loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2017

Proces verbal din 21.12.2017


HCL nr. 145/21.12.2017 REFERITOR LA: aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru preluarea în folosinţă gratuită a sălilor aparţinătoare Cinematografului Central situat în Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 8, jud. Olt.


HCL nr. 144/21.12.2017 REFERITOR LA: acordarea unui ajutor de urgenţă reprezentând contravaloarea energiei electrice consumată de persoanele defavorizate social care locuiesc în imobilul situat în str. Negru Vodă nr. 15, corpurile B şi C, pe perioada sezonului rece 2017-2018


HCL nr. 143/21.12.2017 REFERITOR LA: stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Primaria municipiului Carneal si serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Caracal.
Încetare aplicabilitate:
HCLnr.105/03.09.2021
Modificata prin:
HCLnr.155/31.10.2019
HCLnr. 31/31.03.2020


HCL nr. 142/21.12.2017 REFERITOR LA: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat la nivelul municipiului Caracal incepand cu anul scolar 2018 – 2019.


HCL nr. 141/21.12.2017 REFERITOR LA: schimbarea destinatiei imobilului din Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 14A si aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii «DALI Reabilitare imobil Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 14A si schimbarea destinatiei in locuinte sociale».


HCL nr. 140/21.12.2017 REFERITOR LA: numirea reprezentantului Municipiului  Caracal prin Consiliul Local al municipiului  Caracal in Consiliul de Administratie al societatii A.D.P.P. CARACAL S.R.L.


HCL nr. 139/21.12.2017 REFERITOR LA: aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal.
Modificata si completata prin:
HCLnr.32/28.02.2018
HCLnr.38/30.03.2018
HCLnr.50/27.04.2018


HCL nr. 138/21.12.2017 REFERITOR LA: validarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017.


HCL nr. 137/21.12.2017 REFERITOR LA: modificarea si completarea in mod corespunzator a prevederilor H.C.L. nr. 44/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2018.


HCL nr. 136/21.12.2017 REFERITOR LA: modificarea si completarea in mod corespunzator a prevederilor Anexei nr. 9 la H.C.L. nr. 45/27.04.2017 privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2018.


HCL nr. 135/21.12.2017 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului ,,IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT PERFORMANT PENTRU IMBUNATATIREA PROCESELOR INTERNE SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR PRIMARIEI MUNICIPIULUI CARACAL”.


HCL nr. 134/21.12.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentatiei de Avizare a  Lucrarilor de Interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRISTE, IN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.
Abrogata prin:
HCL nr. 112/17.09.2018


HCL nr. 133/21.12.2017 REFERITOR LA: trecerea unui imobil – teren  in suprafata de 1020 mp, categoria de folosinta – drum din domeniul public al municipiului Caracal si administrarea Consiliului local al municipiului Caracal in domeniul public al statului si in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din cadrul Ministerului Transporturilor.


HCL nr. 132/21.12.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune  nr.1515/20.11.2007, ce are ca obiect concesionare teren in suprafata de 50,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Caracal, situat in str. Antonius Caracalla la Nord de bl. K.


HCL nr. 131/21.12.2017 REFERITOR LA: aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe perioada ianuarie – decembrie 2018, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social.


HCL nr. 130/21.12.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2018.


Proces verbal din 27.11.2017


HCL nr. 129/27.11.2017 REFERITOR LA: aprobarea noilor tarife si taxe pentru activitatile  specifice serviciilor  publice de salubrizare  si administrarea domeniului  public si privat practicate in municipiul Carneal, prestate de catre societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..
Abrogata prin:
HCLnr.138/31.10.2018


HCL nr. 128/27.11.2017 REFERITOR LA: darea in folosinta gratuita, catre DISTRIBUTIE   ENERGIE   OLTENIA   S.A.,   a  unei   suprafete  de  0,80  mp  teren   ce  apartin domeniului public  al municipiului  Caracal in vederea  amplasarii unei firide de distributie  stradala FDS-E 3-3.


HCL nr. 127/27.11.2017 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al municipiului  Caracal, beneficiarilor  Legii nr.  15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
Modificata si completata prin:
HCLnr.34/28.02.2018
HCLnr.76/29.06.2018


HCL nr. 126/27.11.2017 REFERITOR LA: transformarea si corectia unor posturi din statele de functii Anexa nr.  3  la H.C.L. nr.  103/2017 si Anexa nr.  3 la H.C.L.  nr.  104/2017.


HCL nr. 125/27.11.2017 REFERITOR LA: actualizarea  componentei  comisiilor sociale de analiza a cererilor  si de solutionare a contestatiilor,  a criteriilor si modului de repartizare a locuintelor sociale aflate pe raza municipiului  Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.132/31.10.2018


HCL nr. 124/27.11.2017 REFERITOR LA: aprobarea  rectificarii  Bugetului  de Venituri si Cheltuieli al municipiului  Caracal pe trimestrul IV 2017.


HCL nr. 123/27.11.2017 REFERITOR LA: aprobarea  contului  de  executie bugetara al U.A.T. Municipiul  Caracalla data de 30.09.2017.


HCL nr. 122/27.11.2017 REFERITOR LA:completarea  inventarului unor bunuri ce apartin  domeniului public  al   municipiului  Caracal, aferente  serviciilor publice  de apa, canal, salubrizare, epurarea  apelor  uzate,  administrarea  domeniului  public  si privat,  aprobat  prin H.C.L. Caracal nr.  107/28.07.2014.


HCL nr. 121/27.11.2017 REFERITOR LA: repartizarea,  in vederea inchirierii,  a locuintei  din  fondul  locativ  situata  in  Caracal,  str.  Carpati  nr.  73,  sc.  A,  ap.  28,  apartinand domeniului  privat al municipiului  Caracal, doarnnei Catalan Marioara Mia, dorniciliata in Caracal, str.  Iancu Jianu nr.  18A, jud. Olt .


HCL nr. 120/27.11.2017 REFERITOR LA: repartizarea,  in vederea inchirierii, a 2 spatii din locuinta apartinand  fondului  locativ situata in Caracal, str.  Traian nr.  2A, domeniul privat al municipiului  Caracal,  domnului  Avram Alexandru, domiciliat in Caracal, str.  Iancu  Jianu nr.  18, jud. Olt.
Modificata si completata prin:
HCLnr.23/28.02.2019


Proces verbal din 13.11.2017


HCL nr. 119/13.11.2017 REFERITOR LA: Completarea  prevederilor H.C.L. Caracal nr. 23/28.02.2017 privind aprobarea solicitarii  transmiterii  imobilelor teren in suprafata de 1148,00  mp si constructii  C2 in suprafata de 202 mp, C3 in suprafata de 84 mp, C4 in suprafata de 26 mp si  C5 in suprafata  de 4 mp situate in Caracal,  str.  Iancu Jianu,  nr.  16, jud.  Olt  din patrimoniul  public  al Statului  Roman  si administrarea  Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea  Semintelor si Materialului Saditor Olt in patrimoniul public al U.A.T. Municipiul  Caracal si administrarea Consiliului   Local   al  Municipiului   Caracal   in  vederea   extinderii si modernizarii Pietei municipale Caracal.


HCL nr. 118/13.11.2017 REFERITOR LA: aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii “Reabilitare parcari, trotuare, alei pietonale si carosabile din zona de locuinte colective Intrarea Buzesti in municipiul  Caracal, judetul  Olt”.


Proces verbal din 31.10.2017


HCL nr.117/31.10.2017 REFERITOR LA: aprobarea încheierii contractelor de cofinanțare cu S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Caracal.


HCL nr.116/31.10.2017 REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinței care aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, în suprafaţă utilă de 53,73 mp, situată în Intrarea Muzeului, nr. 13, bl. 12, sc. 2, ap. 2, parter, Caracal, Jud. Olt, către actualul chiriaș, d-na Bălăianu Rucsandra, titulară a contractului de închiriere nr. 24/2017.
Modificata si completata prin:
HCLnr.69/31.05.2018


HCL nr.115/31.10.2017 REFERITOR LA: renunțarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Caracal.
Modificata si completata prin:
HCLnr.186/21.12.2018
HCLnr.06/31.01.2019
Incetare aplicabilitate:
HCLnr.39/29.04.2021


HCL nr.114/31.10.2017 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unui teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.


HCL nr.113/31.10.2017 REFERITOR LA: stabilirea cuantumului lunar al contribuției de întreținere pe persoană asistată în cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.


HCL nr.112/31.10.2017 REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 16559 lei pentru anul 2017.


HCL nr.111/31.10.2017 REFERITOR LA: acceptarea ofertei Direcției Silvice Olt – Ocolul Silvic Caracal constând în material lemnos sortimentul cherestea și lemn de foc.


HCL nr.110/31.10.2017 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe trimestrul IV 2017.


Proces verbal din 18.10.2017


HCLnr.109/18.10.2017 REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii «MODERNIZARE STRADA MIHAI VITEAZUL, TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE STRADA ȘTRANDULUI ȘI CIMITIRUL EVREIESC (KM 1+064 ȘI KM 1+607), MUNICIPIUL CARACAL».


Proces verbal din 03.10.2017


HCLnr.108/03.10.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”.
Abrogata prin:
HCLnr.35/07.03.2018


Proces verbal din 28.09.2017


HCLnr.107/28.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea închirierii suprafeței de 1676 mp teren aparținând domeniului public al Statului Român aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea C.N.C.F. CFR S.A. în vederea realizării investiției ”Extindere și reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, județul Olt”.

Modificata prin:
HCLnr.139/21.12.2017
HCLnr.106/28.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și  statului de funcții ale Muzeului Romanațiului Caracal.

Încetare aplicabilitate prin:


HCLnr.105/28.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și statului de funcții ale Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.31/29.03.2019
HCLnr.75/29.07.2020

Încetare aplicabilitate:


HCLnr.104/28.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și  statului de funcții ale Bibliotecii „Virgil Carianopol” Caracal.
Modificată prin:
HCLnr.126/27.11.2017
HCLnr.103/22.09.2020

Încetare aplicabilitate:


HCLnr.103/28.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea numărului maxim de posturi, a Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și statului de funcții ale Primăriei municipiului Caracal.
Modificată prin:
HCLnr.120/30.08.2019
HCLnr.88/17.07.2018
HCLnr.126/27.11.2017
HCLnr.29/28.02.2018
HCLnr.47/30.03.2018
HCLnr.108/31.08.2018
HCLnr.30/29.03.2019
HCLnr.67/31.05.2019
HCLnr.142/30.09.2019

Încetare aplicabilitate prin:

HCLnr.30/24.02.2023


HCLnr.102/28.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea numărului maxim de posturi, a Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și  statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal.
Modificată prin:
HCLnr.47/30.03.2018
HCLnr.40/29.03.2019
HCLnr.74/29.07.2020
HCLnr.70/30.06.2021

Încetare aplicabilitate:


HCLnr.101/28.09.2017 REFERITOR LA: înființarea depozitului temporar de deșeuri municipale și a celor asimilate acestora și modificarea anexei nr. 4 la contractul de delegare prin concesiune nr. 5/29.07.2014 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Caracal.


HCLnr.100/28.09.2017 REFERITOR LA: concesionarea unor bunuri imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal către S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.


HCLnr.99/28.09.2017 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal.
Modificata si completata prin:
HCLnr.31/28.02.2018
Abrogata prin:
HCLnr.104/31.08.2018


HCLnr.98/28.09.2017 REFERITOR LA: REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.105/31.08.2018


HCLnr.97/28.09.2017 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.


HCLnr.96/28.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017.

HCLnr.95/28.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2017.


Proces verbal din 12.09.2017


HCLnr.94/12.09.2017 REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 39/07.04.2017 privind înfiinţarea unui număr de 5 linii de gardă, a unei ”Maternități” precum și a Compartimentului de Psihiatrie în cadrul Spitalului Municipal Caracal.


HCLnr.93/12.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de   licitație publică organizate în vederea atribuirii: 

 – Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; 
 – Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a centrului de management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt.
Abrogata prin:
HCLnr.83/29.07.2020


Proces verbal din 31.08.2017


HCLnr.92/31.08.2017 REFERITOR LA: încheierea contractelor de închiriere ale unor unităţi locative, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, către posesorii acestora.


HCLnr.91/31.08.2017 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 179 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, identificat prin număr cadastral 54258, modificării şi completării inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, intabulării şi înscrierii în cartea funciară a 40 de loturi rezultate.


HCLnr.90/31.08.2017 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a  spaţiului în suprafaţă totală de 14,30 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt, Asociației „GAL INIMA ROMANAȚIULUI”.


HCLnr.89/31.08.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”. 
Modificata si completata prin:
HCLnr.21/28.02.2020
HCLnr.71/17.07.2020


HCLnr.88/31.08.2017 REFERITOR LA: achiziționarea unor microcipuri pentru câinii cu stăpân din municipiul Caracal, județul Olt. 


HCLnr.87/31.08.2017 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017.


Proces verbal din 31.07.2017


HCLnr.86/31.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și înființare  secție de psihiatrie a Spitalului  Municipal Caracal”


HCLnr.85/31.07.2017 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 59 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. nr. 08/25.07.2016.


HCLnr.84/31.07.2017 REFERITOR LA: stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Primăria municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Caracal.


HCLnr.83/31.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017.


HCLnr.82/31.07.2017 REFERITOR LA: asigurarea fondurilor necesare derulării activităților pentru implementarea proiectului ”Sprijin Pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Caracal”.


HCLnr.81/31.07.2017 REFERITOR LA: includerea unor imobile în domeniul privat al Municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.


HCLnr.80/31.07.2017 REFERITOR LA: modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Caracal nr. 50/27.04.2017 privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003.


HCLnr.79/31.07.2017 REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr.70/23.06.2017privindstabilirea destinației de locuință a unor spații din incinta unor imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal.


HCLnr.78/31.07.2017 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 21,75 mp și teren intravilan în suprafață de 1818 mp, situate în municipiul Caracal, str. Silozului nr. 22, jud. Olt.


HCLnr.77/31.07.2017 REFERITOR LA: încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul municipiului Caracal situate pe strada Carpenului şi strada Paltinului.


HCLnr.76/31.07.2017 REFERITOR LA: completarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului public al  municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului domeniului public şi privat, aprobat prin H.C.L. Caracal nr. 107/28.07.2014.


HCLnr.75/31.07.2017 REFERITOR LA: includerea unor suprafețe de teren situate în intravilanul municipiul Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.


HCLnr.74/31.07.2017 REFERITOR LA: revocarea H.C.L. Caracal nr. 32/31.03.2017 cu privire la schimbarea destinației unui imobil construcție și închirierea prin licitație publică pe o perioadă de 3 ani a două spații, aflate în domeniul public al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, situate în incinta Colegiului Agricol ,,DIMITRIE PETRESCU” Caracal.


HCLnr.73/31.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA CASEI MEMORIALE IANCU JIANU, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.


HCLnr.72/31.07.2017 REFERITOR LA: organizarea de manifestări cultural – artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal, în limita bugetului alocat sau din încasările realizate de către Centrul Cultural Municipal Caracal.


Proces verbal din 23.06.2017


HCLnr.71/23.06.2017 REFERITOR LA: stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații speciale, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială la nivelul municipiului Caracal

Încetare aplicabilitate prin:


HCLnr.70/23.06.2017 REFERITOR LA: stabilirea destinației de locuință a unor spații din incinta unor imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.79/31.07.2017


HCLnr.69/23.06.2017 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 76,64 mp și teren intravilan în suprafață de 2431,36 mp, situate în municipiul Caracal, str. Silozului nr. 22, jud. Olt.
Revocata prin:
HCLnr.78/31.07.2017


HCLnr.68/23.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.
Modificata prin:
HCLnr.126/30.08.2019
HCLnr.39/29.03.2019
Abrogata prin:
HCLnr.33/31.03.2020


HCLnr.67/23.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) întocmită de SC Trodonic S.R.L privitor la obiectivul de investiții «REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL ÎN MUNICIPIUL CARACAL» și a indicatorilor tehnico-economici ai acestei investiții.


HCLnr.66/23.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 7 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2017.


HCLnr.65/23.06.2017 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului OLIWER DOBRE – CONSTANTIN.


HCLnr.64/23.06.2017 REFERITOR LA: validarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2017.


HCLnr.63/23.06.2017 REFERITOR LA: constituirea ca parte civilă a municipiului Caracal în dosarul nr. 32/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova cu suma de 4.984.449,56 lei.


Proces verbal din 31.05.2017


HCLnr.62/31.05.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 1593/17.07.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 16,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Nicolae Titulescu (Piaţa Gării), Jud. Olt, pe care este construit un spaţiu comercial.


HCLnr.61/31.05.2017 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din H.C.L. nr. 52/29.11.2016 privind modificarea poziției nr. 488 din Anexa la H.C.L. Caracal nr. 103/27.06.2014 privind aprobarea domeniului privat al municipiului Caracal și completarea acestuia cu o nouă poziție.


HCLnr.60/31.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2017.


HCLnr.59/31.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea obiectivului de investiţii «LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI BLOC LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEȚUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 2C».


HCLnr.58/31.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2017.


HCLnr.57/31.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal, pentru anul 2017.


HCLnr.56/31.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor in anul 2017. 


HCLnr.55/31.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuinţă parter şi demisol parţial pe strada Gheorghe Doja nr.34B, municipiul Caracal, judeţul Olt”, investitori Dumitrescu Flavius Teodor şi Dumitrescu Diana Mădălina generat de imobilul din strada Gheorghe Doja nr.34B şi cvartalul delimitat de străzile Miron Costin, Craiovei, Elena Doamna, Decebal, Gheorghe Doja.


Proces verbal din 27.04.2017


HCLnr.54/27.04.2017 REFERITOR LA: modificarea taxei prevăzute de prevederile art. 4 alin. (3) din “Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Caracal” aprobat prin H.C.L. Caracal nr. 81/30.05.2013.


HCLnr.53/27.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt”.


HCLnr.52/27.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea schimbării destinației imobilului situat în strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt, din unitate de învățământ în imobil cu destinaţia “Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice”, pe o perioadă de 10 ani.


HCLnr.51/27.04.2017 REFERITOR LA: modificarea si completarea prevederilor art. 3 alin. 1 lit. a din H.C.L. Caracal nr. 30/20.09.2016 privind aprobarea Programului de asistență socială “TIMP PENTRU VIAȚĂ”.


HCLnr.50/27.04.2017 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Modificata prin:
HCLnr.80/31.07.2017


HCLnr.49/27.04.2017 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.  


HCLnr.48/27.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ,,Oltul,, pe anul 2017. 


HCLnr.47/27.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Raportului de evaluare nr. 13879/11.04.2017 având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 76,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, Bld. A. Caracalla nr. 35A, la est de bl. 1AB, jud. Olt.


HCLnr.46/27.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.107/31.08.2018


HCLnr.45/27.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2018.
Modificata prin:
HCLnr.136/21.12.2017


HCLnr.44/27.04.2017 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2018 .
Modificata prin:
HCLnr.137/21.12.2017


HCLnr.43/27.04.2017 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru” Supraetajare şi extindere spaţiu comercial, Intrarea Buzeşti nr. 16, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L generat de imobilul din Intrarea Buzeşti nr. 16.


Proces verbal din 20.04.2017


HCLnr.42/20.04.2017 REFERITOR LA: organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2017 ediţia a VII a, în perioada 23 – 30 aprilie 2017 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”.


HCLnr.41/20.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Creşă municipală amplasată pe strada Rahovei nr. 45A, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal, investitor Guvernul S.U.A., prin Ambasada Statelor Unite şi Biroul de Cooperare Militară.


Proces verbal din 13.04.2017


HCLnr.40/13.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea solicitării transmiterii unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea Consiliului Local Caracal.


Proces verbal din 07.04.2017


HCLnr.39/07.04.2017 REFERITOR LA: înfiintarea unui numar de 5 linii de garda, a unei ”Maternitaţi” precum şi a Compartimentului de Psihiatrie în cadrul Spitalului Municipal Caracal.
Completata prin:
Hclnr.94/12.09.2017


HCLnr.38/07.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea actualizarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”. 
HCLnr.38/07.04.2017 Anexa
Modificata si completata prin:
HCLnr.90/28.06.2019
DALI PARTE SCRISA DALI PARTE SCRISA SEMNAT


HCLnr.37/07.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanţarea cheltuielior de capital cât şi aprobarea programului de investiţii pe anul 2017 la nivelul U.A.T. Caracal.


HCLnr.36/31.03.2017 REFERITOR LA: Înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ROMANATI SERV”
Abrogata prin:
HCLnr.26/28.02.2019


Proces verbal din 31.03.2017


HCLnr.35/31.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea noilor tarife si taxe pentru activitatile specifice serviciilor publice de salubrizare si administrarea domeniului public si privat practicate în municipiul Caracal, prestate de catre societatea AD.P.P. Caracal S.R.L.


HCLnr.34/31.03.2017 REFERITOR LA: Prelungirea perioadei de aplicare a reducerii cu 20% a taxelor stabilite pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piaţa Agroalimentara şi Târgul Saptamânal prevazuta în ”Nota” din Anexa nr. 10 lit. A la H.C.L. nr. 08/31.01.2017.


HCLnr.33/31.03.2017 REFERITOR LA: Modificarea si completarea poziţiilor nr. 4, nr. 7 şi nr. 9 din Anexa la H.C.L. nr. 21/31.08.2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.99/28.09.2017


HCLnr.32/31.03.2017 REFERITOR LA: Schimbarea destinaţiei unui imobil construcţie şi închirierea prin licitatie publica pe o perioada de 3 ani a doua spatii, aflate în domeniului public al municipiului Caracal si administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, situate în incinta Colegiului Agricol ”DIMITRIE PETRESCU” Caracal.
Revocata prin:
HCLnr.74/31.07.2017


HCLnr.31/31.03.2017 REFERITOR LA: Vânzarea, fara licitatie publica, a suprafetei totale de teren de 76 mp, situata în intravilanul municipiului Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 35A, la E de Bl. 1AB, jud. Olt catre ELLA – DAN S.R.L. prin administrator Chiosan Constantin Nicolae.


HCLnr.30/31.03.2017 REFERITOR LA: Darea în folosinta gratuita, pe o perioada de 4 ani, a  spatiului în suprafata totala de 30,60 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Voda nr. 8, jud. Olt, Asociaţiei „Fiii si Prietenii Caracalului”. 


HCLnr.29/31.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Programului de Îmbunatatire a Eficientei Energetice al municipiului Caracal.


Proces verbal din 10.03.2017


HCLnr.28/10.03.2017 REFERITOR LA: Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea obiectivului de investitii «EXTINDERE ŞI REABILITARE STRADA VALTER MARACINEANU, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢÚL OLT».


HCLnr.27/10.03.2017 REFERITOR LA: Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea obiectivului de investitii «REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRAZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT ».


HCLnr.26/10.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „REABILITARE PARCARI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI CAROSABILE ADIACENTE ARTEREI DE CIRCULAŢIE CALEA BUCUREŞTI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”. 


HCLnr.25/10.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de  investitii „REABILITARE PARCARI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI CAROSABILE DIN ZONA DE LOCUINŢE COLECTIVE INTRAREA BUZEŞTI  ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”.


HCLnr.24/10.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRAZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, judeţul Olt –  etapa a II- a”.


Proces verbal din 28.02.2017


HCLnr.23/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea solicitarii transmiterii imobilelor teren în suprafaţa de 1148,00 mp şi construcţii C2 în suprafaţa de 202 mp, C3 în suprafaţa de 84 mp, C4 în suprafaţa de 26 mp şi C5 în suprafaţa de 4 mp situate în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Român şi administrarea Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Saditor Olt în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în vederea extinderii şi modernizarii Pieţei municipale Caracal.
Completata prin:
HCLnr.119/13.11.2017
Incetare aplicabilitate prin:
HCLnr.166/27.12.2021


HCLnr.22/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuţie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2016.


HCLnr.21/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum şi lista cu dosarele respinse în anul 2017.


HCLnr.20/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului Local de acţiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2017 în vederea implementarii prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetaţenilor români aparţinând minoritaţilor romilor pentru perioada 2015-2020.


HCLnr.19/28.02.2017 REFERITOR LA: înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ROMANATI SERV”.
Abrogata prin:
HCLnr.36/31.03.2017


HCLnr.18/28.02.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 1372/03.01.2007, pe o perioada de 10 ani, încheiat cu Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultura – Centrul Judeţean Olt.


HCLnr.17/28.02.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 28/19.02.2009 ce are ca obiect închiriere imobil cu destinaţia de birouri în suprafata de 147,72 mp, ce apartine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Carpaţi nr. 2, jud. Olt.


HCLnr.16/28.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) si Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru “Locuinta P+M, str. Pârâului nr. 32, municipiul Caracal, Judetul Olt” generat de imobilul din strada Pârâului nr. 32. 


HCLnr.15/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentatiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) si Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru “Obtinerea autorizatiei de construire pentru locuinta, strada Reconstructiei nr. 38A, municipiul Caracal, judetul Olt” generat de imobilul din strada Reconstructiei nr. 38A si zona cuprinsa între Mircea Voda, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu.


Proces verbal din 31.01.2017


HCLnr.14/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea reducerii cotei procentuale a cantitaţii de apa uzata, evacuata în reţeaua publica de canalizare şi epurare şi facturata consumatorilor din municipiul Caracal de catre S.C.Compania de Apa Olt S.A.


HCLnr.13/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea contractelor de management administrativ – financiar încheiate între municipiul Caracal reprezentat de primar şi unitaţile de învaţamânt din municipiul Caracal cu personalitate juridica.


HCLnr.12/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea noilor preţuri şi tarife la serviciile publice de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare a apelor uzate practicate în municipiul Caracal şi în comuna Deveselu – Aleea Aviatorilor (Colonia Deveselu).


HCLnr.11/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unui numar de 300 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Caracal.

Încetare aplicabilitate prin:

HCLnr.30/24.02.2023


HCLnr.10/31.01.2017 REFERITOR LA: completarea inventarului unor bunuri ce apartin domeniului  public al  municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apa, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public si privat, aprobat prin H.C.L. al Municipiului Caracal nr. 107/28.07.2014.


HCLnr.09/31.01.2017 REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestari cultural artistice în anul 2017.


HCLnr.08/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2017.
Modificata prin:
HCLnr.34/31.03.2017


HCLnr.07/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale.


HCLnr.06/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare, protecţia mediului, pastrarea curaţeniei şi promovarea turistica a municipiului Caracal.


HCLnr.05/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2017.


HCLnr.04/31.01.2017 REFERITOR LA: organizarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul scolar 2017 – 2018.


HCLnr.03/31.01.2017 REFERITOR LA: validarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2016, a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa E în suma de 1.225.248,25 lei, precum şi a golului de casa în suma de 4.676.393,70 lei.


HCLnr.02/31.01.2017 REFERITOR LA: modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate


HCLnr.01/31.01.2017 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Chiţu Gheorghe, membru PNL

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516