Acte Necesare - Primaria Caracal


Acte Necesare

1.      ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

 

- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005;

- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;

- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007;

- actul de dobandire al mijlocului de transport  (3 exemplare original /1 exemplar original+2 exemplare copii comforme cu originalul) :  contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing si proces verbal de predare primire, contract de novatie. factura fiscala, factura finalizare leasing, certificat de mostenitor, hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii;

- actul de dobandire tradus si legalizat in limba romana;

- in cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se anexeze si documentul de inregistrare la autoritatea navala romana;

- cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. (original si fotocopie);

-„certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local” din care se rezulte ca, la data instrainarii vanzatorul nu figura cu debite fata de bugetul local al unitatii administrativ teritoriala unde a fost inregistrat mijlocul de transport

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie);

- actul de identitate al imputernicitului ( fotocopie);

- fisa de inmatriculare a vehiculului (original);

- imputernicire

 

2.      ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENTELE FISCALE ALE UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

 

- „declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport” - ITL 016 model 2016;

- „cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 010;

- actul de instrainare al mijlocului de transport  (5 exemplare original /1 exemplar original+4 exemplare copii comforme cu originalul) :  contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing si proces verbal de predare primire, contract de novatie. factura fiscala, factura finalizare leasing, certificat de mostenitor, hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii;

- adeverinta de la REMAT in cazul mijloacelor de transport scoase din uz;

- certificat de radiere;

- cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. ( fotocopie);

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie)-vanzator-cumparator;

- actul de identitate al imputernicitului ( fotocopie);

- fisa de inmatriculare a vehiculului (original), dupa caz;

- imputernicire in original sau fotocopie legalizata.

 

3. ACTE NECESARE VIZARII FISEI DE INMATRICULARE, CA URMARE A FINALIZARII LEASINGULUI:

- „cerere pentru vizarea fisei de inmatriculare ca urmare a finalizarii leasingului”

- factura fiscala din care sa reiasa ca s-a finalizat leasingul ( fotocopie);

- cartea de identitate a vehiculului ( fotocopie);

- „certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local”

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);

- actul de identitate al imputernicitului ( fotocopie);

- fisa de inmatriculare a vehiculului (original);

- imputernicire

 

4. ACTE NECESARE TRANSFERULUI UNUI MIJLOC DE TRANSPORT LA NOUL DOMICILIU AL CONTRIBUABILULUI:

- cerere transfer auto;

- cartea de identitate a autovehiculului eliberata de R.A.R. ( fotocopie);

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I din care sa reiasa noul domiciliu ( fotocopie);

- actul de identitate al imputernicitului ( fotocopie);

- fisa de inmatriculare (original);

- imputernicire

 

5. ACTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA:

- „cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 010;

- actul de identitate al proprietarului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);

- imputernicire/acord scris

- C.I./B.I/N.I.F/C.U.I imputernicit (fotocopie).

 

IN CAZUL IN CARE SE SOLICITA CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU DEZBATEREA SUCCESIUNII:

- actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea (fotocopie);

- acte doveditoare din care sa reiasa calitatea persoanei fizice de a obtine certificatul de atestare fiscala, dupa caz: certificat de nastere ( fotocopie), certificat de casatorie (fotocopie), actul de identitate al persoanei care solicita certificatul de atestare fiscala: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie), sentinta judecatoreasca de divort ( fotocopie), actul de identitate al imputericitului ( fotocopie), certificat de calitate de mostenitor/legatar (fotocopie), certificat de mostenitor/legatar, adresa notariat prin care se solicita certificat de atestare fiscala, imputernicire.

 

6. ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE (CLADIRI/TRENURI):

 

6.1. ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE (CLADIRI/TERENURI):

- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice- model 2016 ITL 001;

- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice- model 2016 ITL003;

- actul de dobandire al imobilului ( fotocopie) dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, certificat de mostenitor, hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al imobilului in cauza, act de adjudecare, contract de concesiune/inchiriere, autorizatie de construire, adresa prin care s-a anuntat inceperea lucrarilor, proces verbal de receptie a lucrarilor, declaratie pe proprie raspundere in cazul in care imobilul a fost construit fara autorizatie de construire, act de alipire, act de dezmembrare, proces verbal de predare primire/punere in posesie (in cazul locuintelor noi), schite imobil/ cadastru si intabulare, autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz privind schimbarea de destinatie a cladirii/documentatia cadastrala/orice documente doveditoare/declaratia pe proprie raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista alte documente doveditoare;

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);

- actul de identitate al imputernicitului (fotocopie);

- NIF/CIF eliberat de Administratia Finantelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;

- imputernicire

In cazul cladirilor nerezidentiale, pe langa declaratia fiscala vor fi depuse:

- contract de inchiriere / comodat (copie);

- raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii care sa reflecte valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta in copie/acte din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie/actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie (contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, acte de succesiune, etc;)

-  act de dobandire imobil in copie;

-  actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie);

- actul de identitate al imputernicitului (fotocopie);

- NIF/CIF eliberat de Administratia Finantelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;

- imputernicire

 

Pentru cladirile cu destinatie mixta, pe langa declaratia fiscala vor fi depuse:

- contract de inchiriere / comodat in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice (copie);

- raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii care sa reflecte valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta in copie/acte din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie/actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie (contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, acte de succesiune, etc;)

- act de dobandire imobil in copie;

- declaratie pe proprie raspundere

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);

- actul de identitate al imputernicitului ( fotocopie);

- NIF/CIF eliberat de Administratia Finantelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;

- imputernicire

 

 

6.2. ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A TERENURILOR

- „declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL 003;

- actul de dobandire al terenului ( fotocopie)

- dovada inscrierii terenului in registrul agricol si categoria de folosinta a terenului

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie);

- actul de identitate al imputernicitului ( fotocopie);

- contract de inchiriere/concesiune;

- imputernicire

7. ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENTELE FISCALE A UNUI BUN IMOBIL:

- cerere tip;

- actul de instrainare ( fotocopie) dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, certificat de mostenitor, hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa ca bunul imobil nu mai este in proprietatea contribuabilului, act de adjudecare, act de dezmembrare, autorizatie de demolare,etc

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie);

- actul de identitate al imputernicitului ( fotocopie);

- imputernicire

 

 

8. ACTE NECESARE SCHIMBARII IN EVIDENTELE FISCALE A NUMELUI / DOMICILIULUI UNUI CONTRIBUABIL:

- cerere tip;

- certificat de casatorie (fotocopie)/sentinta civila divort;

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie);

- imputernicire;

- act identitate imputernicit (fotocopie).

 

9. ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE:

 

9.1 ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, DUPA CAZ:

- legitimatie de veteran de razboi/ vaduva de veteran de razboi/vaduva de razboi;

- hotararea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri sau de beneficiar al Legii nr. 189/2000;

- certificat de incadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate;

- certificat de revolutionar;

- act din care sa rezulte ca mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;

- cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. pentru autovehicole istorice (original si fotocopie);

- atestat de vehicul istoric emis de A.C.R.;

- cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. din care sa reiasa ca autovehiculul este hybrid sau actionat electric (original si fotocopie);

- actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I ( fotocopie).

9.2 ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE ASUPRA BUNURILOR IMOBILE:

- cerere tip;

- actul de dobandire al imobilului ( fotocopie);

- actul doveditor care atesta faptul ca proprietarul este beneficiar al scutirii ( fotocopie) dupa caz:

  legitimatie de veteran de razboi/ vaduva de veteran de razboi/vaduva de razboi, certificat de incadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate, hotararea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri sau de beneficiar al Legii nr. 189/2000, adeverinta persoane prevazute la art. 2 lit. a), c) -e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;etc

 

Notă:

*Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declara in termen de 30 de zile!

*Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere  se sanctioneaza cu amenda de la 71 lei la 283 lei

*Nedepunerea declaratiilor de impunere  se sanctioneaza  cu amenda de la 283 lei la 705 lei.

*Având in vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, in situația in care doriți informații suplimentare, va adresam rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!

* In cazuri specifice pot fi solicitate si alte înscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stări de fapt.

* Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.

* Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație si in cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.

* Limba oficiala in administrația fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducători autorizați.

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National