loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
04 Dec 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Decembrie 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023Proiect de hotărâre nr. 251/18.12.2023

Referitor la: stabilirea valorii de referinţă a coeficienţilor utilizaţi la determinarea salariilor
din cuprinsul Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 118/2022

Proiect de hotărâre nr. 250/18.12.2023

Referitor la: îndreptarea erorii materiale strecurată în preambulul H.C.L. Caracal nr. 174/31.08.2023 privind însuşirea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de teren de 282,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situată în Caracal, Bld. Antonius Caracalla, nr. 28B, Jud. Olt, precum şi a documentaţiei de atribuire pentru edificare construcţii locuinţă, anexe gospodăreşti

Proiect de hotărâre nr. 249/18.12.2023

Referitor la: modificarea unor prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 214/27.11.2023 privind utilizarea temporară a unor imobile – teren şi construcţii, aparţinând domeniului public al U.A.T. Municipiul Caracal, situate în Caracal, str. V. Alecsandri nr. 77, jud. Olt, de către S.C. DROEXPERT DAVCONS S.R.L., necesare organizării de şantier

Proiect de hotărâre nr. 246/14.12.2023

Referitor la: probarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2024, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de venitul minim de incluziune

Proiect de hotărâre nr. 245/14.12.2023

Referitor la: rectificarea Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum şi modificarea listei de investiţii pe anul 2023 la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Caracal

Proiect de hotărâre nr. 244/14.12.2023

Referitor la: prelungirea perioadei de suspendare pentru aplicarea unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 243/14.12.2023

Referitor la: vânzarea unei locuinţe pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Caracal, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 88, bi. Dl, sc.C, et.2, ap.12 către Moraru Cristiana, titular al contractului de închiriere nr. 54/02.12.2013

Proiect de hotărâre nr. 242/14.12.2023

Referitor la: aprobarea contului de execuţie bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2023

Proiect de hotărâre nr. 241/14.12.2023

Referitor la: însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul privat al U.A.T. Municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 240/14.12.2023

Referitor la: aprobarea proiectului tehnic (P.T.) precum şi modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 67/01.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului, a documentaţiilor tehnice şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice la locuinţele colective”

Proiect de hotărâre nr. 239/14.12.2023

Referitor la: modificarea punctului nr. 11 din Anexa la H.C.L. nr. 167/31.08.2023 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul şcolar 2023 – 2024

Proiect de hotărâre nr. 238/14.12.2023

Referitor la: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică şi a structurilor subordonate la nivelul Municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2024 – 2025

Proiect de hotărâre nr. 213/26.10.2023

Referitor la: modificarea prevederilor art 4 din H.C.L. Caracal nr. 124/27/12/2007 privind reglementarea serviciului public de transport persoane si bunuri în regim de taxi și în regim de închiriereProiect de hotărâre nr. 236/04.12.2023

Referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 179/06.12.2018, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.


Proiect de hotărâre nr. 235/04.12.2023

Referitor la aprobarea implementării în etapa a II-a, a proiectului ”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ZONELOR MARGINALIZATE ZUM 1 – CARPAȚI ȘI ZUM 2 – FÂNĂRIE ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII”,” cod SMIS 150946 în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, începând cu luna ianuarie 2024, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare în vederea asigurării funcționalității sale.

Proiect de hotărâre nr. 234/04.12.2023

Referitor la aprobarea implementării în etapa a II-a, a proiectului „CRESTEREA EFICENTEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 117853 prin Programul Operațional Regional Sud-Vest-Oltenia 2021-2027, începând cu luna ianuarie 2024, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare în vederea asigurării funcționalității sale.

Proiect de hotărâre nr. 233/04.12.2023

Referitor la aprobarea implementării în etapa a II-a, a proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913 prin Programul Operațional Sănătate 2021-2027, începând cu luna ianuarie 2024, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare în vederea asigurării funcționalității sale.

Proiect de hotărâre nr. 232/04.12.2023

Referitor la aprobarea implementării în etapa a II-a a proiectului ”Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Muzeului Romanațiului, în vederea valorificării patrimoniului cultural local” cod SMIS 117308 prin Programul Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027, începând cu luna ianuarie 2024, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare în vederea asigurării funcționalității sale.

Proiect de hotărâre nr. 231/04.12.2023

Referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 208/14.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Realizarea unei centrale fotovoltaice pentru utilizarea energiei solare ca resursă regenerabila pentru iluminat public și pentru instituții publice, în Municipiul Caracal”.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516