Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2013

Convocator Decembrie 2013 

Proiect nr.303/ 20.12.2013 REFERITOR LA: Actualizarea devizului general ce a fost întocmit în faza  „Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării în  vederea implementării obiectivul de  investiţii «AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP CLĂDIRI “CENTRUL DE  ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL” ».

Proiect nr.302/ 20.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2013.

Proiect nr.299/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile octombrie si noiembrie 2013.

Proiect nr.298/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal.

Proiect nr.297/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Revocarea  prevederilor art.3 din HCL nr. 129/30.09.2013 privind înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal.

Proiect nr.295/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza  Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.294/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect nr.293/ 17.12.2013 REFERITOR LA: încheierea Acordului de parteneriat, între Consiliul Local şi Primăria muncipiului Caracal, pe de o parte, şi Reprezentanţa Fundaţia Terre des hommes Elveţia   şi Centrul Romilor “Amare Romentza”, pe de altă parte, în vederea implementării proiectului “Zefir-Împreună pentru Puterea de Acţiune: Fondul pentru Incluziunea Romilor şi a altor Grupuri Dezavantajate”.

Proiect nr.292/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Modificarea art. 1 lit. A pct. 1 şi pct 2 din HCL Caracal nr. 44/31.07.2009 privitoare la aprobarea modului de repartizare a locuintelor destinate închirierii, pentru tineri în vârsta de pâna la 35 ani, construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte în municipiul Caracal, prin preluarea solicitantilor înscrisi în lista de prioritate aprobata prin Hotarâre a Consiliului Local.

Proiect nr.291/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Prelungirea  contractului de concesiune nr.520/19.09.2013 ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat la intersecţia Str.Iancu Jianu cu str.Alexandru Cel Bun, pe care este construit un spaţiu comercial tip provizorat.    

Proiect nr.290/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a 5 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.

Proiect nr.289/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Caracal.

Proiect nr.274/ 05.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea unor taxe şi tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2014.

Proiect nr.271/ 03.12.2013 REFERITOR LA: Încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din municipiul Caracal.

Proiect nr.231/ 31.10.2013 REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si persoanele juridice precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2014.

Proiect nr.230/ 31.10.2013 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor  taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2014.

Proiect nr.229/ 31.10.2013 REFERITOR LA: Facilitatile  fiscale pentru  anul 2014 acordate unor persoane fizice sau juridice.