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
Modificata si completata prin: 
HCL nr.21/28.02.2014
HCL nr.146/28.11.2014
HCL nr.75/31.08.2015
Abrogata prin:
HCL nr. 150/31.10.2019 


HCLnr.05/30.01.2014 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr.3/01.01.2011 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10 mp ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în B-dul Antonius Caracalla, nr. 6, în faţă la magazinul ABC, pentru depozitare lăzi frigorifice.


HCLnr.04/30.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal.


HCLnr.03/30.01.2014 REFERITOR LA: Privind aprobarea documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic General al municipiului Caracal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia”.
Modificata si completata prin:
HCLnr.162/27.12.2021


Proces Verbal din 16.01.2014


HCLnr.02/16.01.2014 REFERITOR LA: Completarea prevederilor HCL nr. 129/30.09.2013 privind finanţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal.


HCLnr.01/16.01.2014 REFERITOR LA: Finanțarea punctului de lucru al Centrului Județean de Excelență Olt, instituție cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Liceului Teoretic “Mihai Viteazu” din municipiul Caracal.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516