Lista cu informaţii de interes public

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2017

Lista documentelor produse şi/sau gestionate de

Primăria Municipiului Caracal şi Consiliul Local al Municipiului Caracal care constituie informaţii de interes public.

 

- Dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Caracal;

- Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Caracal;

- Evidenţa componenţei Consiliului Local al Municipiului Caracal - nominală, numerică şi apartenenţa politică;

- Informări întocmite de Primarul Municipiului Caracal privind starea economică şi socială a municipiului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

- Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii municipali precum şi de viceprimari;

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei Primăriei Municipiului Caracal şi Consiliului Local al Municipiului Caracal;

- Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;

- Documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al municipiului; caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;

- Procese verbale de constatare a contravenţiilor:

- Ordinea de repartizare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- Propuneri, sesizări şi reclamaţii de la cetăţeni;

- Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;

- Certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie, certificatele de notare în C.F. certificatele de nomenclatură stradală, avizele de schimbare de destinaţie;

- Adresele către organul de cercetare (Poliţia Municipiului Caracal)

- Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;

- Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Serviciului Stare Civilă;

- Evidenţa dosarelor şi actele necesare în vederea instituirii de: tutela, curatela, copii care au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, asistenţa bolnavilor psihici periculoşi, asistenţa socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, asistenţa bolnavilor psihic periculoşi;

- Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul colectivităţii locale;

- Modalităţi de contestare, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

- Achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prezenţa lunară a beneficiarilor de ajutor social;

- Documentaţii tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii:

- Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;

- Structura organizatorică statul de funcţii, atribuţiile birourilor, serviciilor, direcţiilor, programul de funcţionare, programul de audientă;

- Denumirea biroului, serviciului, direcţiei, sediul, numerele de telefon, obiect de activitate;

- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Caracal;

- Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a Municipiului Caracal;

- Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea cu oraşe de peste hotare, programele unor vizite bilaterale;

- Informaţii generale pentru cetăţenii străini;

- Informaţii despre agenda cultural-sportivă şi legate de organizarea acestora în colaborare cu alte instituţii;

- Relaţii cu ONG-urile, programe ale acestora şi colaborare, informaţii despre programele de finanţare externă;

- Relaţii cu IMM-urile, informaţii despre programele de finanţare externă;

 

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii:

 

PRIMAR,

 

ION DOLDUREA