Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2017

Proiect nr. 209/26.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea închirierii suprafeței de 1676 mp teren aparținând domeniului public al Statului Român aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea C.N.C.F. CFR S.A. în vederea realizării investiției ”Extindere și reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, județul Olt”.

Proiect nr. 206/25.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și  statului de funcții ale Muzeului Romanațiului Caracal.

Proiect nr. 205/25.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și statului de funcții ale Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal.

Proiect nr. 204/25.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și  statului de funcții ale Bibliotecii „Virgil Carianopol” Caracal.

Proiect nr. 203/21.09.2017 REFERITOR LA: înființarea depozitului temporar de deșeuri municipale și a celor asimilate acestora și modificarea anexei nr. 4 la contractul de delegare prin concesiune nr. 5/29.07.2014 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Caracal.

Proiect nr. 194/19.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea numărului maxim de posturi, a Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și statului de funcții ale Primăriei municipiului Caracal.

Proiect nr. 103/11.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea numărului maxim de posturi, a Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și  statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal.

Convocator sedinta nr.208 din 25.09.2017

Proiect nr. 202/21.09.2017 REFERITOR LA: concesionarea unor bunuri imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal către S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

Proiect nr. 201/21.09.2017 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal.

Proiect nr. 200/21.09.2017 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal.

Proiect nr. 199/21.09.2017 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect nr. 197/21.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017.

Proiect nr. 196/21.09.2017 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2017.

Convocator sedinta nr.187 din 11.09.2017

Proiect nr. 190/11.09.2017 REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 39/07.04.2017 privind înfiinţarea unui număr de 5 linii de gardă, a unei ”Maternități” precum și a Compartimentului de Psihiatrie în cadrul Spitalului Municipal Caracal.

Proiect nr. 156/26.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de   licitație publică organizate în vederea atribuirii: 

 - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; 

 - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a centrului de management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2017

Convocator sedinta nr.165 din 24.08.2017

Proiect nr. 164/22.08.2017 REFERITOR LA: încheierea contractelor de închiriere ale unor unităţi locative, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, către posesorii acestora.

Proiect nr. 163/22.08.2017 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 179 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, identificat prin număr cadastral 54258, modificării şi completării inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, intabulării şi înscrierii în cartea funciară a 40 de loturi rezultate.

Proiect nr. 162/22.08.2017 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a  spaţiului în suprafaţă totală de 14,30 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt, Asociației „GAL INIMA ROMANAȚIULUI”.

Proiect nr. 161/22.08.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”. 

Proiect nr. 160/22.08.2017 REFERITOR LA: achiziționarea unor microcipuri pentru câinii cu stăpân din municipiul Caracal, județul Olt. 

Proiect nr. 159/22.08.2017 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2017

Convocator sedinta nr.157 din 27.07.2017

Proiect nr. 155/26.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și înființare  secție de psihiatrie a Spitalului  Municipal Caracal"

Proiect nr. 152/20.07.2017 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 59 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. nr. 08/25.07.2016.

Proiect nr. 151/19.07.2017 REFERITOR LA: stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Primăria municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect nr. 150/19.07.2017 REFERITOR LA: asigurarea fondurilor necesare derulării activităților pentru implementarea proiectului ”Sprijin Pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Caracal”.

Proiect nr. 149/19.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017.

Proiect nr. 148/19.07.2017 REFERITOR LA: includerea unor imobile în domeniul privat al Municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect nr. 147/19.07.2017 REFERITOR LA: modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Caracal nr. 50/27.04.2017 privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003.

Proiect nr. 146/19.07.2017 REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr.70/23.06.2017privindstabilirea destinației de locuință a unor spații din incinta unor imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal.

Proiect nr. 145/19.07.2017 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 21,75 mp și teren intravilan în suprafață de 1818 mp, situate în municipiul Caracal, str. Silozului nr. 22, jud. Olt.

Proiect nr. 144/19.07.2017 REFERITOR LA: încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul municipiului Caracal situate pe strada Carpenului şi strada Paltinului.

Proiect nr. 143/19.07.2017 REFERITOR LA: completarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului public al  municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului domeniului public şi privat, aprobat prin H.C.L. Caracal nr. 107/28.07.2014.

Proiect nr. 142/19.07.2017 REFERITOR LA: includerea unor suprafețe de teren situate în intravilanul municipiul Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect nr. 141/19.07.2017 REFERITOR LA: revocarea H.C.L. Caracal nr. 32/31.03.2017 cu privire la schimbarea destinației unui imobil construcție și închirierea prin licitație publică pe o perioadă de 3 ani a două spații, aflate în domeniul public al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, situate în incinta Colegiului Agricol ,,DIMITRIE PETRESCU” Caracal.

Proiect nr. 140/19.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA CASEI MEMORIALE IANCU JIANU, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Proiect nr. 139/19.07.2017 REFERITOR LA: organizarea de manifestări cultural - artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal, în limita bugetului alocat sau din încasările realizate de către Centrul Cultural Municipal Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2017

Convocator nr. 130 din 23.06.2017

Proiect nr. 128/16.06.2017 REFERITOR LA: stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații  speciale, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială la nivelul municipiului Caracal.

Proiect nr. 127/16.06.2017 REFERITOR LA: stabilirea destinației de locuință a unor spații din incinta unor imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal.

Proiect nr. 126/16.06.2017 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 76,64 mp și teren intravilan în suprafață de 2431,36 mp, situate în municipiul Caracal, str. Silozului nr. 22, jud. Olt.

Proiect nr. 125/15.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect nr. 124/15.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) întocmită de SC Trodonic S.R.L privitor la obiectivul de investiții «REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL ÎN MUNICIPIUL CARACAL» și a indicatorilor tehnico-economici ai acestei investiții.

Proiect nr. 123/15.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 7 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2017.

Proiect nr. 122/14.06.2017 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal" domnului OLIWER DOBRE – CONSTANTIN.

Proiect nr. 121/14.06.2017 REFERITOR LA: validarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2017.

Proiect nr. 120/12.06.2017 REFERITOR LA: constituirea ca parte civilă a municipiului Caracal în dosarul nr. 32/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova cu suma de 4.984.449,56 lei.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2017

Convocator nr. 117 din 26.05.2017

Proiect nr.115/23.05.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 1593/17.07.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 16,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Nicolae Titulescu (Piaţa Gării), Jud. Olt, pe care este construit un spaţiu comercial.

Proiect nr.112/23.05.2017 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din H.C.L. nr. 52/29.11.2016 privind modificarea poziției nr. 488 din Anexa la H.C.L. Caracal nr. 103/27.06.2014 privind aprobarea domeniului privat al municipiului Caracal și completarea acestuia cu o nouă poziție.

Proiect nr.111/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2017.

Proiect nr.110/23.05.2017 REFERITOR LA: constituirea ca parte civilă a municipiului Caracal în dosarul nr. 32/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova cu suma de 4.984.449,56 lei.

Proiect nr.109/23.05.2017 REFERITOR LA: actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea obiectivului de investiţii «LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI BLOC LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEȚUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 2C».

Proiect nr.108/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2017.

Proiect nr.107/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal, pentru anul 2017.

Proiect nr.106/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor in anul 2017. 

Proiect nr.88/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuinţă parter şi demisol parţial pe strada Gheorghe Doja nr.34B, municipiul Caracal, judeţul Olt”, investitori Dumitrescu Flavius Teodor şi Dumitrescu Diana Mădălina generat de imobilul din strada Gheorghe Doja nr.34B şi cvartalul delimitat de străzile Miron Costin, Craiovei, Elena Doamna, Decebal, Gheorghe Doja.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2017

Convocator nr. 99 din 24.04.2017

Proiect nr.98/24.04.2017 REFERITOR LA: modificarea taxei prevăzute de prevederile art. 4 alin. (3) din “Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Caracal” aprobat prin H.C.L. Caracal nr. 81/30.05.2013.

Proiect nr.97/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt”.

Proiect nr.96/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea schimbării destinației imobilului situat în strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt, din unitate de învățământ în imobil cu destinaţia “Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice”, pe o perioadă de 10 ani.

Proiect nr.95/21.04.2017 REFERITOR LA: modificarea si completarea prevederilor art. 3 alin. 1 lit. a din H.C.L. Caracal nr. 30/20.09.2016 privind aprobarea Programului de asistență socială “TIMP PENTRU VIAȚĂ”.

Proiect nr.94/21.04.2017 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect nr.93/21.04.2017 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.  

Proiect nr.92/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ,,Oltul,, pe anul 2017. 

Proiect nr.91/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Raportului de evaluare nr. 13879/11.04.2017 având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 76,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, Bld. A. Caracalla nr. 35A, la est de bl. 1AB, jud. Olt.

Proiect nr.89/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect nr.68/03.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2018.

Proiect nr.54/20.03.2017 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2018. 

Proiect nr.50/10.03.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru " Supraetajare şi extindere spaţiu comercial, Intrarea Buzeşti nr. 16, Municipiul Caracal, Judeţul Olt" generat de imobilul din Intrarea Buzeşti nr. 16.

Convocator nr. 85 din 20.04.2017

Proiect nr.84/19.04.2017 REFERITOR LA: organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2017 ediţia a VII a, în perioada 23 – 30 aprilie 2017 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”.

Proiect nr.55/22.03.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Creşă municipală amplasată pe strada Rahovei nr. 45A, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal, investitor Guvernul S.U.A., prin Ambasada Statelor Unite şi Biroul de Cooperare Militară.

Convocator nr. 81 din 12.04.2017

Proiect nr.80/12.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea transmiterii unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea Consiliului Local Caracal.

Convocator nr. 76 din 07.04.2017

Proiect nr.74/05.04.2017 REFERITOR LA: înfiinţarea unui număr de 5 linii de gardă, a unei ”Maternități” precum și a Compartimentului de Psihiatrie în cadrul Spitalului Municipal Caracal.

Proiect nr.70/03.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea actualizării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”. 

Proiect nr.69/03.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielior de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2017 la nivelul U.A.T. Caracal.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National