loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
31 Mar 2022

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Martie 2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022


Proiect de hotărâre nr. 103/01.04.2022 referitor la aprobarea depunerii proiectului, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice la locuințele colective”


Proiect de hotărâre nr. 102/31.03.2022 referitor la înființarea Unității de învățământ pentru educație timpurie – nivel antepreșcolar – Ed T-APRE „UNIVERSUL COPIILOR” – CARACAL, ca instituție cu personalitate juridică, aflată în subordonare locală, prin reorganizarea Centrului Municipal Creșe Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 101/31.03.2022 referitor la schimbarea destinației imobilelor – construcții C2 și C3 identificate în CF nr. 59218, ce aparțin domeniului public al muncipiului Caracal, situate în Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 77, jud. Olt, deținute în administrare de către Liceul Tehnologic “Dimitrie Petrescu”.Proiect de hotărâre nr. 96/25.03.2022 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal S.R.L.


Proiect de hotărâre nr. 95/25.03.2022 referitor la aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Caracal și Spitalul Municipal Caracal pentru implementarea proiectului ”Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Caracal”


Proiect de hotărâre nr. 94/25.03.2022 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITATLUL MUNICIPAL CARACAL”


Proiect de hotărâre nr. 93/24.03.2022 referitor la înlocuirea Anexei la H.C.L. Caracal nr. 31/28.12.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 40.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării proiectelor de interes local aflate în implementare sau care urmează a fi implementate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.


Proiect de hotărâre nr. 92/24.03.2022 referitor la modificarea și completarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 2/10.01.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «Imobil de locuințe colective cu regim social, regim de înălțime p+3E+4E retras».


Proiect de hotărâre nr. 91/23.03.2022 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 42.211 lei pentru anul 2022.


Proiect de hotărâre nr. 90/23.03.2022 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2021.


Proiect de hotărâre nr. 89/23.03.2022 referitor la completarea Anexei nr. 5 la H.C.L. al municipiului Caracal nr. 159/27.12.2021 privind aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2022.


Proiect de hotărâre nr. 88/23.03.2022 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil teren situat în Municipiul Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 73A, cu suprafața de 19228 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 87/23.03.2022 referitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Caracal în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 86/23.03.2022 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața de 830,00 mp situat în Caracal, Bld. Antonius Caracalla, nr. 28A, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 58271 a U.A.T. Municipiul Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 85/23.03.2022 referitor la aprobarea unui schimb de terenuri între U.A.T. Municipiul Caracal și domnul Nedelcu Daniel și doamna Nedelcu Vasilica-Ionela.


Proiect de hotărâre nr. 84/23.03.2022 referitor la concesionarea, fără licitaţie publică către CABINET MEDICAL VETERINAR Dr. Ion Paul, pe o perioadă de 49 ani a imobilelor construcție C1 în suprafață de 158,00 mp, construcție C2 în suprafață de 152,00 mp si a terenului aferent în suprafață totală de 310,00 mp situat în Caracal, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 2B, cu destinaţia de cabinet medical veterinar.


Proiect de hotărâre nr. 83/23.03.2022 referitor la vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 9 și Str. Parângului, nr. 16, bl. 10C către titularii contractelor de închiriere.


Proiect de hotărâre nr. 82/23.03.2022 referitor la completarea Anexei la H.C.L. Caracal nr. 169/27.12.2021 referitoare la aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor publice din Municipiul Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 81/23.03.2022 referitor la aprobarea utilizării temporare a suprafeței de teren de 15282 mp, aparținând domeniului privat al Municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58646 și a suprafeței de teren de 36715 mp, din str. General Magheru, nr. 136, aparținând domeniului public al Municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 55710, necesare organizării de șantier de către societatea OZALTIN INȘAAT TICARET VE SANAYI ANONIM ȘIRKETI.


Proiect de hotărâre nr. 80/23.03.2022 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani a spaţiului în suprafaţă totală de 22.10 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt.


Proiect de hotărâre nr. 79/23.03.2022 referitor la modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 144/26.11.2021 privind prelungirea duratei contractului de comodat înregistrat sub nr. 23531/21.12.2018 încheiat între Spitalul Municipal Caracal și  Casa Judeţeană de Pensii Olt – Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă – Zona Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 78/23.03.2022 referitor la modificarea prevederilor CAP. III, art. 3, alin. 1 lit. g) din Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local nr. 6/29.07.2014.


Proiect de hotărâre nr. 77/23.03.2022 referitor la prelungirea pe o perioadă de 3 ani a duratei contractului de închiriere nr. 25/12.03.2019 încheiat cu domnul Gae Mitică, ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 250 mp, situat în Caracal, str. Intrarea Vornicul Ureche, nr. 6, jud. Olt.


Proiect de hotărâre nr. 76/23.03.2022 referitor la schimbarea destinației imobilelor – construcții C2 și C3 identificate în CF nr. 59218, ce aparțin domeniului public al muncipiului Caracal, situate în Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 77, jud. Olt, deținute în administrare de către Liceul Tehnologic “Dimitrie Petrescu”.


Proiect de hotărâre nr. 75/23.03.2022 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 12/11.04.2017 încheiat cu SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L., pe o perioadă de 2 ani și 6 luni.


Proiect de hotărâre nr. 74/23.03.2022 referitor la completarea prevederilor art. 5 din H.C.L. Caracal nr. 36/03.03.2022 privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din patrimoniul statului si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în patrimoniul U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 73/23.03.2022 referitor la transformarea a 6 posturi din Anexa nr. II la H.C.L. nr. 94/06.06.2014 – Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 30/08.02.2022 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2022.Proiect de hotărâre nr. 60/02.03.2022 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren in suprafață de 62.566,00 mp situat in Caracal, str.  Carpați, nr.  116, jud. Olt, înscris in Cartea Funciara nr. 53185 a U.A.T. Municipiul Caracal.


Proiect de hotarare nr. 59/.02.03.2022 referitor la aprobarea solicitarii transmiterii unei parti a imobilului constructie “Camin nefamilisti”, parter si etaj  1, situat in Municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 7, jud. Olt din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare in domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal si administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.


Proiect de hotarare nr. 58/02.03.2022 referitor la prelungirea pe o perioada de 1 an a Protocolului de colaborare nr. 14431/05.03.2021, incheiat intre U.A.T. Municipiul Caracal si Serviciul Public de Gestionare a Cainilor Fara Stapan Slatina.


  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal