loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
previous arrow
next arrow

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

PERSOANE FIZICE

Formulare tipizate

Formulare tipizate pentru desfășurarea activității de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

1

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

2

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

3

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice

4

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice

5

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice

6

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

7

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

8

Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

9

Declarație de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare

10

Declarație pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare

11

Cerere restituire

12

Cerere compensare

13

Cerere transfer auto

Conturi IBAN

Consiliul Local al Municipiului Caracal Serviciul Impozite si Taxe Locale cod fiscal 4395175

Modalități de plată:

 • la casierie in Str. Cuza Voda, Nr. 8
 • plata online prin ghiseul.ro – Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar, acest site este securizat la inalte standarde privind tranzactionarea pe baza de carduri bancare.
 • prin ordin de plata bancar (lista conturilor pentru diverse tipuri de taxe, persoane fizice,  le puteti consulta mai jos)

Beneficiarul sumelor este Primaria Municipiului Caracal avand:

cod fiscal: 4395175

urmatoarele conturi deschise la Trezoreria Municipiului Caracal:

 • Impozit cladiri de la persoane fizice – RO74TREZ5072107020101XXX
 • Impozit/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – RO21TREZ5072107020201XXX
 • Impozit/taxa pe terenurile amplasate in extravilan – RO18TREZ5072107020203XXX
 • Impozit pe mijloace de transport < 12 tone – RO93TREZ5072116020201XXX
 • Impozit pe mijloace de transport > 12 tone – RO28TREZ5075033XXX000138
 • Taxa judiciara de timbru – RO79TREZ50721070203XXXXX
 • Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate – RO48TREZ50721A350102XXXX
 • Taxa specială de salubrizare utilizatori casnici – RO07TREZ50721360206XXXXX

Acte necesare

Acte necesare înscrierii în evidențele fiscale a unui mijloc de transport

 • Declarație fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005;
 • Declarație fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
 • Declarație fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007;
 • actul de dobândire al mijlocului de transport  (3 exemplare original /1 exemplar original+2 exemplare copii conforme cu originalul) :  contract de vânzare-cumparare, act de donație, contract de leasing si proces verbal de predare primire, contract de novație. factura fiscala, factura finalizare leasing, certificat de moștenitor, hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri din care sa reiasă calitatea de proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii;
 • actul de dobândire tradus si legalizat in limba romana;
 • in cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se anexeze si documentul de înregistrare la autoritatea navala romana;
 • cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. (original si fotocopie);
 • „certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local” din care se rezulte ca, la data înstrăinării vânzătorul nu figura cu debite fata de bugetul local al unității administrativ teritoriala unde a fost înregistrat mijlocul de transport
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
 • împuternicire

Acte necesare scoaterii din evidențele fiscale ale unui mijloc de transport

 • „declarație pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport” – ITL 016 model 2016;
 • „cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 010;
 • actul de înstrăinare al mijlocului de transport  (5 exemplare original /1 exemplar original+4 exemplare copii conforme cu originalul) :  contract de vânzare-cumparare, act de donație, contract de leasing si proces verbal de predare primire, contract de novație. factura fiscala, factura finalizare leasing, certificat de moștenitor, hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri din care sa reiasă calitatea de proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii;
 • adeverința de la REMAT in cazul mijloacelor de transport scoase din uz;
 • certificat de radiere;
 • cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. ( fotocopie);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie)-vânzător-cumpărător;
 • actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
 • împuternicire in original sau fotocopie legalizata.

Acte necesare vizării fișei de înmatriculare, ca urmare a finalizării leasingului

 • „cerere pentru vizarea fisei de înmatriculare ca urmare a finalizării leasingului”
 • factura fiscala din care sa reiasă că s-a finalizat leasingul ( fotocopie);
 • cartea de identitate a vehiculului ( fotocopie);
 • „certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local”
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
 • împuternicire

Acte necesare transferului unui mijloc de transport la noul domiciliu al contribuabilului

 • cerere transfer auto;
 • cartea de identitate a autovehiculului eliberata de R.A.R. ( fotocopie);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I din care sa reiasa noul domiciliu ( fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
 • împuternicire

Acte necesare eliberării certificatului de atestare fiscală

 • „cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 010;
 • actul de identitate al proprietarului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);
 • împuternicire/acord scris
 • C.I./B.I/N.I.F/C.U.I împuternicit (fotocopie).

În cazul în care se solicită certificat de atestare fiscală pentru dezbaterea succesiunii

 • actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea (fotocopie);
 • acte doveditoare din care sa reiasă calitatea persoanei fizice de a obține certificatul de atestare fiscala, după caz: certificat de naștere ( fotocopie), certificat de căsătorie (fotocopie), actul de identitate al persoanei care solicita certificatul de atestare fiscala: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie), sentința judecătorească de divorț ( fotocopie), actul de identitate al împutericitului ( fotocopie), certificat de calitate de moștenitor/legatar (fotocopie), certificat de moștenitor/legatar, adresa notariat prin care se solicita certificat de atestare fiscala, împuternicire.

Acte necesare înscrierii în evidențele fiscale a unor bunuri imobile (clădiri/terenuri)

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/ cu destinație mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice- model 2016 ITL 001;
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice- model 2016 ITL003;
 • actul de dobândire al imobilului ( fotocopie) dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donație, certificat de mostenitor, hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al imobilului in cauza, act de adjudecare, contract de concesiune/inchiriere, autorizatie de construire, adresa prin care s-a anuntat inceperea lucrarilor, proces verbal de receptie a lucrarilor, declaratie pe proprie raspundere in cazul in care imobilul a fost construit fara autorizatie de construire, act de alipire, act de dezmembrare, proces verbal de predare primire/punere in posesie (in cazul locuintelor noi), schite imobil/ cadastru si intabulare, autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz privind schimbarea de destinatie a cladirii/documentatia cadastrala/orice documente doveditoare/declaratia pe proprie raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista alte documente doveditoare;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);
 • actul de identitate al imputernicitului (fotocopie);
 • NIF/CIF eliberat de Administratia Finantelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;
 • împuternicire

În cazul clădirilor nerezidențiale, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse:

 • contract de inchiriere / comodat (copie);
 • raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii care sa reflecte valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta in copie/acte din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie/actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie (contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, acte de succesiune, etc;)
 • act de dobandire imobil in copie;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
 • NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;
 • împuternicire

Pentru clădirile cu destinație mixtă, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse:

 • contract de închiriere / comodat in care se precizează suprafața transmisa pentru desfășurarea activității economice (copie);
 • act de dobandire imobil in copie;
 • declaratie pe proprie raspundere
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);
 • actul de identitate al imputernicitului ( fotocopie);
 • NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;
 • împuternicire

Acte necesare înscrierii în evidențele fiscale a terenurilor

 • „declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL 003;
 • actul de dobândire al terenului ( fotocopie)
 • dovada înscrierii terenului in registrul agricol si categoria de folosință a terenului
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
 • contract de închiriere/concesiune;
 • împuternicire

Acte necesare scoaterii din evidențele fiscale a unui bun imobil

 • cerere tip;
 • actul de înstrăinare ( fotocopie) dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donație, certificat de mostenitor, hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa ca bunul imobil nu mai este in proprietatea contribuabilului, act de adjudecare, act de dezmembrare, autorizatie de demolare,etc
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
 • împuternicire

Acte necesare schimbării în evidențele fiscale a numelui domiciliului unui contribuabil

 • cerere tip;
 • certificat de căsătorie (fotocopie)/sentință civila divorț;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie);
 • împuternicire;
 • act identitate împuternicit (fotocopie).

Acte necesare scutirii de la plată a impozitelor și taxelor locale asupra mijloacelor de transport

 • legitimație de veteran de război/ văduvă de veteran de război/văduvă de război;
 • hotărârea care atestă calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri sau de beneficiar al Legii nr. 189/2000;
 • certificat de încadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate;
 • certificat de revoluționar;
 • act din care sa rezulte ca mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
 • cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. pentru autovehicule istorice (original si fotocopie);
 • atestat de vehicul istoric emis de A.C.R.;
 • cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. din care sa reiasă că autovehiculul este hybrid sau acționat electric (original si fotocopie);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie).

Acte necesare scutirii de la plată a impozitelor și taxelor locale asupra bunurilor imobile

 • cerere tip;
 • actul de dobândire al imobilului (fotocopie);
 • actul doveditor care atesta faptul ca proprietarul este beneficiar al scutirii (fotocopie) după caz:
 • legitimație de veteran de război/ văduvă de veteran de război/văduvă de război, certificat de încadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate, hotărârea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in străinatate ori constituite in prizonieri sau de beneficiar al Legii nr. 189/2000, adeverinta persoane prevazute la art. 2 lit. a), c) -e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;etc

Notă:

* Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declara in termen de 30 de zile!

* Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere  se sancționează conform prevederilor legii nr. 227/2015 privind codul fiscal și hotărârilor de consiliu anuale.

* Nedepunerea declarațiilor de impunere  se sancționează conform prevederilor legii nr. 227/2015 privind codul fiscal și hotărârilor de consiliu anuale.

* Având in vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, in situația in care doriți informații suplimentare, va adresam rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!

* In cazuri specifice pot fi solicitate si alte înscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stări de fapt.

* Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.

* Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație si in cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.

* Limba oficiala in administrația fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducători autorizați.


PERSOANE JURIDICE

Formulare tipizate

Formulare tipizate pentru desfășurarea activității de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

1

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

2

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

3

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoane juridice

4

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor juridice

5

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor juridice

6

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

7

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

8

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

9

Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

10

Cerere restituire

11

Cerere compensare

12

Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare

13

Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici

14

Declarație pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare

Conturi IBAN

Beneficiarul sumelor este Primaria Municipiului Caracal avand: cod fiscal: 4395175

Conturile deschise la Trezoreria Municipiului Caracal:

Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice – RO24TREZ5072107020102XXX

Impozit pe teren intravilan persoane juridice – RO68TREZ5072107020202XXX

Impozit pe teren extravilan persoane juridice – RO18TREZ5072107020203XXX

Impozitul pe mijloacele de transport

– detinute de persoane juridice  – RO43TREZ5072116020202XXX

– detinute de persoane juridice peste 12 tone – RO28TREZ5075033XXX000138

Impozit Spectacole – RO07TREZ50721150201XXXXX

Taxa Hoteliera – RO48TREZ50721120207XXXXX

Taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate – RO73TREZ50721150250XXXXX

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate – RO73TREZ50721150250XXXXX

Taxa Utilaje si Echipamente – RO75TREZ50721070250XXXXX

Amenzi – RO48TREZ50721A350102XXXX

Taxa de folosinta a domeniului public in scop de parcare – RO44TREZ50721340250XXXXX

Taxa acord libera trecere – RO04TREZ50721160203XXXXX

Taxa judiciara de timbru –  RO79TREZ50721070203XXXXX

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituții de specialitate – RO48TREZ50721A350102XXXX

Taxa specială de salubrizare utilizatori persoane juridice – RO07TREZ50721360206XXXXX  

Acte necesare

Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unei clădiri

1.Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, Anexa nr. 2, Model 2016 ITL 002 (formular tipizat – 2 exemplare originale);
2.Declaratie pe propria raspundere, daca aceasta este utilizata in scop rezidential (original), cunoscând prevederile legii penale privind falsul in înscrisuri, ce va cuprinde mențiunile prevăzute la punctul 6, Titlul IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, însoțită de documente justificative, din care sa reiasă destinația clădirii, respectiv: contractele de închiriere, contractele de comodat sau orice alte documente relevante, (fotocopie);
3. Actul de dobandire al cladirii, ce poate fi după caz: Contract de vânzare – cumpărare, Contract de schimb / Act de donație / Act de dare in plata / Act de adjudecare / Hotărâre Judecătorească rămasa definitiva si irevocabila/definitiva si executorie, etc.
Forma autentica este obligatorie.
In cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin care se aproba operațiunea, înscrisuri întocmite pentru fiecare societate in parte, Protocolul de predare-primire al bunurilor, Încheierea pronunțata in ședința publica prin care se dispune înregistrarea in Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la modificările sus menționate, Certificatul de înregistrare mențiuni, după caz – Certificatul de radiere – înscrisuri depuse/eliberate la/de către Oficiul National al Registrului Comerțului (fotocopii).
4. In cazul cladirilor nou construite:
– Autorizația de construire/Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut in autorizația de construire, dar întocmit nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor, precum si pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut in autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție in termenul prevăzut de lege) si/sau Procesul verbal de recepție parțială, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum si suprafața construita desfășurata in raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri, pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut in autorizația de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, in condițiile legii, la data expirării acestui termen si numai pentru suprafața construita desfășurată care are elementele structurale de baza ale unei clădiri, in speța pereți si acoperiș
– Anunțul de începere a lucrărilor autorizate la autoritatea administrației publice locale emitente a autorizației (fotocopie) 
– Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul in înscrisuri, din care sa reiasă faptul ca toate cheltuielile atribuibile direct investiției, se regăsesc in valoarea declarata organului fiscal, precum si data la care lucrările au fost executate integral (original)
 – Fisa analitica a contului 231”Imobilizari in curs de execuție” (original);
 – Balanța de verificare aferenta lunii înregistrării in evidenta contabila a valorii clădirii,
5.  In cazul contribuabililor ce au calitatea de locatar:
– Contract de leasing financiar si/sau contract de novație însoțit de raportul de evaluare pentru impozitare si de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, (fotocopie);
– Documentul prin care se atribuie in concesiune/închiriere/administrare/ folosință o clădire, proprietate publica sau privata a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale, (fotocopie) însoțit de Adeverința eliberata de instituția ce deține clădirea, din care sa reiasă valoarea clădirii/spațiului din clădire deținut in folosință precum si data reevaluărilor aferente clădirii ce face obiectul declarării, pentru întreaga perioada de derulare a contractului/contractelor de închiriere/concesionare (fotocopie);
– Împuternicire si copie de pe actul de identitate al persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.
– Codul unic de înregistrare (fotocopie)

Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unui teren

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice – model 2016 ITL 004;
 • actul de dobândire al terenului ( fotocopie) conform cu originalul
 • schița terenului;
 • dovada înscrierii terenului in registrul agricol si categoria de folosință a terenului eliberata de registrul agricol din cadrul Primăriei
 • actul de identitate al contribuabilului: C.U.I ( fotocopie);
 • împuternicire in original sau copie conform cu originalul si actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
 • contract de închiriere/concesiune;

Acte necesare pentru schimbarea sediului social/denumirii contribuabilului persoană juridică

 • Adresa
 • Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, înscris ce a fost depus la Oficiul National al Registrului Comerțului, privitor la schimbarea de sediu / denumire (fotocopie);
 • Rezoluția pronunțata in ședința publica, prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu si se dispune înregistrarea in Registrul Comerțului, a mențiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii (fotocopie);
 • Certificat de înregistrare mențiuni, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt (fotocopie);
 • Certificat de înregistrare, pentru noul sediu / noua denumire (fotocopie);
 • Împuternicire si copie de pe actul de identitate al persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 • Declarația fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Anexa nr. 15, Model 2016 ITL 015 (formular tipizat – 2 exemplare originale);
 • Documente justificative sau după caz declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul in înscrisuri, din care sa rezulte amplasarea structurii de afișaj la o data certa si dimensiunile structurii de afișaj, ce face obiectul taxării (fotocopie/original după caz);
 • Aviz/autorizație de amplasare structura de afișaj (fotocopie);
 • Autorizația de Construire (in situația in care amplasarea structurii de afișaj a necesitat emiterea unei autorizații de construire), însoțită de Memoriul tehnic si/sau de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul verbal de predare-primire / amplasare, după caz (fotocopie);
 • Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii reclamă și publicitate

 • Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate Anexa nr. 14, Model 2016 ITL 014 (formular tipizat – 2 exemplare originale);
 • Centralizator al informațiilor cuprinse in contractul/ele de prestări servicii de publicitate. In cazul in care înscrisul cuprinde prestări de servicii, pentru mai multe unități administrativ teritoriale, valorile aferente se vor defalca explicit (fotocopie);
 • În situația in care, prestatorul de servicii este reprezentat de mai multe entități, se depune o singura declarație fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate, ce va cuprinde valoarea totala de declarat, având anexate după caz, documentele justificative eliberate/transmise de beneficiari/subprestatori etc.
 • Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.        

Acte necesare pentru încetarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 • Adresa
 • Aviz/autorizație de amplasare structura de afișaj, cu precizarea imperativa a intervalului de amplasare (fotocopie);
 • Documente justificative sau după caz declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul in înscrisuri, din care sa rezulte desființarea/dezafectarea structurii de afișaj la o data certa (fotocopie/original după caz);
 • Autorizația de desființare (in situația in care desființarea/dezafectarea structurii de afișaj a necesitat emiterea unei autorizații), Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (fotocopie);
 • Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.

Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe spectacole

 • Cerere pentru înregistrare / vizare a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole in cazul contribuabililor persoane juridice, (formular tipizat – 2 exemplare originale);
 • Factura de achiziție a biletelor sau abonamentelor (pentru cele care nu sunt vândute prin sistemul on-line) emisa de Compania Imprimeria Naționala sau de o tipografie abilitata de aceasta, după caz,(fotocopie);
 • Documentul care atesta faptul ca organizatorul de spectacole este abilitat sa utilizeze sistemul propriu si/sau sistemul on-line de vânzare bilete, (fotocopie);
 • Spectacolele organizate in scopuri umanitare, sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole, sub condiția înregistrării la organul fiscal, a contractului scris, intrat in vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor, plătite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile;
 • Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.

Acte necesare pentru depunerea decontului privind impozitul pe spectacole și a procesului verbal de casare a biletelor / abonamentelor rămase nevândute

 • Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole, Model 2016 ITL 017 (formular tipizat – 2 exemplare originale);
 • Proces verbal casare/anulare plaja de numere, pentru bilete/abonamente, in vederea distrugerii/anularii biletelor de intrare/abonamentelor la spectacole ramase nevândute si care nu mai pot fi utilizate, spre a servi la descărcarea din evidente (formular tipizat – 2 exemplare originale);
 • Spectacolele organizate in scopuri umanitare, sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole, sub condiția înregistrării la organul fiscal, a contractului scris, intrat in vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor, plătite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile;
 • Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala – Model 2016 ITL 012;
 • Împuternicire pentru persoana desemnata sa reprezinte interesele societății
 • Copie xerox a actului de identitate a persoanei ce reprezintă interesele societății

Acte necesare înscrierii în evidența fiscală a unui mijloc de transport

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005;
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007;
 • actul de dobândire al mijlocului de transport original si 2 copii (contract de vânzare – cumpărare; act de donație; contract de leasing si proces verbal de predare primire;  contract de novație;  factura fiscala; factura finalizare leasing; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri din care sa reiasă calitatea de proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii; actul de dobândire tradus in limba romana;
 • în cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se anexeze si documentul de înregistrare la autoritatea navala romana;
 • cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. (fotocopie);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.U.I (fotocopie);
 • împuternicire si actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
 • fisa de înmatriculare a vehiculului (original);

Acte necesare scoaterii din evidența fiscală a unui mijloc de transport

 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – ITL 016 model 2016;
 • cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 012;
 • document înstrăinare original si 4 copii (act de vânzare – cumpărare; act de donație; contract de novație; factura fiscala; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitiva si irevocabila) sau alte înscrisuri din care sa reiasă ca mijlocul de transport nu mai este in proprietatea contribuabilului;  adeverința de la REMAT in cazul mijloacelor de transport scoase din uz)
 • certificat de radiere (daca este cazul)
 • cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. ( fotocopie);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.U.I ( fotocopie);
 • împuternicire in original sau copie conform cu originalul si actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);

Acte necesare operare finalizare leasing mijloace de transport

 • Cerere pentru vizarea fisei de înmatriculare ca urmare a finalizării leasingului
 • factura fiscală din care sa reiasă ca s-a finalizat leasingul (fotocopie);
 • cartea de identitate a vehiculului (fotocopie);
 • certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate  bugetului local emis pe numele societatii de leasing
 • actul de identitate al contribuabilului: C.U.I (fotocopie);
 • împuternicire in original sau copie conform cu originalul si actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);

Acte necesare transferului unui mijloc de transport la noul sediu sau la punctul de lucru al contribuabilului

 • Cerere transfer auto;
 • Cartea de identitate a autovehiculului eliberata de R.A.R. ( fotocopie);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.U.I
 • Certificatul constatator din care sa reiasă noul sediu  sau punctul de lucru ( fotocopie);
 • împuternicire in original sau copie conform cu originalul si actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
 • cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 012;

Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unui echipament sau utilaj destinat obținerii de venituri

 • Declarație de impunere
 • Actul de dobândire original si 2 copii
 • Certificat înregistrare Compartiment Autoritatea de Transport Local  din cadrul Primăriei (unde este cazul)

Acte necesare pentru constituirea dosarului fiscal

 • Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (CUI)
 • Actul constitutiv (statutul societății)
 • Contract de închiriere/comodat pentru sediu societății (in cazul in care acesta este situat pe raza Municipiului Caracal) si pentru punctele de lucru din Caracal

Notă:

* Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declara in termen de 30 de zile!

* Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere se sancționează conform prevederilor legii nr. 227/2015 privind codul fiscal și hotărârilor de consiliu anuale.

* Nedepunerea declaratiilor de impunere se sancționează conform prevederilor legii nr. 227/2015 privind codul fiscal și hotărârilor de consiliu anuale.

* Având in vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, in situația in care doriți informații suplimentare, va adresam rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!

* In cazuri specifice pot fi solicitate si alte înscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stări de fapt.

* Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.

* Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație si in cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.

* Limba oficiala in administrația fiscala este limba română. Daca la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie însoțite de traduceri in limba română certificate de traducători autorizați. 

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516