Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2020

Convocator nr.48966/02.11.2020

Proiect de hotărâre nr. 47/02.11.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 179/06.12.2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE «HAGIESCU MIRIȘTE», ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Proiect de hotărâre nr. 46/02.11.2020 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurate în prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 150/31.10.2019 precum și modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 privind Componenta nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 45/02.11.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 44/02.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 43/02.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Convocator nr.48036/28.10.2020

Ordinul Prefectului Judetului OltProiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2020

Convocator nr. 41592/17.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 189/21.09.2020 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție vacantă și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 142/30.09.2019 - Stat de funcții al Primariei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 188/17.09.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 187/17.09.2020 referitor la desfășurarea comerțului cu produse și servicii de piață, în spațiul special amenajat, situat în Caracal, str. Mieilor nr. 10 și pe str. Mieilor, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 186/17.09.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2020.

Proiect de hotărâre nr. 185/17.09.2020 referitor la însușirea raporturilor de evaluare având ca obiect bunurile de tip rețele termice și instalații tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 184/17.09.2020 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție contractuală de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 104/28.09.2017 – Stat de funcții al Bibliotecii „Virgil Carianopol” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 183/17.09.2020 referitor la revocarea prevederilor H.C.L. nr. 188/23.12.2019 privind aprobarea îndreptării erorilor materiale survenite în conținutul Anexei la H.C.L. nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, județul Olt.  

Convocator nr. 39226/02.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 178/02.09.2020 referitor la aprobarea elaborării documentațiilor și a surselor de finanțare pentru obiectivul „Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2020

Convocator nr. 38222/27.08.2020

Proiect de hotărâre nr. 173/27.08.2020 referitor la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru desfăşurarea activităţilor specifice de punere la adăpost temporar, a animalelor care circulă liber și neînsoțite pe raza Municipiului Caracal, județul Olt, între Consiliul Local al Municipiului Caracal, prin U.A.T. Municipiul Caracal și  Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS – ASPA IVETS.

Proiect de hotărâre nr. 170/26.08.2020 referitor la revocarea domnului Alexe Costică din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acestuia cu un alt reprezentant al Consiliului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 169/26.08.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 168/26.08.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 167/26.08.2020 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al Municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 166/26.08.2020 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 165/26.08.2020 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 164/26.08.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 83/31.10.2012 privind concesionarea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a unor terenuri în suprafață totală de 3,75 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Caracal, pentru amplasarea unor panouri publicitare și prelungirea contractului de concesiune nr. 9/12.03.2013, pe o perioadă de 10 ani.

Proiect de hotărâre nr. 163/26.08.2020 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2 către Asociaţia Clubul Parașutiștilor 80 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 162/26.08.2020 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil ce aparține fondului locativ al Municipiului Caracal, compus din două camere în suprafață utilă de 51,68 mp, situat în Caracal, Str. Carpați nr. 73, bl. A, sc. C, et. 1, ap. 16, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 161/26.08.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 160/26.08.2020 referitor la aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Caracal pentru strada Lăcrămioarei.

Proiect de hotărâre nr. 159/26.08.2020 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 158/26.08.2020 referitor la aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Caracal și Inspectoratul de Poliție al Județului Olt - Poliția Municipiului Caracal, privind folosința în comun a sistemului de supraveghere video. 

Proiect de hotărâre nr. 140/12.08.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Convocator nr. 35518/07.08.2020

Proiect de hotărâre nr. 137/07.08.2020 referitor la revocarea domnului Borcan Costică din funcția de administrator în societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L. și a domnului Mihai Ilie din funcția de administrator în societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 136/07.08.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2020

Convocator nr.33276/23.07.2020

Proiect de hotărâre nr. 128/27.07.2020 referitor la aprobarea documentelor necesare atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt” din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Olt, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele menționate și mandatarea Asociației pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului.

Proiect de hotărâre nr. 127/23.07.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 126/22.07.2020 referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a rețelelor termice și instalațiilor tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în vederea casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 125/22.07.2020 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 69/30.06.2020 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 23,06 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA“- Sucursala Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 124/22.07.2020 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 61/30.06.2020 privind darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 154 către U.A.T. Comuna Deveselu, U.A.T. Comuna Redea, U.A.T. Comuna Traian și U.A.T. Comuna Vlădila, cu destinația construirii unei Stații SRMP care să deservească aceste localități.

Proiect de hotărâre nr. 123/22.07.2020 referitor la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 122/22.07.2020 referitor la aprobarea solicitării către Consiliul Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren, situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2A, în suprafață de 7053 mp, aflat în domeniul public al județului Olt și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 121/22.07.2020 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 29359/30.06.2020 formulată de Nicolae Teodor Daniel împotriva H.C.L. Caracal nr. 33/31.03.2020.

Proiect de hotărâre nr. 120/22.07.2020 referitor la transformarea unor posturi prevăzute cu funcții contractuale de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 119/22.07.2020 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 102/2017 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 108/29.06.2020 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Hale cu destinatia service auto, str. Mărăști nr. 82 și str. Mărăști nr. 84 din municipiul Caracal, județul Olt”, inițiată de doamna Dinu Ioana și domnul Dinu Ionel.

Proiect de hotărâre nr. 103/25.06.2020 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 19/28.03.2016 privind Înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

Convocator nr.32114/16.07.2020

Proiect de hotărâre nr. 115/13.07.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 89/31.08.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2020

Convocator nr. 29014/26.06.2020

Proiect de hotărâre nr. 102/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea ,,Fișei de date a procedurii ”Cap II, pct. 5 Documente obligatorii” aprobată prin Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 20/28.02.2020

Proiect de hotărâre nr. 101/25.06.2020 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 23,06 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA“- Sucursala Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 100/25.06.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/25.06.2020 referitor la aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Caracal pentru strada Măceșului până la numărul 104.

Proiect de hotărâre nr. 98/25.06.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2020.

Proiect de hotărâre nr. 97/25.06.2020 referitor la dobândirea de către Municipiul Caracal a calității de membru al Asociației de Proprietari “CARPAȚI”.

Proiect de hotărâre nr. 96/25.06.2020 referitor la vânzarea, cu plata în rate, a imobilului ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere în suprafață utilă de 51,68 mp, situată în Caracal, Jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Simion Florian, titular al contractului de închiriere nr. 49/25.05.2015.

Proiect de hotărâre nr. 95/25.06.2020 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 86/28.05.2020 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 20/28.02.2020.

Proiect de hotărâre nr. 94/25.06.2020 referitor la retragerea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal" conferit domnului OLIWER DOBRE – CONSTANTIN.

Proiect de hotărâre nr. 93/25.06.2020 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Anton Pan, nr. 8A, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 92/25.06.2020 referitor la darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 154 către U.A.T. Comuna Deveselu, U.A.T. Comuna Redea, U.A.T. Comuna Traian și U.A.T. Comuna Vlădila, cu destinația construirii unei Stații SRMP care să deservească aceste localități.

Proiect de hotărâre nr. 91/25.06.2020 referitor la abrogarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 49/29.05.2020 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea.

Proiect de hotărâre nr. 90/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 46/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Deveselu și administrarea Consiliului Local al Comunei Deveselu.

Proiect de hotărâre nr. 89/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 45/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea. Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2020

Convocator nr. 24424/25.05.2020

Proiect de hotărâre nr. 85/28.05.2020 referitor la aprobarea cuantumului  burselor  pentru  elevii  din invațământul  preuniversitar  de stat de pe raza Municipiului  Caracal pentru anul școlar 2019-2020.

Proiect de hotărâre nr. 84/26.05.2020 referitor la completarea anexei nr.  2 la H.C.L. Caracal nr. 150/31.10.2019 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de  Amenajare a  Teritoriului și Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 83/25.05.2020 referitor la revocarea domnului Alexe Costică din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acestuia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 82/22.05.2020 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1B, Judeţul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 81/22.05.2020 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la HCL nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 79/22.05.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2019.

Proiect de hotărâre nr. 78/22.05.2020 referitor la alocarea din bugetul local al municipiului Caracal a sumelor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu hrana personalului Centrului de Asistență Medico Socială Caracal aflat în izolare la locul de muncă, începând cu data de 11.04.2020.

Proiect de hotărâre nr. 77/22.05.2020 referitor la aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 72/12.05.2020 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 46/06.03.2020 referitor la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal in domeniul public al U.A.T. Comuna Redea si administrarea Consiliului Local al Comunei Redea. 

Convocator nr. 23485/18.05.2020

Proiect de hotărâre nr. 74/18.05.2020 referitor la aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Deveselu și administrarea Consiliului Local al Comunei Deveselu.

Proiect de hotărâre nr. 73/18.05.2020 referitor la aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National