Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2013

Convocator Octombrie 2013

Proiect nr.224/ 18.10.2013 REFERITOR LA:Aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.

Proiect nr.223/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Modificarea art.3 şi anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului  Caracal nr.66/2008  privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a  deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public  pentru buna desfăşurare a acestui proiect”.

Proiect nr.222/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna septembrie 2013.

Proiect nr.221/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive privind soluţionareacererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programulAgenţiei Naţionale pentru Locuinţe,destinate închirierii în municipiul Caracal, precum şi a listei definitive cu dosarele respinse.

Proiect nr.220/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Darea în administrare Consiliului Judeţean Olt a unui teren din domeniul public al municipiului Caracal  şi din  administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, pentru construcţie/extindere obiectiv de investiţii, aferent proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”.

Proiect nr.219/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Includerea în domeniul public al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 1,3234 ha. amplasată în  extravilanul municipiului Caracal  T25/1, P 2şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect nr.218/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic             de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru  obiectivul „CONSTRUIRE RESTAURANT PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN,,  din municipiul Caracal, stradaCraiovei, nr.130R, beneficiari Cojoaca Marian Lori, Cojoaca Marian Cristi.

Proiect nr.217/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.216/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic Municipiul Caracal şi modificarea prevederilor art.3 din HCL nr. 129/30.09.2013.                   

Proiect nr.214/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Modificarea  prevederilor art.3 din HCL nr. 99/29.11.2012 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în str. Plevnei, nr.36.

Proiect nr.212/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Reorganizarea Serviciului Public Creşe din municipiului Caracal, prin schimbarea denumirii în Centrul municipal Creşe Caracal, suplimentarea numărului de  posturi, modificarea structurii posturilor, aprobarea organigramei,  statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul municipal Creşe Caracal.