loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2015

Proces verbal din 21.12.2015

HCL nr.111/21.12.2015 REFERITOR LA: Constituirea Comisiei de analiză şi verificare a activităţii Serviciului Public de interes local ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TARGULUI SAPTAMANAL CARACAL.

HCL nr.110/21.12.2015 REFERITOR LA: Acordul de principiu privind transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal în administrarea Consiliul local al comunei Deveselu.
Modificata prin:
HCL nr.22/29.04.2016

HCL nr.109/21.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea  anularii  cotei de 73,3% din majorarile de întârziere  la plata impozitelor si taxelor locale, precum si Procedura de acordare a anularii cotei de 73,3% din majorarile de întârziere la plata impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice/juridice.  

HCL nr.108/21.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2015.

HCL nr.107/21.12.2015 REFERITOR LA: Prelungirea folosintei gratuite de catre Casa Judeteana de Pensii Olt – Serviciul de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, pe o perioada de 3 ani a unor spatii în suprafata totala de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, jud. Olt.

HCL nr.106/21.12.2015 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte.

HCL nr.105/21.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2016, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

HCL nr.104/21.12.2015 REFERITOR LA: Acceptarea Unitatii Administrativ Teritoriala – comuna Crîmpoia jud. Olt ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare Olt.

HCL nr.103/21.12.2015 REFERITOR LA: Numirea în functie publica de conducere sef serviciu al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal. 

Încetare aplicabilitate prin:

Proces verbal din 10.11.2015

HCL nr.102/10.11.2015  REFERITOR LA: Instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

HCL nr.101/10.11.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

HCL nr.100/10.11.2015 REFERITOR LA: Aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2015.                            

HCL nr.99/10.11.2015 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2016 .

HCL nr.98/10.11.2015 REFERITOR LA: Aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2016.
Modificata prin:
HCL nr.20/28.03.2016

Proces verbal din 30.10.2015

HCL nr.97/30.10.2015  REFERITOR LA: Aprobarea fondurilor necesare decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice din Invatamantul preuniversitar de stat de pe raza  Municipiului Caracal, care vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV al anului bugetar 2015.

HCL nr.96/30.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2015.

HCL nr.94/30.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 62, judeţul Olt.

Proces verbal din 30.09.2015

HCL nr.93/30.09.2015 REFERITOR LA:  Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015.

HCL nr.92/30.09.2015 REFERITOR LA: transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal în administrarea Consiliul local al comunei Deveselu pentru o perioadă de 20 de ani.
Abrogata prin:
HCL nr.110/21.12.2015

HCL nr.91/30.09.2015 REFERITOR LA: aprobarea aderării Municipiului Caracal la ASOCIAŢIA GAL INIMA ROMANAŢIULUI.
Modificata si completata prin:
HCLnr.132/30.09.2019

HCL nr.90/30.09.2015 REFERITOR LA: concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului – construcţie parter (fost punct termic) şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 55,16 mp aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, situate în Caracal, Aleea Stejarilor F.N în vederea amenajării unui spaţiu de depozitare.

HCL nr.89/30.09.2015 REFERITOR LA: desemnarea administratorului special la SC IGO SA Caracal, societate în faliment, prin lichidator PHOENIX SPRL Slatina, în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.

HCL nr.88/30.09.2015 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.

HCL nr.87/30.09.2015 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

HCL nr.85/30.09.2015 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Florea Octavian, membru P.S.D.

Proces verbal din 11.09.2015

HCL nr.84/11.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015, respectiv completarea listei  de investiții pe anul 2015 la nivel de UAT.

HCL nr.83/11.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii la finanţare de către Primăria municipiului Caracal a proiectului„PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, („PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA – CARACAL”)

HCL nr.82/11.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SISTEMUL DE ÎNŞTIINŢARE – ALARMARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI CARACAL”, parte integrantă a proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”(„PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA – CARACAL”)

Proces verbal din 31.08.2015

HCL nr.81/31.08.2015 REFERITOR LA: acceptarea Unităţilor Administrativ Teritoriale – comuna Şerbăneşti jud. Olt, comuna Tia Mare, jud Olt, comuna Gostavăţu, jud. Olt, comuna Băbiciu, jud. Olt, comuna Izbiceni, jud. Olt, comuna Fărcaşele, jud. Olt şi comuna Scărişoara, jud. Olt ca membrii ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

HCL nr.80/31.08.2015 REFERITOR LA: stabilirea redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, concesionate către S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
Modificata prin:
HCL nr.152/31.10.2019

HCL nr.79/31.08.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea în mod corespunzător a Anexei la H.C.L. nr. 108/28.07.2014 privind atribuirea bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, către S.C. Compania de Apă Olt S.A., ca bunuri de retur în cadrul contractului de delegare prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

HCL nr.78/31.08.2015 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2015 a sumei de 259.600 lei pentru cofinanţarea obiectivului „dotarea cu echipamente medicale” – obiectivul Computer Tomograf.

HCL nr.77/31.08.2015 REFERITOR LA: închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 2 ani a unor spaţii, aflate în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalul Municipal Caracal, pentru instalare automate de băuturi calde.

HCL nr.76/31.08.2015 REFERITOR LA: concesionarea, fără licitaţie publică, către CABINET MEDICAL VETERINAR DR. DINU M. ŞTEFAN, pe o perioadă de 10 ani a corpului de clădire cu destinaţia de cabinet medical veterinar în suprafaţă construită de 155,48 mp., aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta imobilului din municipiul Caracal, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 2B. 

HCL nr.75/31.08.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.6 din 30.01.2014, privitoare la aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

HCL nr.74/31.08.2015 REFERITOR LA: înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Caracal, aprobarea numărului de posturi, a structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Caracal. 

HCL nr.73/31.08.2015 REFERITOR LA: numirea în funcţie contractuală de conducere director al  Centrului de Asistenţă Medico-Socială Caracal. 

HCL nr.72/31.08.2015 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, către Societatea Comercială CEZ  DISTRIBUŢIE  S.A.,  a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal în vederea amplasării unor posturi de transformare în anvelopă de beton şi unor stâlpi de beton armat.

HCL nr.71/31.08.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 6/22.06.2015 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

HCL nr.70/31.08.2015 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru d-na Pruna Cornelia, membru PSD.HCL nr.69/18.08.2015 REFERITOR LA: Aprobarea cresterii salariale cu 12%, incepand cu luna august 2015, pentru personalul angajat incadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal siincadrul institutiilor siserviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Caracal.

Proces verbal din 18.08.2015

HCL nr.68/18.08.2015 REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe trimestrul III si trimestrul IV 2015.

Proces verbal din 30.07.2015

HCL nr.67/30.07.2015 REFERITOR LA: acordarea avizului favorabil pentru numirea în funcţia de Şef Sediu secundar Caracal în cadrul Companiei de Apă Olt SA, a  d-lui  Florea Octavian.

HCL nr.66/30.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015, respectiv modificarea şi completarea listelor de investţii pe anul 2015.

HCL nr.65/30.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2015 , respectiv repartizarea execedentului obținut din venituri proprii la 31.12.2014 pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

HCL nr.64/30.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna IUNIE 2015.

HCL nr.63/30.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, judeţul Olt, municipiul Caracal, str. Dragoş Vodă nr.2C”.

Proces verbal din 29.06.2015

HCL nr.62/29.06.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv”către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

HCL nr.61/29.06.2015 REFERITOR LA: aplicarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 39/26.05.1999 referitoare la stabilirea cantităţii de gunoi care se produce de către gospodariile individuale, ridicate de către R.A.G.C.L. şi prevederile HCL Caracal nr. 46/31.03.2008 referitoare la stabilirea cantităţii de deşeuri municipale ce vor fi precolectate, colectate şi transportate de către SC IGO SA Caracal de la persoane fizice care locuiesc în imobile tip condominiu.

HCL nr.60/29.06.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna MAI 2015.

HCL nr.59/29.06.2015 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în domeniul public al Judeţului Olt şi administrarea Consiliului Judeţean Olt, a imobilului – teren în suprafaţă de 1275 mp situat în Caracal, str. Plevnei nr. 36 B, jud. Olt.

Proces verbal din 19.06.2015

HCL nr.58/19.06.2015 REFERITOR LA: aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii la finanțe de către Primăria municipiului Caracal a proiectului ,,SCHIMBURI DE TRADIȚII ȘI PATRIMONIU CULTURAL COMUN PE MALURILE DUNĂRII” (,,THE COMMON HERITAGE AND TRADITION EXCHANGE ON THE COASTS OF DANUBE RIVER”)

Proces verbal din 28.05.2015

HCL nr.57/28.05.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 130/30.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal. 

HCL nr.56/28.05.2015 REFERITOR LA: cumpărarea  bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar Phoenix SPRL înscrise în Publicaţia de vânzare nr. 1016/05.05.2015, în limita a 75% din valoarea de evaluare a acestora, cu posibilitatea achitării contravalorii acestora în rate egale pe o perioada de 24 luni în situaţia în care se primeşte acordul Adunării creditorilor ai debitoarei.

HCL nr.55/28.05.2015 REFERITOR LA: exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Caracal la cumpărarea imobilului – clădire şi teren – situat în municipiul Caracal, str. Piaţa Victoriei nr.2, jud. Olt.

HCL nr.54/28.05.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna APRILIE 2015.

HCL nr.53/28.05.2015 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

HCL nr.52/28.05.2015 REFERITOR LA: aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.03.2015.  

HCL nr.51/28.05.2015 REFERITOR LA: însuşirea raportului de evaluare având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 46,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Aleea Dragoş Vodă, la E de Bl. B6, jud. Olt.

HCL nr.50/28.05.2015 REFERITOR LA: aprobarea unor criterii suplimentare în vederea atribuirii terenurilor conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCL nr.49/28.05.2015 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă a unei suprafeţe de teren atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003 şi repartizarea acesteia altui beneficiar.

HCL nr.48/28.05.2015 REFERITOR LA: contravaloarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.

HCL nr.47/28.05.2015 REFERITOR LA: planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal. 

HCL nr.46/28.05.2015 REFERITOR LA: Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.6/22.06.2012 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

HCL nr.45/28.05.2015 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Dimulescu Virgiliu Dan, membru PSD.

HCL nr.44/28.05.2015 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Gâtan Ilie, membru P.S.D.

Proces verbal sedinta ordinara 30.04.2015

HCL nr.43/30.04.2015 REFERITOR LA: Prelungirea perioadei de aplicabilitate  a reducerii cu 40% a taxelor stabilite pentru folosirea locurilor publice de desfacere în pieţele agroalimentare şi târgul săptămânal prevăzute în anexa nr. 11 la HCL nr. 161/2014, până la 31.12.2015.

HCL nr.42/30.04.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării unor suprafeţe de teren şi repoziţionarea acestora înscrise în Cartea Funciară, deţinute de beneficiari ai Legii nr. 15/2003.

HCL nr.41/30.04.2015 REFERITOR LA: Neexercitarea de către Consiliul local al municipiului Caracal a dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului – clădire şi teren – situat în municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918nr. 6B, judeţul Olt.

HCL nr.40/30.04.2015 REFERITOR LA: Aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracaldestinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritateîn soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor in anul 2015.

HCL nr.39/30.04.2015 REFERITOR LA: Aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Municipiului Caracal precum si lista cu dosarele respinse, in anul 2015.

HCL nr.38/30.04.2015 REFERITOR LA: Aprobarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de  conducere şef serviciu al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal.

HCL nr.37/30.04.2015 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Tufeni jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” .

HCL nr.36/30.04.2015 REFERITOR LA: Parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal şi Consiliul Judeţean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru – Caracal ediţia a V a, organizat în perioada 12 – 17 mai 2015. 

HCL nr.35/30.04.2015 REFERITOR LA: Aprobarea taxei pentru ocuparea ocazională a  terenurilor, ce aparţin domeniului public sau privat al U.A.T. municipiul Caracal, cu terase sezoniere.

HCL nr.34/30.04.2015 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 4 din H.C.L. nr. 92/06.06.2014 privind aprobarea unor tarife pentru activităţile serviciilor publice desalubrizare şi administrare a domeniului public şi privat în municipiul Caracal, prestate de către societatea  A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

HCL nr.33/30.04.2015 REFERITOR LA: Aprobarea organigramei şi statului defuncţii ale societăţii A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

HCL nr.32/30.04.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna MARTIE 2015.

HCL nr.31/30.04.2015 REFERITOR LA: Alegerea viceprimarului municipiului Caracal.

HCL nr.30/30.04.2015 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate. 

HCL nr.29/30.04.2015 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Vîrban Titu, membru PSD.

HCL nr.28/30.04.2015 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Bujor Vasile, membru P.S.D.

HCL nr.27/.04.2015 REFERITOR LA:  Modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobaţi iniţial prin HCL nr.136 / 14.10.2013.

Proces verbal sedinta extraordinara 08.04.2015

HCL nr.26/08.04.2015 REFERITOR LA: Suplimentarea contribuţiei beneficiarului, UAT – municipiul Caracal, la cheltuieli neeligibile, din bugetul local al municipiului Caracal, pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobată iniţial prin HCL nr.69/29.05.2014.

Proces verbal sedinta ordinara 31.03.2015

HCL nr.25/31.03.2015 REFERITOR LA: Abrogarea HCL nr. 117/31.07.2014 privind numirea în funcția de Șef Sediu Secundar Caracal în cadrul Companiei de Apă Olt SA, a d-lui Varia Doru.

HCL nr.24/31.03.2015 REFERITOR LA: Schimbarea d-lui Mocanu Ioan din funcția de viceprimar și declararea vacantă a funcției de viceprimar.

HCL nr.23/31.03.2015 REFERITOR LA: Aprobarea încheierii Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ

HCL nr.22/31.03.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna FEBRUARIE 2015.

HCL nr.21/31.03.2015 REFERITOR LA: Recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în  Municipiul Caracal str. Vasile Alecsandri nr.76, care se vor aplica atât titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani cât şi celor care vor împlini vârsta de 35 ani ulterior datei acestei hotărâri.

HCL nr.20/31.03.2015 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr.1136/23.06.2006, privind pe S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr.15, sector 1

HCL nr.19/31.03.2015 REFERITOR LA: Aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local deUrbanism aferent acestuia în vederea eliminăriitraseelor prezumtive ale drumurilor de acces dinsubzonele definite prin R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Caracal precum şi a unor condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor din subzonele Li2, Li3, Li4, Li5 ”

HCL nr.18/31.03.2015 REFERITOR LA: Încheierea contractelor de închiriere ale unor unităţi locative, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, către posesorii acestora.

Proces verbal sedinta extraordinara 17.03.2015

HCL nr.17/17.03.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015.

Proces verbal din 27.02.2015

HCL nr.16/27.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea dezmembrării imobilului teren şi construcţii în suprafaţă de 33998 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 104, intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor două loturi rezultate.  

HCL nr.15/27.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiei  în vederea alipirii a trei imobile terenuri, ce  aparţin domeniului public al municipiului Caracal, situate în intravilanul  municipiului Caracal, str. Craiovei nr.286, nr.286A şi nr. 286B. 

HCL nr.14/27.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2015 în vederea împlementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020.

HCL nr.13/27.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea amenajării unei parcări publice, în incinta Spitalului Municipal Caracal, la nord de  strada Vasile Alecsandri.

HCL nr.12/27.02.2015 REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2015.
Modificata prin:
HCL nr.36/30.04.2015

HCL nr.11/27.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna IANUARIE 2015.

HCL nr.10/27.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea privind repartizarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local al U.A.T. Municipiul Caracal rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2014 pentru anul 2015, respectiv aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal  pe anul 2015.

HCL nr.09/27.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2014.

HCL nr.08/27.02.2015 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 130/30.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.

HCL nr.07/27.02.2015 REFERITOR LA: Stabilirea criteriilor de repartizare a locuinţelor cu chirie din fondul locativ aflat în patrimoniul municipiului Caracal, rămase libere pe perioada exploatării.

HCL nr.06/27.02.2015 REFERITOR LA: Înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”
Abrogata prin:
HCL nr.19/28.02.2017

HCL nr.05/27.02.2015 REFERITOR LA: Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2015 – 2016.

Proces verbal din 30.01.2015

HCL nr.04/30.01.2015 REFERITOR LA: Completarea HCL nr, 14/31.07.2012 privind contorizarea apei reci și plata a 5 mc de apă rece/familie sau persoană singură/lună, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile sau persoanele singure marginalizate social precum şi HCL nr. 34/31.08.2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor HCL nr.14/31.07.2012 referitoare la contorizarea apei reci şi plata a 5 mc de apă rece/familie sau persoană singură/lună, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile marginalizate social.

HCL nr.03/30.01.2015 REFERITOR LA: Repartizarea sumelor primite din TVA  pe anul 2015 pentru unitatile de invatamant preuniversitar pentru intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.

HCL nr.02/30.01.2015 REFERITOR LA: Actualizarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal pentru anul 2015.

HCL nr.01/30.01.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna decembrie 2014.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516