Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2021

Convocator nr. 39387/26.07.2021

Proiect de hotărâre nr. 162/26.07.2021 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 25A, Jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 57740 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 161/26.07.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 160/23.07.2021 referitor la aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 159/23.07.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 544 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Virgil Mateescu, nr. 4B, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 58198 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 158/23.07.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 80 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Alexandru cel Bun, nr. 2A, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57708 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 157/23.07.2021 referitor la acceptarea unor bunuri mobile cu titlu de sponsorizare din partea S.C. UNIFLADI S.R.L. în valoare totală de 15.352 lei.

Proiect de hotărâre nr. 156/23.07.2021 referitor la îndreptarea erorilor materiale strecurate în prevederile H.C.L. Caracal nr.  15/15.02.2021 privind aprobarea Documentației tehnice de avizare a lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 - Fânărie în vederea creșterii calității vieții”.

Proiect de hotărâre nr. 155/23.07.2021 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 154/23.07.2021 referitor la aprobarea Strategiei de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă în Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 153/23.07.2021 referitor la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027.

Proiect de hotărâre nr. 143/02.07.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru „Obținere autorizație de construire pentru clădire locuință P+1E, organizarea executării lucrărilor Și executarea lucrărilor de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, împrejmuire teren, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt”, initiator Bejan Mihăiță Mircea.

Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2021 referitor la aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 121/10.06.2021 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 94/13.05.2021 referitor la aprobarea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Caracal.  

Convocator nr.37565/13.07.2021

Proiect de hotărâre nr. 148/15.07.2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemptitudine privind cumpararea imobilului situat in municipiul Caracal, monument istoric, cod OT-II-m-B-08792.

Proiect de hotărâre nr. 146/13.07.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 145/13.07.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, în municipiul Caracal, jud. Olt”, inițiată de Florea Stelian Mihail și Florea Paula Ileana.

Proiect de hotărâre nr. 116/03.06.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D și nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt”, inițiată de domnul Sandu Petre.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2021

Convocator nr.34614 din 25.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 139/28.06.2021 referitor la aprobarea rectificarii Bugetului general de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 138/25.06.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2017 – Ștat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 137/25.06.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2019 – Ștat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 136/24.06.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 45/29.04.2021, privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar 2020-2021.

Proiect de hotărâre nr. 135/24.06.2021 referitor la aprobarea transformării unei locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Caracal în locuință de necesitate.

Proiect de hotărâre nr. 134/24.06.2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea imobilului situat în municipiul Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 30, județul Olt, monument istoric, cod OT-II-m-B-08751.

Proiect de hotărâre nr. 133/24.06.2021 referitor la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 132/24.06.2021 referitor la aprobarea dezmembrării și schimbării destinației imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Tîrgul Nou, nr. 2, cu suprafața de 48945 mp, identificat prin număr cadastral 57814.

Proiect de hotărâre nr. 131/23.06.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de concesiune nr.1135/2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 40.00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 110A.

Proiect de hotărâre nr. 130/23.06.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1335/28.07.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 7.00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal str. Piaţa Victoriei la Est de bl.17.

Proiect de hotărâre nr. 129/23.06.2021 referitor la îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. Caracal nr.55/31.05.2021, privind modificarea prevederilor anexei nr.2, și înlocuirea anexelor nr. 7.1 și 7.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.12.2020, privind aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..  

Convocator nr.33033 din 15.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 123/15.06.2021 referitor la aprobarea organizării și desfășurării manifestării ”Serbare câmpenească de Rusalii”, în perioada 19.06.2021-21.06.2021.

Convocator nr.30874 din 02.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 113/02.06.2021 referitor la aprobarea asocierii Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal precum și a contractului de prestări servicii, între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2021, Ediția a XI-a.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2021

Convocator nr.29572 din 26.05.2021

Proiect de hotărâre nr. 108/25.05.2021 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a clădirilor și terenurilor aferente centralelor termice.

Proiect de hotărâre nr. 107/25.05.2021 referitor la concesionarea, fără licitaţie publică, către S.C. NIRAMEXIM S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de teren de 112,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. General Magheru, nr. 1C, pentru extinderea construcției.

Proiect de hotărâre nr. 106/25.05.2021 referitor la aprobarea modificării anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 149/31.10.2019 privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 105/25.05.2021 referitor la modificarea prevederilor anexei nr. 2, și înlocuirea anexelor nr. 7.1 și 7.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.12.2020, privind aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 104/25.05.2021 referitor la aprobarea solicitării adresată Ministerului Culturii, privind trecerea din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. “România Film“ în domeniul public al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal a Cinematografului “Central” (teren și construcție), situat în municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 8, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 103/25.05.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2021. 

Convocator nr.27227 din 12.05.2021

Proiect de hotarare nr. 95/13.05.2021 referitor  aprobarea  initierii  elaborarii  documentatiei de  urbanism  Plan  Urbanistic Zonal si Regulament  Local de Urbanism  aferent acestuia pentru "Regenerare urbana a imobilului-teren din Caracal,  str. Targul Nou nr. 2 prin parcelare si reglementare zone pentru locuinte colective, servicii si comert, complexe si baze sportive"

Proiect de hotărâre nr. 93/12.05.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 59/31.05.2017, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI BLOC LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEȚUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOȘ VODĂ NR.2C».Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2021

Convocator nr. 24293/23.04.2021

Proiect de hotărâre nr. 83/28.04.2021 referitor la majorarea capitalului social al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 82/22.04.2021 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 81/22.04.2021 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.652 lei pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 80/22.04.2021 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 43.240,96 lei pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 79/22.04.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect teren intravilan ce aparține domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Municipiul Caracal, str. General Magheru, nr. 1C, jud. Olt, identificat cu Cartea funciară nr. 58008 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 78/22.04.2021 referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar 2020-2021.

Proiect de hotărâre nr. 77/22.04.2021 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

Proiect de hotărâre nr. 76/22.04.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobilizări corporale mobile - instalații tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.

Proiect de hotărâre nr. 75/22.04.2021 referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a Centralei Termice de Zonă în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 74/22.04.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața de 37575 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Pescărușului, nr. 2, identificat prin număr cadastral 57772.

Proiect de hotărâre nr. 73/22.04.2021 referitor la aprobarea listei de repartizare a două (2) locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 72/22.04.2021 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 115/31.05.2017  privind renunțarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, modificată prin H.C.L. Caracal nr. 6/31.01.2019 și continuarea exercitării dreptului de administrare asupra acestor bunuri.

Proiect de hotărâre nr. 71/22.04.2021 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Vulpeni, Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Cezieni și Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Grădinari, jud. Olt ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 70/22.04.2021 referitor la acceptarea unui bun mobil cu titlu de sponsorizare din partea S.C. CERES COM S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 69/22.04.2021 referitor la completarea prevederilor art. 7 punctul 7.2. din Protocolul de colaborare nr. 1/05.03.2021 încheiat între U.A.T. Municipiul Caracal și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina.

Proiect de hotărâre nr. 44/22.03.2021 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum și stabilirea, constatarea și sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.  

Convocator nr. 22157/12.04.2021

Proiect de hotărâre nr. 59/12.04.2021 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al U.A.T. municipiul Caracal și aprobarea de investiții pe anul 2021 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2021

Convocator nr. 18822/26.03.2021

Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2021 referitor la mandatarea Asociației ”ROMANAȚI SERV” – asociație de dezvoltare intercomunitară, să modifice unele prevederi din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 5/29.07.2014, Contractul de închiriere nr. 8/29.07.2014 și din Contractul de închiriere nr. 20/09.03.2018.

Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2021 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 42/09.03.2021 formulată de Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului cu sediul în Tulcea, str. Aleea Merisor, bl. A3, sc. B, ap. 4, jud. Tulcea, împotriva H.C.L. Caracal nr. 27/26.02.2021.

Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2021 referitor la prelungirea pe o perioadă de 3 (trei) ani a duratei contractului de comodat nr. 11/07.02.2018, încheiat cu Asociația de Părinți G.P.P. Nr. 3, cu sediul în Caracal, str. Aleea Creșei, nr.1, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 49/25.03.2021 referitor la atestarea persoanelor fizice care dețin certificate de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Proiect de hotărâre nr. 48/25.03.2021 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 47/25.03.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 76, cu suprafața de 1153 mp, identificat prin număr cadastral 57808.  

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2021

Convocator nr. 11369/22.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 38/25.02.2021 referitor la aprobarea Protocolului de colaborare - cadru dintre U.A.T Municipiul Caracal și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina.

Proiect de hotărâre nr. 37/23.02.2021 referitor la revocarea administratorului societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. și desemnarea domnului Mitran Marian, în funcția de administrator al acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 34/18.02.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2020.

Proiect de hotărâre nr. 33/18.02.2021 referitor la modificarea și completarea prevederilor Anexei la H.C.L. nr. 31/28.12.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 40.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării proiectelor de interes local aflate în implementare sau care urmează a fi implementate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.

Proiect de hotărâre nr. 32/18.02.2021 referitor la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului VICENȚIU D. RĂDULESCU.

Proiect de hotărâre nr. 31/18.02.2021 referitor la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 30/18.02.2021 referitor la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal, cu instalațiile tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 29/18.02.2021 referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al acestuia a construcțiilor situate în incinta Târgului de Săptămână, din str. Târgul Nou nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 28/18.02.2021 referitor la modificarea prevederilor Capitolului I, lit. C pct. C4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 86/28.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Piețelor și Târgului Săptămânal din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 27/18.02.2021 referitor la prelungirea pe o perioadă de 4 (patru) ani a duratei contractului de închiriere nr. 5/28.01.2017, încheiat cu S.C. EL GABRIEL & ARIANNA S.R.L.-D.

Proiect de hotărâre nr. 26/18.02.2021 referitor la prelungirea pe o perioadă de 4 ani a duratei contractului de închiriere nr. 9/05.02.2014, încheiat cu S.C. SANTHEO S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 25/18.02.2021 referitor la desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în vederea constituirii comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Caracal.  

Convocator nr.9423/12.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 22/12.02.2021 referitor la aprobarea Documentației tehnice de avizarea lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 - Fânărie în vederea creșterii calității vieții”.

Proiect de hotărâre nr. 21/12.02.2021 referitor la aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului ”Parteneriat activ în combaterea exluziunii şi sărăciei in comunitatea marginalizata  din Municipiul Caracal”, in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 - Cod SMIS: 149193.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National