Informaţii de interes public - Primaria Caracal


Lista cu informaţii de interes public

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2017

Lista documentelor produse şi/sau gestionate de

Primăria Municipiului Caracal şi Consiliul Local al Municipiului Caracal care constituie informaţii de interes public.

 

- Dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Caracal;

- Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Caracal;

- Evidenţa componenţei Consiliului Local al Municipiului Caracal - nominală, numerică şi apartenenţa politică;

- Informări întocmite de Primarul Municipiului Caracal privind starea economică şi socială a municipiului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

- Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii municipali precum şi de viceprimari;

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei Primăriei Municipiului Caracal şi Consiliului Local al Municipiului Caracal;

- Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;

- Documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al municipiului; caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;

- Procese verbale de constatare a contravenţiilor:

- Ordinea de repartizare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- Propuneri, sesizări şi reclamaţii de la cetăţeni;

- Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;

- Certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie, certificatele de notare în C.F. certificatele de nomenclatură stradală, avizele de schimbare de destinaţie;

- Adresele către organul de cercetare (Poliţia Municipiului Caracal)

- Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;

- Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Serviciului Stare Civilă;

- Evidenţa dosarelor şi actele necesare în vederea instituirii de: tutela, curatela, copii care au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, asistenţa bolnavilor psihici periculoşi, asistenţa socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, asistenţa bolnavilor psihic periculoşi;

- Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul colectivităţii locale;

- Modalităţi de contestare, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

- Achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prezenţa lunară a beneficiarilor de ajutor social;

- Documentaţii tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii:

- Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;

- Structura organizatorică statul de funcţii, atribuţiile birourilor, serviciilor, direcţiilor, programul de funcţionare, programul de audientă;

- Denumirea biroului, serviciului, direcţiei, sediul, numerele de telefon, obiect de activitate;

- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Caracal;

- Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a Municipiului Caracal;

- Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea cu oraşe de peste hotare, programele unor vizite bilaterale;

- Informaţii generale pentru cetăţenii străini;

- Informaţii despre agenda cultural-sportivă şi legate de organizarea acestora în colaborare cu alte instituţii;

- Relaţii cu ONG-urile, programe ale acestora şi colaborare, informaţii despre programele de finanţare externă;

- Relaţii cu IMM-urile, informaţii despre programele de finanţare externă;

 

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii:

  • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 

PRIMAR,

 

ION DOLDUREA

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National