Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2018

Convocator nr. 24761 din 25.05.2018

Proiect de hotărâre nr. 107/25.05.2018 referitor la numirea reprezentantului Consiliului Local al Muncipiului Caracal în comisiile de deschidere şi evaluare a ofertelor privind concesionarea prin licitaţie publică a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 106/22.05.2018 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 116/31.10.2017 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinţei ce aparţine fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, în suprafaţă utilă de 53,73 mp, situată în Intrarea Muzeului, nr. 13, bl.12, sc. 3, ap. 2, parter, Caracal, Jud. Olt, către actualul chiriaş, d-na  Bălăianu Rucsandra, titulară a contractului de închiriere nr. 24/2017.

Proiect de hotărâre nr. 105/22.05.2018 referitor la acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” în vederea exercitării în numele și pe seama U.A.T. Municipiul Caracal a unor atribuții, drepturi și obligații prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 104/22.05.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal - societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și SC Mario Salar SRL.

Proiect de hotărâre nr. 103/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 102/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,88 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2, către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

Proiect de hotărâre nr. 101/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 21,59 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2 către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt.

Proiect de hotărâre nr. 100/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Clubul Paraşutiştilor 80 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/22.05.2018 referitor la atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 98/22.05.2018 referitor la schimbarea sediului social si modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 97/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 41.124,04 lei pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 96/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 16.894 lei pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 95/22.05.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 94/22.05.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2018.

Proiect de hotărâre nr. 90/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea „Extinderii intravilanului municipiului Caracal, în scopul modernizării, extinderii fabricii de producţie a produselor din carne, municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 105, judetul Olt şi extravilan T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt”, beneficiar S.C. Malina Lux S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 89/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru “Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3”, Caracal, jud. Olt, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela Claudia. 

Proiect de hotărâre nr. 88/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei "Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2018

Convocator nr. 86/23.04.2018

Proiect de hotărâre nr. 87/25.04.2018 referitor la mentinerea in bugetul  Asociatiei  GAL  lnima  Romanatiului  a sumei  de  100.000 lei  aprobata  prin H.C.L.  Caracal  nr. 82/31.07.2017.

Proiect de hotărâre nr. 85/23.04.2018 referitor la organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2018 ediţia a VIII a, în perioada 5 – 13 mai 2018 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” .

Proiect de hotărâre nr. 84/20.04.2018 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Brastavățu, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 83/20.04.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 82/20.04.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 64/22.03.2018 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2018

Proiect de hotărâre nr. 78/29.03.2018 referitor la transformarea unor posturi  din statele  de functii   Anexa  nr.  3  la HCL nr.  103/2017- Stat  de  functii  al Primariei  municipiului Caracal  si Anexa  3  la  HCL  nr.   102/2017  - Stat  de  functii  al Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta  a Persoanelor al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 76/26.03.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 75/22.03.2018 referitor la aprobarea închirierii imobilului, teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a d-lui Țicu Romulus Marius, în vederea desfășurării cursurilor de școlarizare ale elevilor preșcolari din comunitatea rromă cât și a altor elevi.

Proiect de hotărâre nr. 74/22.03.2018 referitor la aprobarea unui schimb de locuinţe A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe - Viorel.

Proiect de hotărâre nr. 73/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M.

Proiect de hotărâre nr. 72/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr.1546/27.03.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 6,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. P-ța Victoriei la Nord – Vest de Bl. 34.

Proiect de hotărâre nr. 71/22.03.2018 referitor la aprobarea Memorandumului de colaborare între U.A.T. municipiul Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal și Asociația ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 70/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 9/12.03.2013, ce are ca obiect concesionarea terenurilor în suprafaţă totală de 3,75 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Caracal, pentru amplasarea unor panouri publicitare.

Proiect de hotărâre nr. 69/22.03.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr. 68/22.03.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 67/22.03.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 66/22.03.2018 referitor la înfiinţarea unor puncte de lucru secundare ale Cabinetului Medical Școlar nr. 1 în incinta Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu” Caracal și Cabinetului Medical Şcolar nr. 3 în incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 65/22.03.2018 referitor la recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, pentru anul 2018.

Convocator nr.60/06.03.2018

Proiect de hotarare nr.  59/06.03.2018 referitor la aprobarea Documentatiei  de Avizare a Lucrarilor  de Interventie  (D.A.L.I.),  a indicatorilor tehnico-economici   si  a surselor  de finantare pentru   obiectivul   de  investitii  "CRESTEREA  EFICIENTEI   ENERGETICE   PRIN REABILITAREA  SPITALULUI  MUNICIPAL  CARACAL",  cod SMIS  117853, ce urmeaza a fi finantat  in  cadrul  Programului  Operational  Regional  2014  - 2020,  CONDITII  SPECIFICE  DE ACCESARE A FONDURILOR  IN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2016/3/3.1/B/l/7  REGIUNI,  AXA PRIORITARA 3,  PRIORITATEA  DE  INVESTITII  3.1 OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2018

Convocator nr. 57/23.02.2018

Proiect de hotărâre nr. 55/21.02.2018 referitor la modificarea poziţiei nr. 4 din Anexa la H.C.L. nr. 127/27.11.2017, privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003.

Proiect de hotărâre nr. 54/21.02.2018 referitor la aprobarea utilizării excedentului Colegiului Tehnic Matei Basarab Caracal in suma de 127.038,31 lei.

Proiect de hotărâre nr. 53/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea poziţiilor nr. 1978 şi nr. 1979 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 139/21.12.2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului  Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 51/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 20/31.01.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil – construcție și teren în suprafaţă totală de 529 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Piața Victoriei nr. 10A, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 50/21.02.2018 referitor la transformarea unor posturi din statul de funcții Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal și Anexa 2 la H.C.L. nr. 23/2012 – stat de funcții al Cantinei Sociale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 49/21.02.2018 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse în anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 48/21.02.2018 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2018 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 47/21.02.2018 referitor la aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ”ROMANAŢI SERV” pentru anul 2018. 

Proiect de hotărâre nr. 46/21.02.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2017.

Convocator nr. 42/13.02.2018

Proiect de hotărâre nr. 41/12.02.2018 referitor la aprobarea contractului de închiriere a suprafeței de 1676 mp teren care aparține infrastructurii feroviare publice fără elemente de transport, temporar disponibile aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea C.N.C.F. CFR S.A. – Sucursala Regională C.F. Craiova în vederea realizării investiției ”Extindere și reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, județul Olt”. 

Proiect de hotărâre nr. 40/09.02.2018 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielilor de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2018

Proiect de hotărâre nr. 32/30.01.2018 referitor la: numirea reprezentantului  Municipiului  Caracal  prin Consiliul  local al  municipiului   Caracal  in  Adunarea  Generala  a  Asociatilor  din  cadrul  societatii  A.D.P.P. Caracal  S. R. L.

Proiect de hotărâre nr. 30/30.01.2018 referitor la: modificarea  si completarea  Anexei  nr. 4 la H.C.L.  nr.  109/28.07.2014 referitoare  la  mandatarea   Asociatiei  "Romanati  Serv"-  asociatie  de  dezvoltare  intercomunitara,  sa delege  gestiunea  serviciului  public  de  salubrizare  al  municipiului   Caracal  catre  operatorul   S.C A.D.P.P. CARACAL  si sa atribuie acestui operator Contractul  de delegare a gestiunii

Convocator nr. 29 din 26.01.2018

Proiect de hotărâre nr. 28/25.01.2018 referitor la: prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil - constructie  si teren in suprafata  totala  de 529 mp, apartinand domeniului privat  al Municipiului Caracal,  situat in str. Piata Victoriei  nr.  10A, jud.  Olt.

Proiect de hotărâre nr. 27/25.01.2018 referitor la: aprobarea inventarului domeniului  privat al municipiului  Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 26/25.01.2018 referitor la: aprobarea   bugetului   si  a  calendarului  de  activitati,  ce  urmeaza   a  se desfasura  pe  parcursul  anului   2018  cu  partenerii   din  localitatile  Montana-Bulgaria  si  Bialogard - Polonia,  in baza acordurilor de cooperare  si infratire.

Proiect de hotărâre nr. 25/25.01.2018 referitor la: aprobarea bugetului  si  a calendarului  principalelor  actiuni  de promovare aferente   Planului   de  marketing   al  Centrului  National de  Informare   si   Promovare   Turistica  din Municipiul Caracal in anul 2018

Proiect de hotărâre nr. 24/25.01.2018 referitor la: prelungirea  contractului   de  inchiriere  nr.  9/05.02.2014  ce  are  ca  obiect inchirierea spatiilor comerciale  nr. 3, 4, 5, in suprafata totala de 76.20 mp ce apartin domeniului  privat al Municipiului  Caracal, situate in str. Mihai Eminescu nr. 20A, jud. Olt

Proiect de hotărâre nr. 23/23.01.2018 referitor la: aprobarea   utilizarii   excedentului   bugetar   din  anii   precedenti   al  unor Ordonatori Tertiari  de Credite de pe raza U .A.T.  Municipiul  Caracal

Proiect de hotărâre nr. 22/23.01.2018 referitor la: actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul  de investitii  "Reabilitare, modernizare si infiintare Sectie de psihiatrie a Spitalului Municipal Caracal"

Proiect de hotărâre nr. 21/23.01.2018 referitor la: actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul  de investitii "Modernizare strada  Mihai Viteazul, tronsonul cuprins intre  strada Strandului si Cimitirul evreiesc (km  1+064 si km 1+607), municipiul Caracal"

Proiect de hotărâre nr. 20/23.01.2018 referitor la: aprobarea  Documentatiei  de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)  si  a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire  șarpantă  cu  invelitoare si reparatii curente la cladire internat" la Colegiul Tehnic "Matei Basarab"

Proiect de hotărâre nr. 19/23.01.2018 referitor la: stabilirea cantitatii de deseuri municipale ce vor fi colectate si transportate de catre S.C. A.D.P.P. Caracal SRL de la persoanele fizice care locuiesc in imobilele tip condominiu.

Proiect de hotărâre nr. 18/23.01.2018 referitor la: completarea  H.C.L. nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor statiilor de  imbarcare/debarcare, altele decat  autogara  pentru  transportul  calatorilor in  regim judetean/interjudetean, precum si a denumirii acestora

Proiect de hotărâre nr. 17/23.01.2018 referitor la: prelungirea  contractului de inchiriere nr.129/01.12.2011 ce are ca obiect inchiriere teren in  suprafata  de 20 mp, care apartine  domeniului  privat al Municipiului Caracal, situat in str. Intrarea Muzeului nr.1A, pe care este amplasat un chiosc cu produse alimentare si nealimentare.

Proiect de hotărâre nr. 16/23.01.2018 referitor la: darea in folosinta gratuita a imobilului Punct Termic  situat in Caracal, Intrarea Libertatii,  nr.1,  catre societatea A.D.P.P.  CARACAL S.R.L., societate de drept public si de interes local

Proiect de hotărâre nr. 15/23.01.2018 referitor la: darea  in folosinta  gratuita  pe termen  de 3  ani  a unui  spatiu in suprafata  de 18, 14 mp din imobilul situat in Caracal, str. Aleea  Cresei  nr.1, Jud. Olt

Proiect de hotărâre nr. 14/23.01.2018 referitor la: Calendarul  principalelor manifestari cultural artistice in anul 2018

Proiect de hotărâre nr. 13/23.01.2018 referitor la: incetarea  de  drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Dinoiu Ion, ca urmare a decesului

Proiect de hotărâre nr. 12/23.01.2018 referitor la: incetarea  de  drept, inainte de expirarea duratei nonnale, a mandatului de consilier local a domnului Popescu Dan, membru A.L.D.E.

Convocator nr. 02 din 10.01.2018

Proiect de hotărâre nr. 01/10.01.2018 referitor la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2017 în sumă de 11.362.516,68 lei.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2017

Proiect de  hotarare nr. 274/20.12.2017 referitor la: aprobarea  incheierii  unui contract  de comodat pentru preluarea in folosinta gratuita a salilor apartinatoare  Cinematografului  Central  situat in Caracal, str. Piata Victoriei  nr.  8, jud. Olt.

Proiect de hotarare nr. 273/20.12.2017 referitor la: acordarea  unui   ajutor  de urgenta   reprezentand   contravaloarea  energiei   electrice consumata  de  persoanele  defavorizate  social   care   locuiesc  in  imobilul  situat   in  str.  Negru  Voda   nr.   15, corpurile B si  C, pe perioada  sezonului  rece 2017 - 2018.

Convocator sedinta nr. 272 din 18.12.2017

Proiect de  hotarare nr.  271/18.12.2017 referitor la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii  publici  si personalul  contractual  din cadrul  familiei ocupationale  "Administratie"  din Primaria municipiului  Carneal si serviciile publice  subordonate Consiliului  Local al municipiului Caracal.

Proiect de  hotarare nr.  270/15.12.2017 referitor la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat la nivelul municipiului  Caracal incepand cu anul scolar 2018  - 2019.

Proiect de  hotarare nr.  269/15.12.2017 referitor la schimbarea destinatiei imobilului din Aleea 1    Decembrie  1918  nr.  14A si  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  si  a Documentatiei de Avizare  a Lucrarilor  de Interventie  (DALI) pentru  obiectivul  de investitii «DALI Reabilitare imobil Aleea 1  Decembrie  1918 nr. 14A si schimbarea destinatiei in locuinte sociale».

Proiect de  hotarare nr.  268/14.12.2017 referitor la numirea reprezentantului Municipiului  Caracal prin Consiliul Local al municipiului  Caracal in Consiliul de Administratie al societatii   A.D.P.P.   CARACAL   S.R.L   si   aprobarea   Contractului   de  administrare   a  societatii A.D.P.P. CARACAL  S.R.L.  nr.       /        2018 incheiat cu domnul Negreanu Gheorghita Danut.

Proiect de  hotarare nr.  266/14.12.2017 referitor la aprobarea modificarii  si completarii inventarului bunurilor ce apartin  domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de  hotarare nr.  265/13.12.2017 referitor la validarea  rectificarii  Bugetului  de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2017.

Proiect de  hotarare nr.  264/13.12.2017 referitor la modificarea  si  completarea in mod corespunzator  a prevederilor  H.C.L.  nr.  44/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor,  taxelor  locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2018.

Proiect de  hotarare nr.  263/13.12.2017 referitor la modificarea  si  completarea  in mod corespunzator a prevederilor  Anexei nr.  9 la H.C.L. nr. 45/27.04.2017 privind  aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2018.

Proiect de  hotarare nr.  262/13.12.2017 referitor la aprobarea  sumelor necesare  pentru implementarea proiectului  ,,IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT PERFORMANT PENTRU IMBUNATATIREA PROCESELOR INTERNE SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR PRIMARIEI MUNICIPIULUI CARACAL".

Proiect de  hotarare nr.  261/13.12.2017 referitor la aprobarea Documentatiei de Avizare a  Lucrarilor  de  Interventie  (DALI)  si   a  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul   de investitii  ,,RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI  DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRISTE, IN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL".

Proiect de  hotarare nr.  260/13.12.2017 referitor la trecerea  unui  imobil  - teren  in suprafata de 1020 mp, categoria de folosinta - drum din domeniul public al municipiului  Caracal si administrarea   Consiliului   local  al  municipiului   Caracal  in  domeniul  public  al  statului   si  in administrarea   Companiei   Nationale   de  Administrare   a  Infrastructurii  Rutiere  S.A.  din  cadrul Ministerului Transporturilor.

Proiect de  hotarare nr.  259/13.12.2017 referitor la prelungirea contractului de concesiune  nr.1515/20.11.2007,  ce are  ca  obiect  concesionare  teren  in  suprafata  de  50,00  mp, apartinand  domeniului  privat  al Municipiului  Caracal,  situat in str.  Antonius Caracalla  la Nord de bl. K.

Proiect de  hotarare nr.  258/13.12.2017 referitor la aprobarea  planului  de actiuni  sau lucrari de interes local pe perioada ianuarie - decembrie  2018, pentru repartizarea  orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca  din familia beneficiara de ajutor social.

Proiect de  hotarare nr.  251/22.11.2017 referitor la aprobarea  Planului  de  ocupare  a functiilor   publice  din  cadrul  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  municipiului  Caracal  si Serviciului  Public  Comunitar  Local de Evidenta  a Persoanelor  al municipiului  Caracal pentru anul 2018.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National