loader image
Primăria Caracal
Slide
DSC_0210
DSC_0245
previous arrow
next arrow

URBANISM

Acte necesare eliberarii CERTIFICATELOR DE URBANISM

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construcții definitive, desfiinţări, împrejmuiri etc.:

În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată se va adresa PMC prin Compartiment Comunicare, Relații Publice, Administrare Website si Agenda Electronica cu o documentație care va cuprinde:

 1. cererea-tip (formularul-model F.1 “CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), in conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
  • elementele de identificare a solicitantului;
  • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral si număr de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
  • elementele care definesc scopul solicitării;
 2. planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor in cauza, astfel:
  • pentru imobilele neînscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare in zona, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
  • pentru imobilele înscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
 3. documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie. conform prevederilor HCL
 4. copie C.N.S după caz,
 5. copie act de proprietate,
 6. copie C. I.

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru înstrăinări, dezmembrări, alipiri si operatiuni notariale

 1. cererea-tip (formularul-model F.1 “CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), in conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
  • elementele de identificare a solicitantului;
  • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral si număr de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
  • elementele care definesc scopul solicitării;
 2. planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor in cauza, astfel:
  • pentru imobilele neînscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare in zona, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
  • pentru imobilele înscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
 3. documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie. conform prevederilor HCL
 4. copie C.N.S după caz,
 5. copie act de proprietate,
 6. copie C.I.
 7. plan de situație, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, respectând lățimile aleilor de acces conform R.G.U.

Acte necesare obținerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru lucrări de branșamente si racorduri care nu se executa  pe domeniul public, si pentru lucrări de extinderi de rețele executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona

 1. cererea-tip (formularul-model F.1 “CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), in conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
  • elementele de identificare a solicitantului;
  • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral si număr de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
  • elementele care definesc scopul solicitării;
 2. planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor in cauza, astfel:
  • pentru imobilele neînscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare in zona, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
  • pentru imobilele înscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
 3. documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie. conform prevederilor HCL
 4. copie C.N.S,
 5. copie act de proprietate al proprietarului imobilului,
 6. copie C. I.
 7. acordul de acces din partea deținătorului de rețea pentru care se solicită certificatul – în termen de valabilitate,  memoriu tehnic, plan de situație cu branșamentul / racordul propus – scara 1:500, 1:1000

Acte necesare prelungirii valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia.

Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează o cerere-tip conform Anexei nr.4 (potrivit “Formularului – model F.7 – CERERE pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism”) insoțită de certificatul de urbanism emis, in original.

Dovada achitării taxei de prelungire (se va achita 30% din valoarea  taxei inițiale)

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

Documentația pentru autorizarea executprii lucrprilor de construcții/ desființări va conține, în mod obligatoriu, urmptoarele documente:

 1. Anexa 1 – Cerere pentru emiterea autorizației de construire/ desființare – formular F8 ( din Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții). Formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător;
 2. Dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizației de construire
 3. Certificat de urbanism(copie) în perioada de  valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
 4. Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcții, în copie conform cu originalul, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 5. Documentația tehnica, in doua exemplare,
 6. Avizele, acordurile si punctul de vedere/actul administrativ al autoritătii pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie;
 7. Referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnica /audit energetic, după caz;
 8. Studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrări de intervenție la construcții existente si/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenție in vederea creșterii performantei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbanism, in condițiile legii, un exemplar;

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE pentru continuare de lucrări

Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip si anexa la cerere -1 exemplar)
borderou cu paginaţie
autorizaţie de construire – copie
act de propietate (copie legalizată)
fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică, cadastrala) copie
extras din Cartea Funciară –în termen de valabilitate
memoriu întocmit de proiectant cu stadiul fizic al lucrărilor (valoarea lucrărilor rămase de executat)
documentaţia tehnică vizată spre neschimbare, care a stat la baza obţinerii A.C. / A.D.
referat de verificare cu viză în original pentru A.C.
chitanţe achitare taxe copie

Acte necesare prelungirii valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

autorizaţia de construire/desființate în original
dovada de  achitare taxe

Acte necesare regularizare autorizaţii de construire

Declaratie privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire.

Actele necesare recepţiei lucrărilor


Informații PMUD
Informații PUG/PUZ/PUD
Nomenclator stradal
Certificate de urbanism
Autorizații de construire
Autorizații de desființare

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516